search

16 august 2023, termenul limita pentru transmiterea raportarilor contabile la 30 iunie 2023. Cine are aceasta obligatie?

SGR, in vigoare din 30 noiembrie 2023: ce dificultati aduce pentru contabili si comercianti
Conform unui proiect de ordin al Ministerului Finantelor, operatorii economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro vor trebui sa transmita raportarile contabile semestriale la 30 iunie 2023, exclusiv online, pana la data de 16 august 2023.
 
Prevederile se aplica inclusiv operatorilor economici al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic. 
 
Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2023, incadrarea in criteriul de mai sus se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizand cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.
 
Precizam, de asemenea, ca entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2023, cele care in tot semestrul I al anului 2023 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2023, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2023.
 
Informatiile cuprinse in raportarile contabile se bazeaza pe reglementarile contabile aplicabile fiecarei categorii de operatori economici, respectiv Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Proiectul de ordin este structurat astfel incat sa rezulte care este continutul de informatii al formularelor de raportare contabila la data de 30 iunie 2023, intocmite de entitati in functie de reglementarile contabile aplicabile.
 
Pentru raportarile contabile la 30 iunie nu se aplica unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie si evaluarea tuturor elementelor bilantiere, iar nivelul de detaliere a informatiilor prezentate este mai redus, prin comparatie cu situatiile
financiare anuale.
 
Intrucat datele cuprinse in raportarile contabile la 30 iunie sunt destinate, in principal, institutiilor statului, informatiile propuse a se raporta conform prezentului proiect de ordin au fost stabilite in urma consultarii institutiilor care utilizeaza baza de date a Ministerului Finantelor. Aceste informatii sunt similare celor raportate la data de 30 iunie 2022.
 
Raportarile contabile la 30 iunie 2023 urmeaza a fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pana cel mai tarziu la data de 16 august 2023.
 
Extras din Proiectul de Ordin:
 
Ministrul finantelor emite prezentul ordin:
 Art. 1. – Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2023 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 Art. 2. – (1) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2023 a operatorilor economici prevazut la art. 1 se aplica entitatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
 (2) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2023 a operatorilor economici prevazut la art. 1 se aplica, de asemenea, persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
 (3) Prevederile prezentului ordin se aplica inclusiv operatorilor economici al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic.
 (4) Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2023, incadrarea in criteriile prevazute la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizand cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 (5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite in intelesul acestuia entitati.

Art. 3. – (1) In scopul stabilirii formularelor de raportare contabila la 30 iunie 2023, operatorii economici care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, au in vedere criteriile prevazute la pct. 9 din reglementarile respective.
 (2) Indicatorii total active, cifra de afaceri neta si numar mediu de salariati, in functie de care se stabilesc formularele aplicabile pentru raportarea contabila, se determina pe baza situatiilor financiare anuale ale exercitiului financiar precedent.
Aceleasi prevederi se aplica si in cazul entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 4. – In cazul persoanelor juridice care au subunitati fara personalitate juridica, activitatea desfasurata de acestea se insumeaza de persoana juridica care intocmeste raportarea contabila la 30 iunie 2023.
 
Art. 5. – (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile prezentului ordin se aplica, de asemenea, subunitatilor din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si sediilor permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.
(2) Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European verifica incadrarea in criteriul prevazut la art. 2 pe baza indicatorilor determinati conform raportarii contabile anuale la 31 decembrie 2022.
 (3) In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, raportarile contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente. In acest scop, sediul permanent desemnat procedeaza la insumarea informatiilor corespunzatoare activitatii desfasurate de fiecare sediu permanent.
(4) Nu fac obiectul raportarii contabile la 30 iunie 2023 persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.
 
Art. 6. – Obligatiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu inlatura obligatia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale de a efectua raportarile prevazute de legislatia aplicabila acestora.

 Art. 7. – Entitatile care intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei, respectiv a Autoritatii de Supraveghere Financiara depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor raportari contabile la 30 iunie 2023 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Art. 8. – Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data publicarii.
Art. 9. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2022 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 723 din 19 iulie 2022.
 Art. 10. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Foto: pixabay.com


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024