search

Atentie, se apropie termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale!

Venituri din activitati independente: studiu de caz privind obligatiile de plata in 2024


Informam contribuabilii cu privire la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 81 din 04 februarie 2016, a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

CINE DEPUNE LA 30 MAI 2016 SITUAtIILE FINANCIARE ANUALE – 2015?

Pentru societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale
de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, precum si pentru sediile permanente, termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (30 mai 2016).

INCADRAREA IN CRITERIILE DE MARIME SI FORMULARELE OBLIGATORII

Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015, incadrarea in criteriile de marime se efectueaza numai pe baza balantei de verificare incheiate la data de 31 decembrie 2015.

I. Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei ;
b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei ;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.
Au obligatia sa depuna :
-bilant prescurtat (cod 10);
-cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20);
-formularul "Date informative” (cod 30);
-formularul "Situatia activelor imobilizate” (cod 40).
-raport administrator
-propunere distribuire profit sau acoperire pierdere
-declaratia privind asumarea raspunderii intocmirii situatiilor financiare
- raportul comisiei de cenzori pentru societatile pe actiuni

II. Entitatile care nu se incadreaza in categoria microentitatilor denumite entitati mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei ;
b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei ;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

Au obligatia sa depuna:
-bilant (cod 10);
-cont de profit si pierdere (cod 20);
-formularul "Date informative” (cod 30);
-formularul "Situatia activelor imobilizate” (cod 40);
-Optional - situatia modificarilor capitalului propriu;
- Optional - situatia fluxurilor de trezorerie;
-note explicative la situatiile financiare anuale
-raportul administratorului
-propunere distribuire profit sau acoperire pierdere
- declaratia privind asumarea raspunderii intocmirii situatiilor financiare
- raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori pentru societatile pe actiuni,
daca este cazul.

III. Entitatile denumite mari si mijlocii care la data bilantului depasesc limitele a cel putin
doua dintre urmatoarele trei criterii de marime:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50, precum si entitatile de interes public

Au obligatia sa depuna :

-bilant (cod 10),
-cont de profit si pierdere (cod 20),
-Date informative" (cod 30)
-Situatia activelor imobilizate" (cod 40),
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
-notele explicative la situatiile financiare anuale ;
-raportul administratorului;
-propunere distribuire profit sau acoperire pierdere;
- declaratia privind asumarea raspunderii intocmirii situatiilor financiare
- situatii financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

CORECTARE ERORI

Urmatoarele erori constatate la Raportarile financiare anuale pot fi corectate prin depunerea unui nou set de documente pana la finele anului urmator celui la care se refera raportarea:
- denumirii entitatii raportoare;
- activitatii CAEN (denumire clasa CAEN si/sau cod CAEN);
- formei de proprietate;
-numarului de salariati si/sau a altor indicatori raportati prin formularul "Date informative".
- transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale in loc de declaratie de inactivitate, precum si transmiterea electronica a declaratiei de inactivitate in loc de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale;
- transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale folosind un format de raportare cuprins in programul de asistenta, diferit de cel corespunzator tipului de entitate sau netransmiterea electronica a tuturor documentelor prevazute de lege (raportul administratorilor, declaratia pe propria raspundere, raportul auditorului statutar etc.).

SANCTIUNI
Nedepunerea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 300 lei la 4.500 lei.


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice