Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
modele - contracte de comodat - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 2

Salt la continut


modele - contracte de comodat

32 replies to this topic

#21 Mad X

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 66 Postari:
 • Location:constanta
 • Interests:contabile

Postat 27 April 2005 - 04:15 PM

atentie la modele la articolul cu daune cominatorii, nu prea au ce cauta .#22 Orbis

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 38 Postari:

Postat 09 May 2005 - 10:45 AM

Imi spuneti va rog cum se reziliaza un contract de comodat inainte de termen (reziliere prin intelegerea partilor)? Se intocmeste un act separat pentru reziliere contract?
#23 COCEAN ELIDA

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 36 Postari:
 • Location:BUCURESTI
 • Interests:INFORMATIE SI COMUNICARE

Postat 14 May 2005 - 12:49 PM

Poate exista o intelegere intre comodat si comodatar privind o suma maxima de cheltuieli pentru decontare? Daca da, unde se stabileste acesta suma, pentru ca in contractul de comodat nu se specifica nici valoare.#24 elenmiru

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 57 Postari:

Postat 28 June 2005 - 04:01 PM

pentru Otilia :felicitari! mai rar intalnesti o persoana ca tine#25 Guest__*

 • Guests

Postat 28 June 2005 - 04:14 PM

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINÞÃ
(COMODAT)
Încheiat astãzi ………….…..
la ……………………………..

I. PÃRÞILE CONTRACTANTE
1.1. D …………………………………………….., domiciliat în ………………………..,
str. ….……………….…………………... nr. ………..………., bloc ……….., scara ..…..…., etaj …….., apartament ……......, sector/judeþ ……………………..……, nãscut la data de ………….……………………….., în …………………………….
(ziua, luna, anul) (localitatea)
sector/judeþ ………………..….…………, fiul lui …….……………………………... ºi al …….…...…………………………..., posesorul buletinului/cãrþii de identitate seria ………….., nr. …………….….., eliberat de ……………….……………, cod numeric personal ……………………..……….………., în calitate de comodant, pe de o parte, ºi

1.2. D …………………………………………….., domiciliat în ………………………..,
str. ….……………….…………………... nr. ………..………., bloc ……….., scara ..…..…., etaj …….., apartament ……......, sector/judeþ ……………………..……, nãscut la data de ………….……………………….., în …………………………….
(ziua, luna, anul) (localitatea)
sector/judeþ ………………..….…………, fiul lui …….……………………………... ºi al …….…...…………………………..., posesorul buletinului/cãrþii de identitate seria ………….., nr. …………….….., eliberat de ……………….……………, cod numeric personal ………………………….….………., în calitate de comodatar, pe de altã parte,
sau
1.2. S.C. ………...………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,
cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……...
(localitatea)
nr. ………..………., bloc ……….., scara ….……., etaj ……., apartament …....., sector/judeþ ………………..………, înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din …….....………….,
cod fiscal nr. …………………...……….. din …….....…………., având contul nr.
…………………………………..., deschis la …………….………...………………., reprezentatã de ………………………., cu funcþia de …………………………., în calitate de comodatar, pe de altã parte,
au convenit sã încheie prezentul contract de împrumut de folosinþã (comodat), cu respectarea urmãtoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul acordã comodatarului, sub formã de împrumut urmãtoarele bunuri: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………… .
2.2. Bunurile prevãzute la pct. 2.1. se acordã de cãtre comodant comodatarului pe termen de ………… ani/luni/zile, adicã pe perioada de la ……………………….. pânã la ……………………….. în mod gratuit.


III. OBLIGAÞIILE PÃRÞILOR
3.1. Obligaþiile comodatarului sunt urmãtoarele:
a) sã conserve bunurile, adicã sã se îngrijeascã de ele ca un bun proprietar;
B) sã foloseascã bunurile conform destinaþiei lor;
c) sã restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului sãu ori moºtenitorilor sãi.
3.2. Obligaþiile comodantului sunt urmãtoarele:
a) sã nu-l împiedice pe comodatar sã foloseascã bunurile pânã la termenul cuvenit;
B) sã restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunurilor;
c) sã plãteascã despãgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaºte, dar nu le-a adus la cunoºtinþã comodatarului.

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Pãrþile au convenit sã încheie prezentul contract de comodat pe termen de ………………. ani.
4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de …………………, datã la care începe executarea contractului a cãrui duratã se încheie la data de ………………….. .
4.3. Prin acordul pãrþilor, prezentul contract poate sã înceteze ºi înainte de termen.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract înceteazã de plin drept, fãrã a mai fi necesarã intervenþia unui/unei tribunal arbitrar/instanþe judecãtoreºti, în cazul în care una dintre pãrþi:
- nu îºi executã una dintre obligaþiile esenþiale enumerate la pct. ……… din prezentul contract;
- este declaratã în stare de incapacitate de plãþi sau a fost declanºatã procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executãrii prezentului contract;
- cesioneazã drepturile ºi obligaþiile sale prevãzute de prezentul contract fãrã acordul celeilalte pãrþi;
- îºi încalcã vreuna dintre obligaþiile sale, dupã ce a fost avertizatã, printr-o notificare scrisã, de cãtre cealaltã parte, cã o nouã nerespectare a acestora va duce la rezoluþiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
- în termen de ……… zile de la data primirii notificãrii prin care i s-a adus la cunoºtinþã cã nu ºi-a executat ori îºi executã în mod necorespunzãtor oricare dintre obligaþiile ce-i revin.
5.2. Partea care invocã o cauzã de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pãrþi, cu cel puþin ……… zile înainte de data la care încetarea urmeazã sã-ºi producã efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaþiilor deja scadente între pãrþile contractante.
5.4. Prevederile prezentului ……………………………………………………………….
(capitol, articol, alineat)
nu înlãturã rãspunderea pãrþii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORÞÃ MAJORÃ
6.1. Nici una dintre pãrþile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/ºi de executarea în mod necorespunzãtor – total sau parþial – a oricãrei obligaþii care îi revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaþiei respective a fost cauzatã de forþa majorã, aºa cum este definitã de lege.
6.2. Partea care invocã forþa majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrþi, în termen de ……….. (zile, ore), producerea evenimentului ºi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinþelor lui.
6.3. Dacã în termen de ………. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrþile au dreptul sã-ºi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.
6.4. Cazul fortuit sau de forþã majorã exclude rãspunderea comodatarului dacã acesta nu a putut prevedea pericolul, dacã nu a folosit bunurile contrar destinaþiei ºi dacã nu le-a restituit comodantului la termenul prevãzut de prezentul contract.

VII. NOTIFICÃRI
7.1. În accepþiunea pãrþilor contractante, orice notificare adresatã de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinitã dacã va fi transmisã la adresa/sediul prevãzut în partea introductivã a prezentului contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poºtalã, ea va fi transmisã, prin scrisoare recomandatã, cu confirmare de primire (A.R.) ºi se considerã primitã de destinatar la data menþionatã de oficiul poºtal primitor pe aceastã confirmare.
7.3. Dacã confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considerã primitã în prima zi lucrãtoare dupã cea în care a fost expediatã.
7.4. Notificãrile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre pãrþi, dacã nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitãþile prevãzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII
8.1. Pãrþile au convenit cã toate neînþelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sã fie rezolvate, pe cale amiabilã de reprezentanþii lor.
8.2. În cazul în care nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrþile se vor adresa instanþelor judecãtoreºti competente.

IX. CLAUZE FINALE
9.1. Prezentul contract s-a încheiat într-un singur exemplar care rãmâne la comodant.

COMODANT COMODATAR#26 Guest__*

 • Guests

Postat 28 June 2005 - 04:15 PM

parca e mai cuprinzator asta, zic yo :roll:#27 mmn

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 85 Postari:

Postat 28 June 2005 - 06:26 PM

aidatoma a spus:

A fost o idee foarte buna cu contractele de comodat. Mai am insa o rugaminte. Are cineva un contract de comodat pentru PC-uri? La o sala de internet, unul din asociatii firmei pune la dispozitie prin contract de comodat calculatoare, fara a cere nimic pentru asta. Mai trebuie inregistrate la notar? Sau este suficienta semnarea contractelor de comodat?
Multumesc

Obligatoriu, ca sa aiba valoare, te duci la un notar sau te poti duce la un avocat - in cazul contractelor de comodat, viza ti-o poate da si un avocat.
Parerea mea...#28 mmn

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 85 Postari:

Postat 28 June 2005 - 06:28 PM

COCEAN ELIDA a spus:

Poate exista o intelegere intre comodat si comodatar privind o suma maxima de cheltuieli pentru decontare? Daca da, unde se stabileste acesta suma, pentru ca in contractul de comodat nu se specifica nici valoare.

Contractul de comodat este un contract "fara valoare", cu "titlu gratuit".
Parerea mea...#29 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 14670 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 28 June 2005 - 07:04 PM

"mmn a spus:

Contractul de comodat este un contract "fara valoare", cu "titlu gratuit".

Dar chelt. cu intretinerea si utilizarea bunurilor imprumutate se pot deconta pe firma = se trec pe chelt. (deductibile sau nu, depinde... dar sigur se deconteaza.). Nu ma refer la chirie.#30 mmn

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 85 Postari:

Postat 29 June 2005 - 06:58 AM

ALUPEI OTILIA a spus:

mmn a spus:

Contractul de comodat este un contract "fara valoare", cu "titlu gratuit".
Dar chelt. cu intretinerea si utilizarea bunurilor imprumutate se pot deconta pe firma = se trec pe chelt. (deductibile sau nu, depinde... dar sigur se deconteaza.). Nu ma refer la chirie.

Dar mare atentie. Trebuiesc specificate in mod explicit in contract sau folosind o exprimare de forma "sã suporte, de la data preluarii bunului, toate cheltuielile de folosinta".
Parerea mea...#31 DIANAJ

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 16 Postari:
 • Location:brasov

Postat 03 July 2005 - 03:49 AM

Fa mai bine contract de inchiriere a masinii. Tu ca persoana fizica iti inchiriezi masina firmei pe o suma modica sa zicem de 100.000 lei vechi/luna ceea ce inseamna 1.200.000 lei vechi/an. La venitul asta te impoziteaza fiscul cu 16%, aproximativ 200.000 lei vechi.
Pentru un contract de comodat platesti la notar taxa in functie de categoria in care se incadreaza masina pe care o ai(notarii au o grila de evaluare). Suma pentru un Logan este cam de 1 milion.
Asa ca eu zic ca iesi mai rentabil cu inchirierea.
diana#32 mmn

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 85 Postari:

Postat 04 July 2005 - 10:55 AM

DIANAJ a spus:

Fa mai bine contract de inchiriere a masinii. Tu ca persoana fizica iti inchiriezi masina firmei pe o suma modica sa zicem de 100.000 lei vechi/luna ceea ce inseamna 1.200.000 lei vechi/an. La venitul asta te impoziteaza fiscul cu 16%, aproximativ 200.000 lei vechi.  
Pentru un contract de comodat platesti la notar taxa in functie de categoria in care se incadreaza masina pe care o ai(notarii au o grila de evaluare). Suma pentru un Logan este cam de 1 milion.
Asa ca eu zic ca iesi mai rentabil cu inchirierea.

Daca faci autentificarea contractului la avocoati, este foarte ieftin.
Parerea mea...#33 O.Dinu

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 217 Postari:
 • Location:Abrud
 • Interests:Contabilitate

Postat 09 July 2005 - 10:32 AM

Baza legala pt.contract de comodat :art. 1560 C.civ. (art. 1191 ºi urmãtoarele C.civ.)


Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL