Salt la continut


- - - - -

Impozitare venituri din drepturi de autor - 2018 RELOADED !

12 replies to this topic

#1 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 12618 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 13 March 2018 - 02:19 PM

Oameni buni, IAR se va modificat schimbarea !! Adica, iar se va modifica CF !!

Incep, ca de obicei, prin a va prezenta noua baza legala si va rog sa aveti rabdare fiindca e mult de actualizat. in primul mesaj o sa pun articolele ref. la IMPOZITUL pe DA, iar in paginile urmatoare o sa pun articolele despre CAS si CASS.

ART. 60 - Scutiri
Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:
1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
a) activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;
a1 ) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;”

ART. 61 - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:
a) venituri din activități independente, definite conform art. 67 ;
a1 ) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art.70;

ART. 64 - Cotele de impozitare
(1) Cota de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
a) activități independente;
a1 ) drepturi de proprietate intelectuală;

ART. 67 - Definirea veniturilor din activități independente
(1) Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.
(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective. Norme metodologice
(3) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.

ART. 671 - Definirea veniturilor din România din activități independente
(1) Veniturile obținute din activități independente desfășurate în România, potrivit legii, cu excepția drepturilor de proprietate intelectuală, se consideră ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.
(2) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.

Art. 671 - Definirea veniturilor din România din activităţi independente
Veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.

ART. 69 - Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
După articolul 693 se introduce un nou capitol, Capitolul II1 „Venituri din drepturi de proprietate intelectuală”

ART. 70 - Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală
(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se stabilește prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
(2) În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la alin. (1).
(3) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală sau își îndeplinesc obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care își îndeplinesc obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit au obligația să arhiveze și să păstreze documentele justificative cel puțin în limita termenului prevăzut de lege și nu au obligații privind conducerea evidenței contabile.

„Art. 70 - Definirea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală
Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea.

ART. 71 - Opțiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitate
(1) Contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, precum și cei care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68.
(2) Opțiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declarației privind venitul estimat/norma de venit și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.
(3) Opțiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declarației privind venitul estimat/norma de venit cu informații privind determinarea venitului net anual în sistem real și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfășurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Art.71- Definirea veniturilor din România din drepturi de proprietate intelectuală
Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obţinute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.

ART. 72 - Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
(1) Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au și obligațiile de a calcula, de a reține și de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reținere la sursă, reprezentând plăți anticipate, din veniturile plătite. Norme metodologice
(2) Impozitul care trebuie reținut se stabilește prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut.
(3) Impozitul care trebuie reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul.
(4) Plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (1) nu au obligația calculării, reținerii la sursă și plății impozitului reprezentând plată anticipată din veniturile plătite dacă efectuează plăți către asocierile fără personalitate juridică, precum și către entități cu personalitate juridică, care organizează și conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

Art.72 - Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă
(1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.
(2) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se determină de către plătitorii venitului, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.
(3) În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la alin. (2).

(4) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și se reține la sursă, de către plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2), la momentul plății veniturilor.
(5) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final și se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
(6) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2) nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi plăţii impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către asocierile fără personalitate juridică, precum şi către entităţi cu personalitate juridică, care organizează şi conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.
(7) Contribuabilii nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin.(4) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
(9) Obligaţia calculării şi plății sumei prevăzute la alin. (8) revine organului fiscal competent.
(10) Prin excepție de la alin.(8) și (9), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei reprezentând până la 2% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, de către plătitorii de astfel venituri, până la termenul de plată al impozitului.
(11) Opţiunea prevăzută la alin. (10) se exercită în scris de către contribuabil și se aplică la momentul plății impozitului de către plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Opțiunea rămâne valabilă pe perioada derulării contractului încheiat între părți, începând cu luna exercitării opțiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutivi.
(12) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8) și (9) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..”

După articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 721 cu următorul cuprins:
Art.721 - Stabilirea venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală (n.n., la norma de venit)
(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, primite de alți plătitori decât cei prevăzuți la art.72 alin.(2), se stabileşte de contribuabili prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
(2) În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la alin. (1).
(3) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală.

(4) Obligațiile declarative sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activităţi independente determinate în sistem real.”

ART. 73 - Opțiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
(1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală în condițiile menționate la art. 72 pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Opțiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract și este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activității desfășurate pe baza acestuia.
(2) Impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.
(3) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final.
(4) Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.
(5) Contribuabilii nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.
Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 73 - Opţiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe baza datelor din contabilitate
(1) Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68.
(2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile 8 sociale datorate de persoanele fizice şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie , inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.
(3) Începând cu anul 2019, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.
(4) Obligațiile declarative și regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activităţi independente determinate în sistem real.”


ART. 74 - Plăți anticipate ale impozitului pe veniturile din activități independente
Contribuabilii care realizează venituri din activități independente au obligația să efectueze plăți anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 121 , cu excepția veniturilor prevăzute la art. 72, pentru care plata anticipată se efectuează prin reținere la sursă sau pentru care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 73.

ART. 75 - Recalcularea și impozitarea venitului net din activități independente
(1) Organul fiscal competent are obligația recalculării venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinată în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilită potrivit Declarației privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contribuției de asigurări sociale datorate de contribuabil potrivit prevederilor titlului V - Contribuții sociale obligatorii.
(2) Venitul net anual/Venitul net anual recalculat din activități independente se impozitează potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil.
Articolele 74 și 75 se abrogă.#2 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 12618 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 13 March 2018 - 02:49 PM

Despre declaratia unica :

ART. 120 - Declarații privind venitul estimat/norma de venit
(1) Contribuabilii, precum și asociațiile fără personalitate juridică, care încep o activitate în cursul anului fiscal, sunt obligați să depună la organul fiscal competent o declarație referitoare la veniturile și cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac excepție contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursă.
(2) Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, au obligația să depună o declarație privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părți. Declarația privind venitul estimat/norma de venit se depune odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între părți. Contribuabilii care obțin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.
(3) Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi și cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior depun, odată cu declarația privind venitul realizat, și declarația privind venitul estimat/norma de venit.
(4) Contribuabilii care în anul curent, până la depunerea declarației privind venitul realizat, au optat pentru stabilirea impozitului final potrivit prevederilor art. 73 pot depune, odată cu declarația privind venitul realizat în anul anterior, și declarația privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, în vederea recalculării plăților anticipate.
(5) Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum și cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar și care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun declarația privind venitul estimat/norma de venit completată corespunzător.

„Art. 120 - Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

(1) Contribuabilii, care desfășoară activitate în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, sunt obligați să depună la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, indiferent dacă în anul fiscal anterior au înregistrat pierderi, până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an. Fac excepţie contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se reţine la sursă.
(2) Asociaţiile fără personalitate juridică, ...................( nu vizeaza DA)
(3) Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum și cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice completată corespunzător.
..................... (mai sunt cateva alin. aici, dar nu vizeaza DA.

După articolul 120 se introduce un articol, articolul 1201 , cu următorul cuprins:
Art. 1201 - Determinarea şi plata impozitului pe venitul anual estimat
(1) Contribuabilii prevăzuți la art.120 au obligația estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale până la la data de 15 martie a anului de realizare a venitului.
(2) Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10 % asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul contribuabililor care realizează venituri pentru care impozitul se reține la sursă.”

Articolul 121 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 121 - Bonificații pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat
(1) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat se acordă o bonificație. Bonificația se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.
(2) Bonificația prevăzută la alin.(1) se acordă și în cazul în care la definitivarea impozitului prin declaratia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, se constată că au fost achitate toate obligațiile fiscale datorate pentru anul precedent până la termenele menționate la alin. (1).
(3) Bonificația se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea bonificației. Valoarea bonificației se stabileşte de către contribuabil şi se înscrie în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, sub rezerva verificării ulterioare.
(4) Valoarea bonificației nu intră în baza de calcul al impozitului pe venit.
(5) În cazul în care, ulterior depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, contribuabilul corectează impozitului pe venitul anual estimat în sensul majorării acestuia, beneficiază de bonificație pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv pentru sumele estimate suplimentar, dacă acestea sunt stinse potrivit alin. (1).
(6) În cazul în care, ulterior depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, contribuabilul corectează impozitului pe venitul anual estimat în sensul diminuării acestuia, pentru sumele achitate în plus se aplică în mod corespunzător prevederile art. 167 din Codul de procedură fiscală.”

Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins: .
Art. 122 - Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice
(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie , inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.se completează pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.
(2) Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale se completează şi de către contribuabilii prevăzuţi la art. 721 , art. 84 alin. (3) și art. 116.
(3) ..................................................(nu vizeaza DA)
(4) Nu se completează Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 72;
b) ..................... (nu vizeaza DA)
(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F..”

Articolul 123 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 123 – Stabilirea și plata impozitului anual datorat
(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:
a) venitul net anual impozabil determinat potrivit art. 118;
b) câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119;
Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor precum și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care determinarea venitului net anual se efectuează prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil. (n.n., adica cei cu norma de venit)
(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sumă reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 și 119, după caz.
(3) Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor precum și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 72 care nu au obligaţia depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice și contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 721 pot dispune asupra destinaţiei unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sumă reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul anual.
(4) Organul fiscal competent are obligaţia calculării şi plăţii sumei reprezentând până la 2%, din impozitul datorat.
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) - (4) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(6) Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil, se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.
#3 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 12618 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 13 March 2018 - 03:11 PM

ART. 132 - Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
(1) Plătitorii de venituri, cu regim de reținere la sursă a impozitelor, sunt obligați să calculeze, să rețină, să plătească și să declare impozitul reținut la sursă, până la termenul de plată a acestuia inclusiv.
(2) Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii și asimilate salariilor, care au obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

. La articolul 132, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor și a plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceștia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.”

La articolul 133, după alineatul (12) se introduc șase noi alineate, alineatele (13) - (18), cu următorul cuprins:
ART. 133 - Dispoziții tranzitorii
.........
(13) Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplică următoarele reguli:
a) contribuabilii care pentru veniturile realizate în anul 2017 aveau obligația depunerii declarației privind venitul realizat, din România și din străinătate, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122, respectiv art. 130, până la data de 15 iulie 2018;
b) pentru veniturile realizate în anul 2017, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului, urmând ca organul fiscal să stabilească impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere anuale pe baza declarației prevăzută la alin. (1). La stabilirea venitului net anual impozabil/câștigului net anual impozabil vor fi avute în vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit precum și metodele de evitare a dublei impuneri, după caz.

(14) Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplică următoarele reguli:
a) prin excepție de la prevederile art. 120, termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.este de 15 iulie 2018;
b) calculul impozitului pe venitul estimat prevăzut la art. 1201 se efectuează de contribuabili în cadrul aceluiași termen;
c) ..............

(15) În anul 2018, se acordă următoarele bonificații:
a) pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform art. 79 din Legea nr. 21 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual plătit.
b) pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual estimat plătit.

(16) În cazul în care condițiile prevăzute la alin. (15) sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificații.
(17) Prevederile art. 121 alin. (2) –(6) sunt aplicabile în mod corespunzător.
(18) Contribuabilii au obligația de determinare a venitului net anual impozabil/câștigului net anual impozabil/ pierderii nete anuale, de efectuare a calculului și de plată a impozitului anual datorat, pentru veniturile realizate din România și din străinătate, pe fiecare sursă de venit, potrivit prevederilor în vigoare în anul fiscal 2018.
(19) La stabilirea venitului net anual impozabil/câștigului net anual impozabil vor fi avute în vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit precum și metodele de evitare a dublei impuneri, după caz.”#4 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 12618 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 13 March 2018 - 03:27 PM

Eheiii, acum e-acum ! CAS la DA ! Tineti-va bine ...

ART. 137 - Categorii de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale
(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuți la art. 136, datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale pentru următoarele categorii de venituri realizate din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76 ;
b) venituri din activități independente, definite conform art. 67 ;
„b1 ) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 70, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 72 alin. (3);” (3) În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la alin. (2).)
c) indemnizații de șomaj;
d) indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuții de asigurări sociale și în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situațiile prevăzute la art. 60.

Articolul 148 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 148 - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1)
(1) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale, dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzută la art. 122.
(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 122, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente determinate potrivit art. 68 și 69, precum și a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală determinate potrivit art. 72 - 73, care se estimează a se realiza în anul curent.
(3) Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul prevăzut la alin. (2) pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condiţiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.
(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1 ), o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 122.”

Articolul 150 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 150 - Excepţii specifice privind veniturile din activităţi independente
Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1 ).”

Articolul 151 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art.151 – Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1 )
(1) Contribuţia de asigurări sociale se calculează de către contribuabilii prevăzuți la art. 148 alin. (1) prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 asupra bazei anuale de calcul menționată la art. 148 alin. (4).
(2) Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală prevăzuți la art. 72 stabilesc contribuția de asigurări sociale datorată de către beneficiarul venitului prin aplicarea cotei prevăzută la art. 138 asupra bazei de calcul menționată la art. 148 alin. (4).
(3) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1), cu excepția celor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursă de către plătitorul de venit, depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.
(4) Pentru anul 2018, termenul de depunere a declarației prevăzute la alin. (3) este până la data de 15 iulie 2018.
(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligația să calculeze, să rețină, să plătească contribuția de asigurări sociale și să depună declarația menționată la art. 147 alin. (1). Valoarea venitului ales de contribuabili pentru care aceștia datorează în anul în curs contribuția se menționează în contractul incheiat între părți.
(6) În situația în care, veniturile prevăzute la alin. (5) sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puțin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, contribuabilul, desemnează prin contractul încheiat între părți, plătitorul de venit care calculează, reține și plătește contribuția. În contract se menționează și valoarea venitului ales de către contribuabil. Plătitorul de venit pentru care există obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale potrivit alin. (3) este cel prevăzut la art. 72.
(7) Prevederile alin. (5) și (6) nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, inclusiv în cazul în care nivelul venitului net cumulat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară. În această situație, contribuabilul are obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1), la termenele și în condițiile stabilite.
(8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (5) și (6) nu depun declarația prevăzută la alin. (3).
(9) Dacă persoanele fizice prevăzute la alin. (5) și (6), pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale, realizează și venituri din activități independente, pentru aceste venituri nu depun declarația prevăzută la alin. (3).
(10) Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfășoare activitate și/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal sunt obligați să depună declarația prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului și să declare venitul ales pentru care datorează contribuția. Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declarației. Fac excepție contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale.
(11) Persoanele fizice care datorează contribuția și care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei potrivit art. 150, cele care intră în suspendare temporară a activităţii sau îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia prevăzută la alin. (3) și își recalculează contribuția datorată și declarată pentru anul în curs.
(12) Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile şi nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la art. 148 alin. (1), își pot recalcula contribuția datorată pe anul în curs, prin depunerea declarației prevăzută la alin. (3), oricând până la data termenului legal de depunere a acesteia.
(13) Contribuția datorată se evidențiază în declarația prevăzută la alin. (3).
(14) În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din cele prevăzute la art. 137 lit. b) și b1 ), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii declarației, acestea datorează contribuția de asigurări sociale și au obligația depunerii declarației în condițiile alin. (3). În declarație se completează venitul ales, care trebuie să fie cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.
(15) În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din cele prevăzute la art. 137 lit. b) și b1 ), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, nu datorează contribuția de asigurări sociale, cu excepția celor care au optat pentru plata contribuției potrivit art. 148 alin. (3). În acest caz contribuția plătită nu se restituie, aceasta fiind valorificată la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei, potrivit legii.
(16) Declarația menționată la alin. (3) constituie titlu de creanță fiscală în sensul Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
(17) Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 15 martie inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția.
(18) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1) şi (3), pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări socială datorată, oricând până la termenul de plată. Prevederile art. 121 şi 133 alin. (15) - (16) se aplică în mod corespunzător.
(19) Bonificatia acordata la plata contribuției de asigurări sociale potrivit alin. (18), evidenţiată distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat.
(20) Organul fiscal central transmite până la data de 31 martie a fiecărui an, în sistem informatic, unităţilor Trezoreriei Statului un fişier care cuprinde valoarea bonificației acordată potrivit alin. (18) și (19). Acest fişier cuprinde data plăţii, care reprezintă data depunerii declarației unice. Pe baza acestui fişier se debitează automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului şi se creditează contul de venituri al Bugetului de asigurări sociale codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului. Documentul justificativ pe baza căruia se realizează fişierul îl reprezintă declaraţia unică prevăzută la alin. (3).
(21) Organul fiscal central transmite în sistem informatic, Casei Naţionale de Pensii Publice informaţii cu privire la contribuţia de asigurări sociale datorată şi calculată potrivit prevederilor prezentului titlu, declarată prin declaraţia unică prevăzută la alin. (3).
(22) Verificarea modului de determinare a valorii bonificației prevăzută la alin. (18) se realizează potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.”

La articolul 154, literele h) și i) ale alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate: (…)
h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum și pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;
i) ..................#5 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 12618 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 13 March 2018 - 03:43 PM

Oameni buni, pe mine m-a luat capu' deja ... :sad: :wacko: :blink:#6 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 12618 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 13 March 2018 - 04:19 PM

CASS la DA !

Articolul 155, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 155 - Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România şi din afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:
.................
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70;
.......................

(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.” (n.n., adica veniturile scutite de impozit pe venit)

Articolul 170 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 170 - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h)
(1) Persoanele fizice care realizează venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 122.
(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 122, se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art.155 alin. (1) lit. b) – h), după cum urmează:
a) venitul net din activităţi independente, stabilit potrivit art. 68 - 69, după caz;
b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevăzută la art. 72 și 721 , precum și venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat potrivit prevederilor art. 73;
c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, determinat potrivit prevederilor art.125 alin. (8) - (9);
d) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, stabilite potrivit art. 84 - 87;
e) venitul și/sau câştigul din investiţii, stabilit conform art. 94 - 97;
f) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, stabilite potrivit art. 104 - 106;
g) venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 – 116.

(3) La încadrarea în plafonul prevăzut la alin. (2) nu se iau în calcul veniturile neimpozabile, prevăzute la art. 93 și 105.

(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzută la art. 122.

Articolul 174 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 174 – Stabilirea, declararea, și plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h)
(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează de către contribuabilii prevăzuți la art. 170 alin. (1) prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 asupra bazei anuale de calcul menționată la art. 170 alin. (4).
(2) Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice stabilesc contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei prevăzută la art. 156 asupra bazei de calcul menționată la art. 170 alin. (4).
(3) Persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), cu excepția celor pentru care plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2) stabilesc și declară contribuția, depun declarația prevăzută la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor.
(4) Pentru anul 2018, declarația prevăzută la alin. (3) se depune până la data de 15 iulie 2018.

(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală,din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și să depună declarația menționată la art. 147 alin. (1).
(6) În situația în care, veniturile prevăzute la alin. (5) sunt realizate din mai multe surse și/sau categorii de venituri, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puțin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, contribuabilul desemnează, prin contractul încheiat între părți, plătitorul de venit care are obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției și de la care venitul realizat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară. Plătitorii de venit pentru care există obligația reținerii la sursă a contribuției potrivit alin. (5) sunt cei prevăzuți la art. 72.
(7) Prevederile alin. (5) și (6) nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală,din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reține la sursă estimat a se realiza pe fiecare sursă și/sau categorie de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, dar venitul net cumulat este cel puțin egal cu 12 salarii minime 28 brute pe țară. În această situație, contribuabilul are obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (3), la termenele și în condițiile stabilite.
(8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (5) și (6) nu depun declarația prevăzută la alin. (3).

(9) Persoanele fizice prevăzute la alin. (5) și (6), pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale de sănătate, care realizează și alte venituri de natura celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) și d) -h), pentru aceste venituri nu depun declarația prevăzută la alin. (3).

(10) Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal, să desfășoare activitate și/sau să realizeze venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b) –h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reține la sursă, estimat a se realiza pentru anul curent este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligate să depună declarația prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată, este cel în vigoare la data depunerii declarației.
(11) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum și cele care îşi încetează activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declarația prevăzută la alin. (3) și își recalculează contribuția datorată și declarată pentru anul în curs.
(12) Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile şi nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (1), își pot recalcula contribuția datorată pe anul în curs, prin depunerea declarației prevăzută la alin. (3), oricând până la data termenului legal de depunere a acesteia.
(13) Contribuția datorată se evidențiază în declarația prevăzută la alin.(3).
(14) În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat, precum și cel declarat de plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (5) și (6), este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 12 salarii minime pe țară.
(15) În situația în care persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1), realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime pe țară, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația prevăzută la alin. (3).
(16) Declarația menționată la alin. (3) constituie titlu de creanță fiscală în sensul Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
(17) Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate este până la data de 15 martie inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția.
(18) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, oricând până la termenul de plată. Prevederile art. 121 şi art. 133 alin. (15) și (16) se aplică în mod corespunzător.”

Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2), precum și în cazul celor care nu realizează venituri”

Articolul 180 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 180 - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (1), precum și de către persoanele fizice care nu realizează venituri
(1) Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuției:
a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 lit. b) – h), sub nivelul plafonului minim prevăzut la art. 170 alin. (1);
b) ...................

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
a) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) până la termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii acesteia;
sau
b) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) după termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii acesteia.

(3) .................#7 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 12618 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 13 March 2018 - 04:39 PM

Art. II. – (1) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2018, inclusiv, și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aplică următoarele reguli:

1. contribuabilii au obligația efectuării calculului venitului net aferent anului 2018, stabilit pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau în sistem real, determinării și plății impozitului pentru veniturile aferente anului 2018, până la data de 15 martie 2019;
2. plățile anticipate reținute la sursă pentru drepturile de proprietate intelectuală, vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual de plată pentru anul 2018;
3. pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obligațiile privind calcularea, reținerea la sursă, virarea și declararea impozitului sunt cele prevăzute la art.72 și art.721
4. persoanele fizice care în anul 2018 au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care venitul net anual se stabilea prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, precum și moștenitorii drepturilor de proprietate intelectuală, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pot opta pentru determinarea venitului net anual în sistem real potrivit prevederilor art. 68, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. În cazul exercitării opțiunii obligațiile fiscale sunt cele stabilite la art.73.

(2) ............
(3) ......
(4) ..........

(5) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care contribuția de asigurări sociale și după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate, se rețin la sursă de către plătitorul de venit, acesta are obligația ca până la data de 15 martie 2019 să stabilească, să rețină, să plătească și să declare contribuțiile anuale datorate de benefciarul de venit pentru anul 2018.

(6) În anul 2018, declaraţia prevăzută la art. 122 alin. (1) se poate depune și pe suport hârtie, la sediul organului fiscal competent.”#8 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 12618 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 14 March 2018 - 01:03 PM

Acestea fiind zise, oameni buni, sa incepem sa "TRADUCEM" noile prevederi legale pt veniturile di drepturi de autor si conexe !! Aveti rabdare, e mult de "tradus", o s-o iau pas cu pas. Unele explicatii pe care vi le ofer ar putea fi modificate pe masura ce ma luminez si eu, deci fiti atenti si la editarile mesajelor. Doamne ajuta ! :blush:

Drepturi de autor cu retinere la sursa

1. Impozitul pe venit retinut la sursa :
O prima concluzie ar fi ca disparut impozitarea cu cota de 7% (impozit anticipat pt optiunea de recalculare in anul urmator) si a ramas numai cota de 10% IMPOZIT FINAL !! Deci, chiar si platitorii de venituri cu retinere la sursa vor retine OBLIGATORIU impozitul final, beneficiarul de venitturi din DA nu mai poate opta fiindca nu mai are asupra caror cote de impozit sa opteze.

In ceea ce priveste retinerea la sursa si virarea impozitul pe veniturile DA, acestea au ramas la fel, adica platitorul de venit il retine la momentul platii venitului si il vireaza impozitul pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Contribuabilii nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

Prin urmare, nu are ce reclaculare sa se mai faca in anul urmator privind acest impozit cata vreme el este final si acesta ar fi motivul pt care beneficiarii a caror venituri s-au impozitat la sursa cu cota finala NU mai trebuie sa depuna decl. unica !

De asemenea, beneficiarii de venituri din DA pot dispune asupra destinaţiei unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sumă reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul anual.

Plătitorii de venituri din DA cu regim de reținere la sursă a impozitelor, sunt obligați să calculeze, să rețină, să plătească și să declare impozitul reținut la sursă, până la termenul de plată a acestuia inclusiv. Ei sunt EXCEPTATI de la intocmirea si depunerea decl. privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (actuala D205) aceștia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.”

Pt anul 2017, daca platitorul a retinut la sursa cota de impozit 10% in loc de 16% pe venit (impozitul final), cf. optiunii beneficiarului de venit, atunci aveati obligatia de a depune in 2018 D200 privind venitul realizat, din România și din străinătate. Cum D200 s-a comasat in noua decl. unica, beneficiarii venitulor din DA astfel impuse (adica cu 10% in loc de 16%) au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 iulie 2018;
Pentru veniturile realizate în anul 2017, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului, urmând ca organul fiscal să stabilească impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere anuale pe baza declarației unice, de mai sus.#9 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 12618 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 14 March 2018 - 02:38 PM

Drepturi de autor cu retinere la sursa

2. CAS !

Ca principiu general, beneficiarii veniturilor din DA datoreaza CAS, chiar si atunci cand veniturile din DA sunt scutite de impozitul de venit = sunt obtinute de pers. cu handicap grav sau accentuat !
Sunt exceptate persoanele fizice care au calitatea de pensionari sau care sunt asigurate in sisteme proprii de asig. sociale (avocati, notari, clerici ...)

PF care incaseaza venituri din DA din una sau mai multe surse și/sau incaseaza si venituri alte activitati independente, datorează contribuţia de asigurări sociale, dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, adica la 15 iulie - pt anul 2018 !
Incadrarea in plafon se face prin cumularea tuturor acestor venituri estimate a se realiza in anul curent.

Persoanele fizice care estimeaza ca NU se vor încadra în plafonulde 12 salarii minime brute pe țară, pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condiţiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere al declarației unice (adica 15 iulie 2018, pt anul 2018) =22.800 ron !!

Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală cu retinere la sursa stabilesc contribuția de asigurări sociale datorată de către beneficiarul venitului prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei de calcul de mai sus.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligația să calculeze, să rețină, să plătească contribuția de asigurări sociale și să depună D112 !!
Valoarea venitului ales de contribuabili pentru care aceștia datorează în anul în curs contribuția se menționează în contractul incheiat între părți.

În situația în care, veniturile din DA sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puțin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, contribuabilul, desemnează prin contractul încheiat între părți, plătitorul de venit care calculează, reține și plătește contribuția. În contract se menționează și valoarea venitului ales de către contribuabil.
Contribuabilul NU depune decl. unica !

In cazul în care se obtin venituri din DA din mai multe surse, dar nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, atunci NU se datoreaza CAS in anul curent, chiar daca nivelul venitului net cumulat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară. În această situație, contribuabilul are obligația depunerii declarației unice.

Ce se intampla daca estimarea facuta initial nu corespunde cu veniturile obtinute efectiv pana sfarsitul anului ?
Apar 2 cazuri :
1. Estimarea a fost sub plafon, dar veniturile sunt mai mari decat plafonul si atunci contribuabilul depune decl. unica in anul urmator si plateste diferenta. Termenul de plată a CAS este până la data de 15 martie inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Pt plata inainte de acest termen se acorda o bonificatie ce va fi trecuta in decl. unica si va fi suportata din bugetul de stat, adica veti plati mai putin.
2. Estimarea a fost peste plafon, dar veniturile anuale obtinute sunt mai mici decat plafonul, atunci contribuabilul nu datoreaza CAS (cu exceptia celor care au optat pt plata CAS) , DAR suma NU se restituie ci ramane in contul pensiei.

Pt cei ce incep activitatea in cursul anului
Daca beneficiarul DA estimeaza ca veniturile cu retinere la sursa vor fi > decat 22.800/nr. de luni ramase pana la sf. anului, atunci el datoreaza CAS si urmeaza procedura de mai sus.#10 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 12618 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 14 March 2018 - 03:53 PM

Mai, dragilor, intelege cineva ce vrea sa zica art. de mai jos ?? Ca eu nu mai inteleg nimic ... adica pt CAS si CASS retinute la sursa pt DA in 2018, cu declararea lor in D112 (art. 147, alin 1) din CF), stabilirea, retinerea, plata si declararea contributiilor anuale se fac pana pe 15 martie 2019 ??
HHH ?? :wacko: :blink:
Ce-i drept, daca ne uitam in textul de la CAS si CASS nu e scris explicit ca declararea si plata lor se face pana pe 25 a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul din DA.

(5) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care contribuția de asigurări sociale și după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate, se rețin la sursă de către plătitorul de venit, acesta are obligația ca până la data de 15 martie 2019 să stabilească, să rețină, să plătească și să declare contribuțiile anuale datorate de benefciarul de venit pentru anul 2018.#11 mgabi

  Membru activ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1227 Postari:
 • Gender:Female

Postat 15 March 2018 - 12:12 PM

Partea asta mi-a innodat si mie neuronii :laugh:

Eu cred totusi ca ar trebui retinute si platite la termenele D112 ... dar este o problema cu veniturile platite in ian-febr., cand legea era alta si nu s-au retinut contributii.
Adica trebuie sa umblu cu politia dupa ei sa-i gasesc si sa-i pun sa-mi dea inapoi banii de contributii ca sa-i virez la stat :mad: ???

Atata timp cat trebuie sa declar in D112, cum dumnezeu sa retin/declar pana in martie 2018?

Pai daca am platit deja arende, cine isi inchipuie ca mai poate umbla prin sat cu japca sa ia banii de contributii? O mai fi macar un om de pe lumea asta prin guvernul ala, sau toti sunt cazuti de pe marte acolo?

PS: Sper ca nu vor sa calculam noi venitul total pe anul 2018 si sa regularizam (unde??) la final de an!
Asta n-ar fi normal pentru ca eu nu sunt anaf sa stiu ce alte venituri are si cum se incadreaza in plafoane.#12 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 12618 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 16 March 2018 - 10:42 AM

Declarații de presă susținute de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, după ședința de guvern

Eugen Teodorovici. Vă mulţumesc. În primul rând, cred că deja acest mecanism este cunoscut pentru că au fost şi la Ministerul de Finanţe o serie de întâlniri cu toţi cei vizaţi de acest mecanism pentru declaraţia unică.

Dar, pe scurt, astăzi în guvern, într-adevăr, această ordonanţă de urgenţă schimbă fundamental acest mecanism, şi anume: trecem de la un sistem cu şapte declaraţii pentru persoanele fizice la o singură declarație unică. În primul rând, schimbăm alte chestiuni legate de modalitatea de plată; nu mai sunt patru plăți anticipate, să spunem, aşa cum era până acum, avem o singură plată, o singură dată de depunere, şi anume data de 15 iulie în acest an, fiind un an în care practic facem o tranziţie de la sistemul anterior la noua propunere, noul mecanism de declarare a contribuțiilor şi, cum spuneam, în acest an avem 15 iulie, urmând ca, în anul următor, să fie data de 15 martie ca dată de depunere a formularului şi, desigur, şi data de plată unică. Asta înseamnă că fiecare contribuabil are la dispoziția sa acele sume pe care ar fi trebuit să le plătească statului. Nu se mai creează blocaje în ceea ce înseamnă poate situaţii de neplată din motive obiective, să spunem, şi implicit accesoriile respective care aduceau şi o mai mare greutate în plata acestor contribuții. Practic, repet, este o singură dată ca obligație de plată.
Mergem pe ideea închiderii anului anterior şi anticiparea, să spunem, estimarea venitului anului curent pentru cei care, să spunem aşa, sunt vizați de această ordonanţă. De asemenea sunt şi anumite dispoziții tranzitorii care se referă la formulare deja cunoscute: 600, 221, 220, 201, deci diferite astfel de obligații fiscale care, de la caz la caz, să spunem aşa, sunt tratate separat, în sensul că, dacă informațiile deja depuse există la nivelul Fiscului, nu va mai fi nevoie ca acel contribuabil să depună încă o dată declarația unică.
Dar putem avea exemple, precum depunerea formularului 600, doar pentru partea de contribuții, neexistând încă depus la nivelul Fiscului declaraţia pentru partea de venit şi automat în această situație cel care a depus deja acest formular 600 trebuie să depună şi declarația unică pentru a şti care sunt veniturile sale pentru anul în curs şi pentru anul anterior.
Deci sunt situaţii de la caz la caz, dar noi am mers pe principiul ca, ceea ce deja există la nivelul ANAF-ului, ca şi informație, să nu fie solicitat încă o dată unui contribuabil. Acest mecanism, spunem noi, este un pas important pentru ceea ce înseamnă reformă cu adevărat a Fiscului, a administraţiei fiscale. Pentru că, pe de o parte, repet, este vorba de o simplificare, este vorba de trecerea la un nou sistem, şi anume nu pe hârtie, ci pe depunerea declarației online.
Mergem pe un mecanism de a stimula contribuabilii să depună această declarație unică în sistemul online şi, pentru acest lucru, acordăm, să spunem, o reducere cu 5% a obligațiilor de plată faţă de stat - impozit pe venit, contribuții, sănătate şi cele pentru social. Mai mult, dacă se face o plată anticipată pentru veniturile estimate în anul în curs, atunci, până la final de an, până la final de 15 decembrie, mai sunt încă 5% reducere pentru această plată anticipată. Deci un contribuabil poate avea în total 10% reducere pentru obligațiile faţă de stat, dacă se depune online şi plata anticipată până la finalul anului curent.

Vor fi probabil şi întrebări, dar pot să anticipez una dintre ele, care e foarte importantă, şi anume faptul că se poate merge chiar şi pe un estimat de zero pentru anul curent, dar în acel moment contribuabilul respectiv nu se mai bucură de acea reducere de până la, să zicem, 5% pentru plata anticipată, nemaifiind un venit estimat în anul curs. Au fost luate în calcul toate posibilele situaţii, scenarii şi credem noi că această variantă care a fost şi discutată, dezbătută poate să aducă schimbări radicale, în sensul bun.

O singură precizare aş vrea să mai fac legat de această ordonanţă, şi anume drepturile de autor. Aici am mers pe ideea stopajului la sursă şi scutirea pentru cei care sunt şi salariați a obligațiilor de plată pentru contribuțiile de sănătate şi cele pentru social. Este o abordare care în anii trecuţi a mai fost, s-a mai uzat, este o abordare normală şi, credem noi, la fel de bun augur pentru cei care sunt vizați de acest nou mecanism.

M-aş opri aici la partea de ordonanţă pentru declarația unică, pentru că, repet, a fost discutat, dezbătut, o să fie foarte multe astfel de discuții, campanii la nivel naţional şi la nivel local pentru a explica până la, să spunem aşa, nivelul fiecărui contribuabil care sunt elementele de știut şi pentru ca lucrul să se şi întâmple, transferul de la hârtie la sistemul online.
La nivelul Ministerului de Finanţe, ANAF şi la nivelul consiliilor locale se va lucra împreună. De ce? Pentru că fiecare birou al Fiscului la nivelul județean va avea o unitate, o structură, cu obligația de a îndruma metodologic fiecare contribuabil care are încă, să spunem, întrebări faţă de acest nou mecanism. Mai mult, la nivelul fiecărui consiliu local se va desemna o persoană responsabilă cu acest subiect, iar la nivel de județ se va face o pregătire de câte zile va fi nevoie cu aceşti responsabili desemnați de consiliile locale pentru a li se explica noul mecanism şi atunci să acorde, dacă e nevoie, la nivelul comunităților locale sprijinul metodologic pentru ca aceste formulare să se şi completeze şi mai ales în format online.
Astăzi, procentul de contribuabili care au depus în sistem online este de doar 5%, ceea ce arată foarte clar obligația, nevoia şi logica schimbării acestui mecanism; repet, nu va rămâne nimeni dintre cei care au nevoie să fie sprijiniți fără suport din partea noastră ca şi instituție.

Reporter: Şi aş mai avea o întrebare: sunt oameni care au mers şi mers în continuare la ANAF să depună 220, să depună 600, s-au format cozi, lumea nu ştie despre ce este vorba. Funcționarii, unii dintre ei cel puţin le spun 'staţi, aşteptaţi, să vedem ce se întâmplă' şi totuşi omul este pus pe drumuri, pentru că va merge probabil din nou să depună declarație unică, în caz că nu a depus deja.
Eugen Teodorovici: Am înțeles. Rugămintea este, dacă îmi permiteți, pe viitor să încercăm să ne adresăm punctual, dacă sunt exemple şi atunci să ne referim strict la aceste exemple. Să generalizăm este uşor, dar este neproductiv.
Reporter: Am fost noi astăzi şi am văzut oameni care stau la cozi.
Eugen Teodorovici: Dar nu aţi umblat în toată ţara, sunt convins.
Reporter: Ce se întâmplă în cazul lor?
Eugen Teodorovici: Pentru aceste situaţii punctuale, noi am comunicat foarte clar că nu mai este nevoie - pentru că de asta şi prin ordonanţa anterioară, nr. 3 dacă nu mă înşel, sau 2 am extins termenul de depunere a acestor declarații, am anunţat chiar şi public că nu mai trebuie să fie depuse declarațiile pentru că se lucrează la un nou mecanism. Iată că această ordonanţă de astăzi se ştie foarte exact că noul termen este 15 iulie, deci acel termen de 25 martie ca termen de plată a dispărut, este o singură obligație de punere pe 15 iulie a acestei declarații, sau până la, de fapt, este până la 15 iulie. Noi vom putea să punem şi la dispoziția contribuabililor formatul inteligent de declarație unică undeva la jumătatea... deci în luna mai...
Reporter: Deci se calculează automat, nu?
Eugen Teodorovici: Automat, nu mai este nevoie, nu mai este decizie de impunere, este cu autoimpunere, sunt multe, vă spun, foarte multe avantaje, în principal de partea contribuabilului. Nu mai sunt cheltuieli nejustificate pentru a se deplasa la aceste birouri, statul la coadă, timpi pierduți, nervi şi multe, multe altele. Şi desigur avantajul este de partea Fiscului pentru că se reduc foarte mult cheltuielile ocazionate de acest formular, sau aceste formulare trimise.

Reporter: Spuneați mai devreme "vreau o clarificare", cei care au depus 600 mai trebuie sau nu să depună declarația unică?
Eugen Teodorovici: Deci în cazul în care contribuabilul a depus doar formularul 600, este clar că sunt informații încă lipsă la nivelul Fiscului, cum ar fi impozitul pe venit. Venitul, ca să putem asigura impozitul atunci este logic că acel contribuabil trebuie să depună declarația unică. Dar pentru ca şi principiu, atâta timp cât Fiscul are toate informaţiile, deci dacă le are pentru toate aceste categorii de obligații, să spunem, nu mai este nevoie să se depună un formular. Dar sunt foarte puține aceste cazuri, pentru că fie a depus 230, fie a depus 600, fie a depus...cine a depus alte formulare care arătau foarte clar care sunt veniturile pentru anul anterior şi anul în curs. Deci, dar repet: acolo unde sunt informaţiile nu se mai depun formularele respective.
#13 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 12618 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 16 March 2018 - 01:05 PM

Vezi postareaOtilia Alupei, la 16 March 2018 - 10:42 AM, a spus:

Declarații de presă susținute de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, după ședința de guvern

O singură precizare aş vrea să mai fac legat de această ordonanţă, şi anume drepturile de autor. Aici am mers pe ideea stopajului la sursă şi scutirea pentru cei care sunt şi salariați a obligațiilor de plată pentru contribuțiile de sănătate şi cele pentru social. Este o abordare care în anii trecuţi a mai fost, s-a mai uzat, este o abordare normală şi, credem noi, la fel de bun augur pentru cei care sunt vizați de acest nou mecanism.

Aici, ceva nu se potriveste cu declaratia ministrului si anume faptul ca cei care obtin venituri din DA, precum si venituri din salarii sunt sctutiti de plata CAS si CASS ! Eu nu am vazut nicaieri, in proiectul de ordonanta, asa ceva !!
Sa inteleg ca forma OUG adoptata difera de forma proiectului ?? Din nou ?? :blink2:


Similar Topics Collapse

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL