search

Contract de licenta de marca: ce informatii trebuie sa cuprinda si care sunt obligatiile fiscale

Un contract de licenta de marca este un acord legal intre doua parti, prin care titularul unei marci (licentiatorul) acorda dreptul altei persoane sau companii (licentiatul) de a folosi marca intr-un mod specific sau pentru anumite produse sau servicii, in schimbul unei compensatii financiare sau a altor beneficii convenite.
 
De obicei, un contract de licenta de marca prevede urmatoarele:
 
--> Definitia drepturilor de licenta: Specifica exact ce drepturi sunt acordate licentiatului, cum ar fi dreptul de a folosi marca pentru anumite produse sau servicii, intr-un anumit teritoriu si pentru o anumita perioada de timp.
 
--> Compensatiea financiara: Stabileste modalitatea si cuantumul compensatiei pe care licentiatul o plateste licentiantului pentru utilizarea marcii. Acest lucru poate include o taxa initiala, redevente periodice sau o parte din veniturile generate de vanzarea produselor/serviciilor care utilizeaza marca.
 
--> Calitatea produselor/serviciilor: Poate include clauze care reglementeaza calitatea produselor sau serviciilor care utilizeaza marca, pentru a proteja reputatia marcii si a asigura conformitatea cu standardele stabilite de titularul marcii.
 
--> Durata si rezilierea: Specifica perioada de valabilitate a licentei si conditiile in care aceasta poate fi reziliata, cum ar fi incalcarea termenilor contractuali sau nerealizarea unor obiective prestabilite.

--> Drepturile de proprietate intelectuala: Clarifica faptul ca titularul marcii pastreaza drepturile de proprietate asupra marcii si ca licentiatul nu dobandeste niciun drept de proprietate asupra marcii in afara celor specific stipulate in contract.

--> Confidentialitate: Poate include prevederi privind pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor comerciale sensibile furnizate intre parti in legatura cu utilizarea marcii.
 

Achizitie marca - studiu de caz

 
Intrebare: "O societate a incheiat cu o persoana fizica un contract pentru achizitia unei marci in valoare de 15.000 lei. Din punct de vedre fiscal ce obligatii sunt pentru societate si persoana fizica? Ce tratament fiscal apare daca marca este inregistrata la OSIM fata de situatia in care nu este? Marca este considerat un drept de proprietate intelectuala?"

Raspuns: Conform pct. 9(1) si (2) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal 9. (1) Potrivit prevederilor art. 70 din Codul fiscal, veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: inventii, know-how, marci inregistrate, francize si altele asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor.
(2) Sunt incluse in categoria drepturilor de proprietate intelectuala si drepturile care fac obiectul unor contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, licenta, franciza si altele asemenea, precum si cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acorda, cum ar fi: remuneratie directa, remuneratie secundara, onorariu, redeventa si altele asemenea. De asemenea sunt considerate venituri din drepturi de proprietate intelectuala si veniturile din cesiuni pentru care reglementarile in materie stabilesc prezumtia de cesiune a drepturilor in lipsa unei prevederi contrare in contract.
 
In acest context legislativ in ceea ce priveste contractul de licenta de marca incheiat de o persoana juridica cu o persoana fizica care are si calitatea de salariat sunt incidente urmatoarele prevederi din Codul fiscal referitoare la drepturile de proprietate intelectuala:
 
Potrivit art. 72 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, se determina de catre platitorii venitului, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.
 
Potrivit pct. 11 alin. 1 si (2) din Normele metodologice emise in aplicarea Codului fiscal,
Platitorii veniturilor prevazute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira in cursul anului fiscal impozitul datorat de contribuabili. Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net. Retinerea impozitului se efectueaza din veniturile platite.
 
In sensul art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala cuprinde atat sumele incasate in cursul anului, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura. Evaluarea veniturilor in natura se face la pretul pietei sau la pretul stabilit prin expertiza tehnica, la locul si la data primirii acestora.
 
In venitul brut din drepturi de autor sunt incluse veniturile incasate in cursul anului, astfel ca, in cazul in care veniturile sunt achitate in cursul anului 2024, acestea sunt considerate ca fiind venituri aferente anului 2024,
 
Din punct de vedere al CAS, potrivit art. 151 alin. (5), (6) si (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
 
(5) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau venituri in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa, obtinute de la un singur platitor de venit, iar nivelul net sau brut, dupa caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, platitorul de venit are obligatia sa calculeze la o baza de calcul stabilita potrivit art. 148 alin. (4), sa retina, sa plateasca contributia de asigurari sociale si sa depuna declaratia mentionata la art. 147 alin. (1). Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.
In contractul incheiat intre parti se desemneaza platitorul de venit in vederea calcularii, retinerii si platii contributiei prin retinere la sursa, precum si venitul ales pentru care datoreaza contributia, in anul in curs.
Nivelul contributiei calculate si retinute la fiecare plata de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, pana la concurenta contributiei aferente venitului ales precizat in contract. Platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale sunt cei prevazuti la art. 72 alin. (2) si art. 681 alin. (2).
 
(6) In situatia in care veniturile prevazute la alin. (5) sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel putin un platitor de venit sunt egale sau mai mari decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, contribuabilul desemneaza prin contractul incheiat intre parti platitorul de venit de la care venitul realizat este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara si care are obligatia sa calculeze la o baza de calcul stabilita potrivit art. 148 alin. (4), sa retina si sa plateasca contributia si stabileste venitul ales pentru care datoreaza contributia, in anul in curs. Platitorul de venit desemnat depune declaratia mentionata la art. 147 alin. (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile. Nivelul contributiei calculate si retinute la fiecare plata de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, pana la concurenta contributiei aferente venitului ales precizat in contract. Platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale sunt prevazuti la art. 72 alin. (2) si art. 681 alin. (2).
(...)
 
(7) Prevederile alin. (5) si (6) nu se aplica in cazul in care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala sau nivelul venitului brut in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa de venit, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, iar nivelul venitului net sau brut, dupa caz, cumulat realizat este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara. In aceasta situatie, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (3) la termenele si in conditiile stabilite.
 
Astfel, in ceea ce priveste CAS, in situatia in care in contractul incheiat pentru anul 2024 intre dvs. si persoana fizica se prevede un nivel al venitului net din drepturi de proprietate intelectuala estimat a fi sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul 2024 (3300 lei lunar x 12 = 39600 lei ), in aceasta situatie, conform art. 151 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu aveti dvs. obligatia de a retine si a declara CAS.
 
Acesta obligatie revine persoanei fizice, conform prevederilor de la 151 alin. (3), Persoanele fizice prevazute la art. 148 alin. (1), cu exceptia celor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa de catre platitorul de venit, depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 120, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia datorata
 
Ca urmare, nu aveati obligatia de a retine, si declara CAS in cazul in care s-a estimat pentru anul 2024 un venit sub valoarea de 39600 lei.
Din punct de vedere al persoanei fizice, aceasta are obligatia de a-si declara si plati CAS pentru anul 2024 si nu dvs.
 
Din punct de vedere al CASS, potrivit art. ART. 1741 alin. (2), (6), (10) si (11) din legea sus-mentionata,
 
(2) Platitorii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei de calcul mentionate la art. 170 alin. (5).)
 
(6) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care contributia de asigurari sociale de sanatate se retine la sursa, obtinute de la un singur platitor de venit, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, platitorul de venit are obligatia sa calculeze la o baza de calcul stabilita potrivit art. 170 alin. (5), sa retina si sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si sa depuna declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1). Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile. In contractul incheiat intre parti se desemneaza platitorul de venit in vederea calcularii, retinerii si platii contributiei prin retinere la sursa, in anul in curs. Nivelul contributiei calculate si retinute la fiecare plata de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, pana la concurenta contributiei anuale datorate.
 
10) Prevederile alin. (6) si (7) nu se aplica in cazul in care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, al venitului net din arenda sau al venitului net din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlului II sau III, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar nivelul venitului cumulat este cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara. In aceasta situatie, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (3) la termenele si in conditiile stabilite.
(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), in cazul persoanelor fizice care realizeaza de la mai multi platitori venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda, din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II sau III, sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar cumulate aceste venituri se situeaza peste nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, si au depus la organul fiscal Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, iar in cursul anului incheie cu un platitor de venit un contract a carui valoare este peste plafonul de 6 salarii minime brute pe tara, nu se aplica retinerea la sursa a contributiei. In aceasta situatie se aplica sistemul de impozitare prin autoimpunere, iar stabilirea contributiei se face prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.
 
Astfel, in ceea ce priveste CASS, in situatia in care in contractul incheiat pentru anul 2024 intre dvs. si persoana fizica se prevede un nivel al venitului net din drepturi de proprietate intelectuala estimat a fi sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul 2024 (3300 lei lunar x 6 = 19800 lei ), in aceasta situatie, conform art. ART. 1741 alin. (6), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu aveti dvs. obligatia de a retine si a declara CAS.
 
Acesta obligatie revine persoanei fizice, conform prevederilor de la ART. 1741 alin. (11),
 
Ca urmare, dvs., in calitate de platitor al veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala nu aveati obligatia de a retine, si declara CASS in cazul in care s-a estimat pentru anul 2024 un venit sub valoarea de 19800 lei.
 
Din punctul de vedere al persoanei fizice, aceasta are obligatia de a-si declara si plati CASS pentru anul 2024 si nu dvs.


Raspuns oferit in luna mai 2024 de catre specialistii site-ului PortalContabilitate.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.
 
Foto: pixabay.comAtentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice