search

Cu legislatia la zi: Controlul financiar preventiv

Ce declaratii fiscale au termen de depunere luni, 22 aprilie 2024

Cui revine responsabilitatea desfasurarii unui control financiar preventiv ca la carte? Cine se asigura ca nu sunt incalcate drepturile prevazute de lege in aceasta privinta si ca sunt, totodata, indeplinite temeinic obligatiile?

Retinem astfel ca demersul unui control financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public si/sau fondurile publice.

Fac obiectul controlului financiar preventiv operatiunile care vizeaza, in principal:
- angajamentele legale si angajamentele bugetare
- deschiderea si repartizarea de credite bugetare;
- modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;
- ordonantarea cheltuielilor;
- constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare;
- concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
- vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
- alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

in functie de specificul entitatii publice, conducatorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor categorii de operatiuni.

Entitatile publice la care se organizeaza controlul financiar preventiv sunt:

- autoritatile publice si autoritatile administrative autonome;
- institutiile publice apartinand administratiei publice centrale si locale si institutiile publice din subordinea acestora;
- regiile autonome de interes national sau local;
- companiile sau societatile nationale;
- societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine capitalul majoritar si utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public;
- agentiile, cu sau fara personalitate juridica, care gestioneaza fonduri provenite din finantari externe rambursabile sau nerambursabile;
- Ministerul Finantelor Publice, pentru operatiunile de trezorerie, datorie publica, realizarea veniturilor statului si a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene;
- autoritatile publice executive ale administratiei publice locale, pentru operatiunile de datorie publica si realizarea veniturilor proprii.

Entitatile publice prin care se realizeaza veniturile statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale organizeaza controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate in functie de modalitatile prevazute de legislatia fiscala pentru stabilirea titlurilor de incasare si pentru reducerea, esalonarea sau anularea acestora.
Regiile autonome, companiile/societatile nationale, precum si societatile comerciale la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale detin capitalul majoritar elaboreaza, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, tinand cont de legislatia aplicabila entitatilor care sunt organizate si functioneaza in regim comercial.

in raport cu specificul entitatilor publice, conducatorii acestora dispun particularizarea, dezvoltarea si actualizarea cadrului general, precum si detalierea prin liste de verificare a obiectivelor verificarii, pentru fiecare operatiune cuprinsa in cadrul specific al entitatii publice.

Controlul financiar preventiv asupra operatiunilor care reprezinta recuperari de sume utilizate si constatate ulterior ca necuvenite – atat pentru fonduri interne, cat si pentru cele aferente finantarilor de la Uniunea Europeana – se organizeaza, la structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, conform normelor metodologice specifice.

In toate cazurile in care entitatile publice gestioneaza fonduri provenite din finantari externe, in normele de exercitare a controlului financiar preventiv se integreaza si procedurile prevazute de regulamentele organismelor finantatoare.

Atentie! Controlul financiar preventiv se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul public.

Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte juridice, prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii. Nu intra in sfera controlului financiar preventiv analiza si certificarea situatiilor financiare si/sau patrimoniale si nici verificarea operatiunilor deja efectuate.

Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:

      respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii operatiunilor (control de legalitate);
      indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului (control de regularitate);
      incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz (control bugetar).

Conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obtinerea vizei de control financiar preventiv pentru operatiuni care au la baza acte si/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonereaza de raspundere sefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.
Controlul financiar preventiv propriu

Organizarea controlului financiar preventiv propriu se organizeaza, in cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabila. in raport cu natura operatiunilor, conducatorul entitatii publice poate decide extinderea acestuia si la nivelul altor compartimente de specialitate in care se initiaza, prin acte juridice, sau se constata obligatii de plata sau alte obligatii de natura patrimoniala.

Controlul financiar preventiv se exercita, prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv sunt altele decat cele care aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei.

Viza de control financiar preventiv cuprinde urmatoarele informatii: denumirea entitatii publice; mentiunea "vizat pentru control financiar preventiv”; identificatorul titularului vizei; semnatura persoanei desemnate cu exercitarea vizei si data acordarii vizei (an, luna, zi). Viza de control financiar preventiv se exercita olograf sau electronic.

In cazul exercitarii olografe identificatorul titularului vizei este numarul sigiliului detinut de persoana desemnata.

In situatia inscrisurilor sub forma electronica, viza de control financiar preventiv se exercita prin semnatura electronica extinsa a persoanei desemnate in acest sens, cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, omologat, emis in conditiile legii de catre un furnizor de servicii de certificare autorizat, daca certificatul electronic nu este expirat, suspendat sau revocat la momentul semnarii. in acest caz identificatorul titularului vizei este numele si prenumele continut de certificatul digital calificat.

Entitatile publice la care controlul financiar preventiv se exercita si asupra inscrisurilor sub forma electronica, prin aplicarea semnaturii electronice extinse, actualizeaza normele metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzatoare in acest sens.


Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se inscriu in registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv
Registrul trebuie sa asigure:

-    numerotarea in ordine cronologica;
-    interzicerea inserarilor, intercalarilor, precum si a oricaror eliminari sau adaugiri ulterioare;
-    inscrierea de date potrivit competentelor,

Registrul se poate completa in forma integral olografa, integral electronica sau combinata.

Registrul, indiferent de forma sub care se completeaza, se arhiveaza/se pastreaza pe o perioada de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia a fost intocmit.

Daca in urma controlului se constata ca cel putin un element de fond cuprins in lista de verificare nu este indeplinit, in esenta, operatiunea nu intruneste conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv refuza motivat, in scris, acordarea vizei de control financiar preventiv,  consemnand acest fapt in registru.

La refuzul de viza se anexeaza si un exemplar al listei de verificare, cu indicarea  elementului/elementelor din aceasta lista a carui/ale caror cerinta/cerinte nu este/nu sunt indeplinita/indeplinite.


Organizarea controlului financiar preventiv delegat

In calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului in domeniul finantelor, Ministerul Finantelor Publice poate exercita, prin controlori delegati numiti de ministrul finantelor publice, controlul financiar preventiv la unele entitati publice asupra unor operatiuni care pot afecta executia in conditii de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifica analizei riscurilor.

Prin exceptie de la aceasta regula, in temeiul art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, prin ordin, ministrul finantelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat si asupra operatiunilor finantate sau cofinantate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari ori tertiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, daca prin acestia se deruleaza un volum ridicat de credite bugetare si/sau de angajament ori parti semnificative din programele aprobate, iar operatiunile presupun un grad ridicat de risc.


Atributii ale controlorului delegat

-    Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienta si eficacitatea unor operatiuni sau proiecte de acte normative,
-    Supravegherea executiei bugetare in conditii de echilibru si de prudentialitate, prin exercitarea controlului prin viza asupra operatiunilor privind deschideri de credite, repartizari si retrageri de credite, virari de credite si modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare
-    Supravegherea organizarii, tinerii, actualizarii si raportarii evidentei angajamentelor
-    Monitorizarea si indrumarea metodologica a controlului financiar preventiv propriu prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viza de control financiar preventiv propriu, prin propuneri de perfectionare a organizarii controlului financiar preventiv propriu si prin urmarirea stadiului implementarii standardelor de control intern/managerial
-    Exercitarea controlului financiar preventiv, din punctul de vedere al legalitatii, regularitatii si, dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, pentru operatiuni care angajeaza patrimonial entitatea publica, daca prin acestea se afecteaza un volum important din fondurile publice si exista riscuri asociate semnificative in efectuarea lor


Raportari privind controlul financiar preventiv

Entitatile publice care administreaza patrimoniul public si/sau fonduri publice prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, au obligatia intocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situatia statistica a operatiunilor supuse controlului financiar preventiv si sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza, in perioada raportata.

Entitatile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.

Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau ai bugetului oricarui fond special intocmesc rapoarte pentru activitatea proprie si centralizeaza rapoartele primite de la ordonatorii secundari de credite sau, dupa caz, tertiari de credite din subordinea/coordonarea acestora. Acestea se transmit la Ministerul Finantelor Publice – Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control la termenele fixate de acesta pentru situatiile financiare trimestriale si anuale prevazute de lege.

Baza legala: OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.


Sursa: Asistenta-contribuabili.ro
NOU: Balanta de verificare de la A la Z.
Analize, corelatii, studii de caz


Ghid practic pentru valorificarea eficienta
a informatiilor din balanta de verificare

...vezi detalii AICI >>


 
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice