search

Angajarea raspunderii solidare pentru datoriile societatii

Venituri din drepturi de proprietate intelectuala: care este monografia contabila?
In ultimul timp au fost inregistrate numeroase cazuri in care salariatii constatau ca societatile angajatoare nu isi achitau obligatiile fiscale, inclusiv contributiile sociale afectandu-i direct.

In acest context, este de subliniat ca principala modalitate de constrângere este acea a executarii silite de catre organele fiscale in conditiile Codului de procedura fiscala.
 
Mai mult, in cazul in care o societate comerciala nu isi achita obligatiile fiscale, pe lânga alte sanctiuni contraventionale si chiar pedepse privative de libertate Codul de procedura fiscala instituie reguli speciale privind raspunderea solidara a altor persoane.
 
Desigur ca pentru extinderea acestei raspunderi este necesara indeplinirea unei conditii fundamentale si anume ca societatea debitoare sa fi fost declarata insolvabila potrivit art. 176 din Codul de procedura fiscala. Astfel, este insolvabil debitorul ale carui venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decât obligatiile fiscale de plata sau care nu are venituri ori bunuri urmaribile.
 
Raspunderea solidara se poate institui in conditiile art. 27 din Codul de procedura fiscala fata de:
-        persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, au dobândit in orice mod active de la debitorii care si-au provocat astfel insolvabilitatea;
-        administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea, cu rea-credinta, sub orice forma, a activelor debitorului;
-        administratorii care, in perioada exercitarii mandatului, cu rea-credinta, nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate;
-        administratorii sau orice alte persoane care, cu reacredinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale;
-        administratorii sau orice alte persoane care, cu reacredinta, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fara ca acestea sa fie cuvenite debitorului.
-        alta persoana juridica daca, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul insolvabil potrivit Codului de procedura fiscala sau insolvent potrivit Legea privind procedura insolventei nr. 85/2006 si daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
o       dobândeste, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabila a acestor active reprezinta cel putin jumatate din valoarea contabila a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;
o       are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clientii si/sau cu furnizorii, altii decât cei de utilitati, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul in proportie de cel putin jumatate din totalul valoric al tranzactiilor;
o       are sau a avut raporturi de munca sau civile de prestari de servicii cu cel putin jumatate dintre angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.
 
Desigur ca, daca pentru pentru angajarea raspunderii administratorilor, asociatilor ori a persoanelor care au dobândit bunuri ale debitorului insolvabil dificultatea Administratiei fiscale exista si constra in demonstrarea relei-credinte. in ultimul caz analizat al persoanelor juridice aflate in conexiune cu debitorul este necesara doar simpla indeplinire a conditiilor enuntate.
 
Din perspectiva notiunilor utilizate, prin control se intelege majoritatea drepturilor de vot, fie in adunarea generala a asociatilor unei societati comerciale ori a unei asociatii sau fundatii, fie in consiliul de administratie al unei societati comerciale ori consiliul director al unei asociatii sau fundatii. De asemenea, prin control indirect se intelege activitatea prin care o persoana exercita controlul prin una sau mai multe persoane.
 
Iata, insa care sunt etapele in urma carora se stabileste raspunderea in sarcina persoanelor vizate de Codul de procedura fiscala:
 

1. Se intocmeste un proces-verbal care contine motivele de fapt si de drept pentru care este angajata raspunderea persoanei in cauza.
2. Procesul-verbal se aproba de conducerea unitatii fiscale.
3. Pe baza procesului-verbal aprobat se intocmeste titlul de creanta care consemneaza cuantumul obligatiei stabilite a fi platite solidar cu societatea. Sumele vor cuprinde inclusiv majorari de intârziere.
4. Titlul de creanta se transmite persoanei in sarcina careia a fost stabilita obligatia de plata.
5. Daca titlul de creanta nu este contestat in termen de 30 de zile acest document devine titlu executoriu.
6. In cazul in care persoana responsabila nu va efectua plata in termenul indicat in titlul de creanta, organul de executare va incepe procedura de executare silita impotriva acesteia daca s-a obtinut titlul executoriu potrivit punctului 5.
 
Este de subliniat ca stabilirea raspunderii solidare se realizeaza prin procedura administrativa, iar conditia fundamentala care se regaseste in toate cazurile in care este posibila stabilirea raspunderii - reaua-credinta - este lasata la aprecierea Administratiei fiscale.

In intreaga procedura de constituire a titlului executoriu, instanta judecatoreasca nu intervine decât in cazul in care persoana careia i-a fost angajata raspunderea formuleaza contestatie.

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice