search

Ce acte normative importante au fost publicate in perioada 13 - 19.03.2015?

Impozitul minim pe cifra de afaceri: situatii sensibile care creeaza dificultati in practica

In randurile urmatoare puteti consulta o lista cu cele mai importante noutati legislative cu incidenta fiscala din intervalul 13-19 martie a.c.

1. Legea nr. 45/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 184 din 18 martie 2015)
- Se aproba O.U.G. nr. 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

2. Legea nr. 46/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative (M. Of. nr. 184 din 18 martie 2015)
- Se aproba O.U.G. nr. 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative

3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri (M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015)

Se modifica si completeaza urmatoarele acte normative:

- O.G. nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, dupa litera t) la articolul 21 alineatul (1) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:

? Compana Nationala Loteria Româna va vira la Fondului Cultural National o cota de 2% din incasari.

- Operatorii economici prevazuti la art. 1 din OUG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, care acorda donatii si sponsorizari in bani, conform legislatiei in vigoare, respecta la acordarea acestora incadrarea in urmatoarele plafoane:

a) minimum 40% din suma aprobata, pentru domeniul medical si de sanatate;
b) minimum 40% din suma aprobata, pentru domeniile educatie, invatamânt, social si sport, sau orice alte activitati in legatura cu aceste domenii, inclusiv programe nationale;
c) maximum 20% din suma aprobata, pentru alte actiuni si activitati, inclusiv pentru suplimentarea celor prevazute la lit. a) si b).

- Articolul 2 din O. G. nr. 26/2013 se modifica in sensul ca prevederile acestei ordonante nu se aplica:

? institutiilor de credit, institutiilor financiare si societatilor definite potrivit O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, precum si fondurilor de garantare si contragarantare care indeplinesc conditiile de la art. 1;

? societatilor a caror activitate este reglementata de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor".

- Prin derogare de la prevederile art. 10 din O. G. nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare, venitul lunar de completare prevazut de O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013 – 2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare, se acorda si persoanelor disponibilizate de la Societatea Comerciala Complexul Energetic Hunedoara – S.A. si Societatea Comerciala Complexul Energetic Oltenia – S.A.

- Remuneratiile membrilor in consiliul de administratie si supraveghere si a directorilor/membrilor directoratului se stabilesc de adunarea generala a actionarilor.

- Remuneratiile membrilor consiliul de administratie, ai consiliului supraveghere, ale directorilor si ale membrilor directoratului, stabilite in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, anterior intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 51/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 109/2011, ramân dobândite conform contractelor in vigoare, fara ca acestora sa le fie incidente dispozitiile O.U.G. nr. 51/2013.

- O.U.G. nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare

? Creantele rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul Programului sunt asimilate creantelor bugetare a caror recuperare se efectueaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate de Codul de procedura fiscala, care se aplica in mod corespunzator.

? Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), beneficiarul Programului care detine o locuinta achizitionata sau construita in cadrul Programului poate achizitiona sau construi o noua locuinta in cadrul Programului cu indeplinirea cumulativa a unor conditii prevazute de O.U.G. nr. 2/2015.

4. Ordinul comun al ministrului finantelor publice si ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 256/3331/2015 pentru modificarea si completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 2.086/4.504/2010 (M. Of. nr. 178 din 16 martie 2015)

- Deducerea suplimentara pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil creste de la 20% la 50%.

- Sunt reglementate cheltuielile eligibile luate in calcul la acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil.

- Sunt reglementate conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca activitatile de cercetare-dezvoltare pentru a fi eligibile la acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil.

5. OANAF 632/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" (M. Of. nr. 178 din 16 martie 2015)

- Se aproba modelul si continutul formularului (311) "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Codul fiscal", cod: 14.13.01.02/c.a., prevazut in anexa nr. 1.


Sursa: CECCAR Bihor


Noutati contabile 1717016400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice