search

5 teste grila rezolvate pentru examenul de Consultant Fiscal 2024

Intr-un context fiscal in continua schimbare, obtinerea calificarii de consultant fiscal nu reprezinta doar un obiectiv profesional important, ci si o investitie semnificativa in propria dezvoltare si in cresterea valorii aduse companiei si clientilor. Absolvirea examenului pentru obtinerea acestei certificari nu confirma doar nivelul de competenta in domeniul fiscal, ci si imbogateste semnificativ portofoliul profesional. In cele ce urmeaza, iata 5 intrebari grila rezolvate, exact in genul celor care se dau la examen!

Examen consultant fiscal 2024 - 5 teste grila rezolvate

1. Pentru determinarea rezultatului fiscal, in scopul calcularii impozitului pe profit, erorile contabile care afecteaza rezultatul reportat se corecteaza astfel: 
 
a) prin diminuarea veniturilor neimpozabile in anul in care se efectueaza corectarea acestora si completarea ca atare a declaratiei fiscale; 
b) prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se refera acestea si depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala; 
c) prin majorarea deducerilor fiscale in anul in care se efectueaza corectarea acestora; 
d) prin diminuarea cheltuielilor nedeductibile in anul in care se efectueaza corectarea acestora si completarea ca atare a declaratiei fiscale.
 
Raspuns coresct: lit. b)
 
La. pct. 67 din OMFP nr. 1802/2014 privind Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare se prevede ca:
“67.
(1)Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.
(2)Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat (contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile").
(3)Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere.
(4)Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar-contabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala ori cumulata a elementelor.”
 
Astfel, in conformitate cu art. 19 alin. (1) din Codul fiscal si art. 105 alin. (1) – (3) din Codul de procedura fiscala, ajustarea rezultatului fiscal se face pentru anul la care se refera eroarea contabila prin depunerea unei declaratii rectificative.

Testeaza-ti cunostintele! Iata 140 intrebari grila rezolvate pentru Examenul Consultant fiscal 2024! Sunt teste foarte variate, in genul celor care se dau la examen, in perfecta concordanta cu modificarile legislative consistente din ultimul timp. Intrebarile abordeaza cu precadere teme noi, axate pe actele normative cu aplicabilitate incepand cu anul 2024.
 
2. Potrivit Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009, inventarierea se efectueaza:
a) cu persoane juridice cu pregatire in domeniul juridic;
b) atat cu salariati proprii, cat si pe baza de contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregatire corespunzatoare;
c) numai cu ocazia reorganizarilor efectuate, potrivit legii;
d) numai cu salariatii departamentului de contabilitate
 
Raspuns corect: lit. b)
 
La pct. 6 alin. (4) din Norma privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobata prin OMFP 2861/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede ca:
“Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se pot efectua atat cu salariati proprii, cat si pe baza de contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregatire corespunzatoare.”
 
3. Contractele incheiate cu beneficiarii de catre societatea ABS S.A. prevad aplicarea unor penalitati pentru neplata datoriilor la termenele scadente. In anumite cazuri societatea nu doreste solicitarea acestor penalitati, in vederea mentinerii relatiilor comerciale cu partenerii. Este obligata societatea ABS S.A. sa inregistreze aceste penalitati cuvenite conform contractelor incheiate cu beneficiarii, conform Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare?
 
a) Da, dar numai pentru beneficiarii pentru care creantele se incaseaza cu o intarziere de cel putin 30 de zile;
b) Da, dar numai pentru beneficiarii pentru care creantele se incaseaza cu o intarziere de cel putin 45 de zile;
c) Da, numai pentru beneficiarii ocazionali, nu si pentru cei care sunt partenerii vechi;
d) In baza contabilitatii de angajamente, entitatile trebuie sa evidentieze in contabilitate toate creantele si datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale, inclusiv despagubiri datorate pentru contracte intrerupte inainte de termen si alte elemente de natura similara.
 
Raspuns corect - lit.d)
 
Obligatia rezulta din interpretarea pct. 310 alin. (4) si (5) din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, redate in continuare:
“(4) In baza contabilitatii de angajamente, entitatile trebuie sa evidentieze in contabilitate toate veniturile si cheltuielile, respectiv creantele si datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.
(5) In conturile de furnizori si clienti se evidentiaza distinct datoriile, respectiv creantele din penalitati stabilite conform clauzelor contractuale, despagubiri datorate pentru contracte intrerupte inainte de termen si alte elemente de natura similara.
(6) Dobanzile si penalitatile de intarziere, precum si alte datorii de natura similara se recunosc fie in contul de profit si pierdere, fie in rezultatul reportat, in functie de perioada careia ii corespund si cu respectarea prevederilor prezentelor reglementari.”
Astfel, societatea are obligatia de a inregistra in contabilitate si cheltuielile din penalitati astfel cum acestea rezulta din contractele incheiate cu partenerii.
 
Penalitatile se inregistreaza prin formula contabila:
6581 = 401
 
Sau
 
4111 = 7581
 
4. SC BETA SRL inregistrata in scopuri de TVA in Romania, persoana juridica romana, semneaza un contract de asociere in participatiune cu SC Beta SRL inregistrata in scopuri de TVA in Romania, persoana juridica romana. Procedura fiscala aplicabila pentru TVA si impozit pe profit este:
 
a) contractul de participatiune conduce la o noua persoana impozabila din punctul de vedere al TVA iar veniturile si cheltuielile sunt decontate catre societati prin decont de cheltuieli, in procentele stabilite initial la constituirea participatiunii;
b) contractul de participatiune conduce la o noua persoana impozabila atat pentru TVA cat si pentru impozitul pe profit, iar participatiunea distribuie profitul net realizat catre participanti, prin decont de cheltuieli;
c) participatiunea nu da nastere unei noi persoane impozabile pentru TVA, fiecare participant asigura declararea si plata TVA catre buget, conform procentelor inregistrate la constituirea participatiunii, decontarea veniturilor si cheltuielilor se efectueaza proportional cu aportul la asociere;
d) participatiunea nu da nastere unei noi persoane impozabile pentru TVA, decontarea, raportarea si plata TVA se realizeaza de catre asociatul desemnat prin contracul de asociere, iar veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat prin decontul pentru operatiuni in participatie (cod 14-4-14) reglementat de OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, proportional cu cota de participare a fiecarui asociat;
 
Raspuns corect: lit. d)
 
Din punct de vedere al TVA:
 
Conform prevederilor de la art. 269 alin. (11) din Codul fiscal:
“Art. 269 alin. (11) Asocierile in participatiune nu dau nastere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere in scopuri comerciale, care nu au personalitate juridica si sunt constituite in temeiul legii, indiferent daca sunt tratate sau nu drept asocieri in participatiune, nu dau nastere unei persoane impozabile separate.”
 
La pct. 6 din Normele metodologice, date in aplicarea art. 269 alin. (11) din Codul fiscal, se prevede ca:
“6. Obligatiile si drepturile din punct de vedere al taxei pentru operatiunile derulate de asocierile prevazute la art. 269 alin. (11) din Codul fiscal sunt prevazute la pct. 102.”
 
Astfel, conform prevederilor de la pct. 102 alin. (1) -(8), din Normele metodologice:
“102. (1) In aplicarea prevederilor art. 269 alin. (11) si art. 321 alin. (5) din Codul fiscal, asocierilor in participatiune sau altor asocieri tratate drept asocieri in participatiune, denumite in continuare asocieri, li se aplica prevederile de la alin. (3) - (16), daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) veniturile si cheltuielile asocierii sunt contabilizate de asociatul administrator si sunt repartizate pe baza de decont fiecarui asociat corespunzator cotei de participare in asociere, conform prevederilor art. 321 alin. (5) din Codul fiscal;
b) persoana desemnata prin contractul incheiat intre parti sa reprezinte asocierea, denumita in continuare asociatul administrator, este persoana care emite facturi in nume propriu catre terti pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de asociere;
c) scopul asocierii este livrarea de bunuri/prestarea de servicii catre terti. Aceasta conditie se considera indeplinita inclusiv in situatia in care, pe langa livrarea de bunuri/prestarea de servicii catre terti se efectueaza si livrari/prestari intre membrii asociati conform alin. (6).
(2) In sensul alin. (1) participatiile la o asociere pot consta in bunuri, servicii sau in bani.
(3) Bunurile care sunt puse la dispozitia asocierii de catre membrii sai fara plata, ca aport la asociere in limita cotei de participare stabilite prin contract, nu constituie livrare de bunuri cu plata in sensul art. 270 din Codul fiscal.
(4) Serviciile care sunt prestate de membrii unei asocieri corespunzand partii ce i-a fost repartizata fiecaruia dintre ei in acel contract, care sunt menite sa duca la obtinerea unui rezultat comun, nu constituie servicii efectuate cu plata in sensul art. 268 coroborat cu art. 271 din Codul fiscal. Faptul ca aceste operatiuni sunt desfasurate de asociatul administrator este irelevant in acest sens.
 
(5) Repartizarea pe baza de decont a veniturilor asocierii, in limita cotei de participare stabilite prin contract, de catre asociatul administrator catre membrii asocierii nu este considerata ca fiind plata pentru bunurile/serviciile prevazute la alin. (3) si (4). Repartizarea cheltuielilor asocierii de catre asociatul administrator, pe baza de decont, in limita cotei de participare stabilite prin contract, nu reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a TVA.
(6) Atunci cand efectuarea mai multor operatiuni decat partea ce a fost repartizata prin contract unui membru al asocierii implica plata de catre ceilalti membri a operatiunilor ce depasesc aceasta parte, acele operatiuni constituie livrari de bunuri sau prestari de servicii efectuate cu plata, in sensul art. 268 coroborat cu art. 270 si 271 din Codul fiscal. In acest caz, baza impozabila este suma primita de membrul respectiv al asocierii drept contravaloare a operatiunilor ce depasesc partea prevazuta pentru el in contractul de asociere.
(7) Aportul la asociere nu este considerat avans la o livrare/prestare, in masura in care sunt respectate prevederile prezentelor norme referitoare la asocierile in participatiune, respectiv in situatia in care nu au loc livrari de bunuri/prestari de servicii exclusiv intre membrii asociati.
(8) Membrii asocierii transmit pe baza de decont catre asociatul administrator cheltuielile aferente bunurilor si serviciilor prevazute la alin. (3) si (4), cu exceptia situatiei in care partile opteaza pentru taxarea operatiunilor respective, conform alin. (10).”
 
Din punctul de vedere al impozitului pe profit:
 
“Art. 34: Asocieri cu sau fara personalitate juridica
(1) Intr-o asociere fara personalitate juridica intre doua sau mai multe persoane juridice romane, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, conform prevederilor contractului de asociere.
(2) Veniturile si cheltuielile determinate de operatiunile asocierii, transmise pe baza de decont fiecarui asociat, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se iau in calcul pentru determinarea profitului impozabil al fiecarui asociat. Documentele justificative aferente operatiunilor asocierii sunt cele care au stat la baza inregistrarii in evidenta contabila de catre persoana desemnata de asociati, conform prevederilor contractului de asociere.
(3) Persoana juridica romana, partenera intr-o asociere cu personalitate juridica, inregistrata intr-un stat strain, la stabilirea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor prezentului titlu, va lua in calcul si veniturile/cheltuielile atribuite, respectiv repartizarile de profit primite, dupa caz, conform prevederilor contractuale.”
 
5. Cheltuielile inregistrate de un contribuabil platitor de impozit pe profit ca urmare a casarii unui mijloc fix cu valoarea fiscala incomplet amortizata sunt:
a) nedeductibile la calculul impozitului pe profit;
b) deductibile in limita a 1.500 lei inmultita cu valoarea ramasa neamortizata;
c) deductibile in limita venitului realizat;
d) deductibile la calculul impozitului pe profit, fiind considerate cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice.
 
Raspuns corect: . lit. d)
 
Conform art. 28 alin. (17) din Codul fiscal, pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila. Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala, cu exceptia celor prevazute la alin. (14).
La pct. 29 din Normele metodologice, se prevede ca:
“(1) In aplicarea prevederilor art. 28 alin. (17) din Codul fiscal, cheltuielile inregistrate ca urmare a casarii unui mijloc fix cu valoarea fiscala incomplet amortizata sunt cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice.
(2) Prin casarea unui mijloc fix se intelege operatia de scoatere din functiune a activului respectiv, urmata de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate, prin vanzare sau prin folosirea in activitatea curenta a contribuabilului.”


Foto: pexels.com


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024