search

File de contabilitate: Nu risca amenzi la inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari

Impozitul minim pe cifra de afaceri: situatii sensibile care creeaza dificultati in practica


Registrul operatorilor intracomunitari cuprinde urmatoarele informatii, sistematizate pe fiecare operator intracomunitar:

- codul de inregistrare in scopuri de TVA;

- denumirea/numele si prenumele contribuabilului;

- adresa domiciliului fiscal;

- datele de identificare ale asociatilor si administratorilor;

- inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari:
- data inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari;
- numarul si data Deciziei de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari;
 
- radierea din Registrul operatorilor intracomunitari:
- data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari;
- numarul si data Deciziei de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari;
- motivatia radierii din Registrul operatorilor intracomunitari:
* la cerere;
* din oficiu, in situatia in care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi;
* inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului;
* persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in anul urmator inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari nu a mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal;
* persoana inregistrata conform art. 153 sau 1531  din Codul fiscal care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA;
* asociat sau administrator fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale, in legatura  cu oricare dintre operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal;
* persoana inregistrata in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 1531 din Codul fiscal, pentru care organul fiscal anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA.

Atat inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari cat si procedura de organizare si functionare a Registrului este reglementata prin O.A.N.A.F. nr. 2.101 din 24 iunie 2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 429 din 25 iunie 2010.
 
In acest ordin se regaseste continutul si modelul urmatoarelor formulare:
 
- Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari, cod MFP 14.13.01.10.11/r.o.i. (cod 095);
- Decizie privind inscrierea/respingerea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, cod MFP 14.13.02.61;
- Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari, cod MFP 14.13.02.62;
- Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, cod MFP 14.13.02.63;
- Notificare privind modificarea listei asociatilor si/sau administratorilor, cod
MFP 14.13.02.64.

Registrul operatorilor intracomunitari cuprinde atat evidenta persoanelor impozabile, cat si evidenta persoanelor juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, constand in:

>> livrari intracomunitare de bunuri care:

- au locul in Romania conform prevederilor cuprinse la art. 132 "Locul livrarii de bunuri“ alin. (1) lit. a);
- reprezinta operatiuni scutite cu drept de deducere a TVA in baza prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) si d).

>> livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare conform prevederilor cuprinse la art. 1321  alin. (5), efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se raporteaza in Romania drept livrari intracomunitare de bunuri cu cod T;

>> prestari de servicii intracomunitare, pentru care se aplica regula generala de taxare reglementata prin art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate;

>> achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania conform prevederilor cuprinse la art. 1321  "Locul achizitiei intracomunitare de bunuri“;

>> achizitii intracomunitare de servicii pentru care se aplica regula generala de taxare reglementata prin art. 133 alin. (2), operatiuni efectuate de catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate in beneficiul unor:
- persoane impozabile;
- persoane juridice neimpozabile.

Ca regula generala, pentru o persoana neinregistrata in scopuri de TVA care intentioneaza sa realizeze operatiuni intracomunitare, aceasta solicitare de inregistrare are loc simultan cu solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA in baza prevederilor art. 153 sau 1531.

Altfel spus, la momentul inregistrarii in scopuri de TVA, se depun urmatoarele doua formulare:
 
* formularul "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, cod 010;
* formularul "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari“, cod MFP 14.13.01.10.11/r.o.i., cod 095.

Pentru o persoana care este deja inregistrata in scopuri de TVA, solicitarea se depune inainte de realizarea unei operatiuni intracomunitare.
Pentru inregistrarea acestor persoane este suficienta doar depunerea formularului cod 095.

Procedura de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari

Inregistrarea se face pe baza de cerere, care se depune la organul fiscal compe- tent, pe formularul tipizat, cod 095.

La cerere se mai pot anexa si alte documente doveditoare, care sunt stabilite la punctele 4 si 5 din capitolul II al O.A.N.AF. nr. 2.101.

In cazul persoanelor impozabile, este obligatorie anexarea la cerere a cazierului judiciar al tuturor asociatilor si al administratorilor,  eliberat de catre autoritatea competenta. in situatia in care asociat al unei persoane impozabile este o societate pe actiuni, la cerere nu se anexeaza cazierul judiciar.

Cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari se depune la organul fiscal competent fie la registratura acestuia, fie prin posta cu confirmare de primire:

- cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari, depusa de catre persoanele impozabile sau neimpozabile care se inregistreaza simultan si in scopuri de TVA, este aprobata sau respinsa motivat, in termen de 10 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de inregistrare la organul fiscal competent;

- cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari, depusa de catre persoanele impozabile sau neimpozabile care sunt deja inregistrate in scopuri de TVA, este aprobata sau respinsa imediat dupa data depunerii.

Aprobarea sau respingerea cererii de inscriere in Registrul operatorilor intraco- munitari se face prin decizie emisa de organul fiscal competent pe formular tipizat.

Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei catre solicitant.

In situatia in care ulterior inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari intervin modificari cu privire la asociati sau actionari, organul fiscal competent transmite operatorului intracomunitar inregistrat formularul cod MFP 14.13.02.64 denumit "Notificare privind modificarea listei asociatilor si/sau actionarilor“.

In Registrul operatorilor intracomunitari nu pot fi inscrise:

- persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531;

 - persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala si/sau care are inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin. (1).

In situatia in care initial s-a primit decizia de aprobare a inregistrarii si inregistrarea s-a operat in Registru, dar ulterior inregistrarii persoanele impozabile sau neimpozabile nu mai indeplinesc conditiile de inregistrare, organul fiscal competent radiaza din oficiu acele persoane din Registrul operatorilor intracomunitari.

Radierea se efectueaza in baza deciziei emise de catre organul fiscal competent, act administrativ fiscal care este comunicat persoanei in cauza in baza prevederilor cuprinse in Codul de procedura fiscala, mentionate anterior pentru decizia de inre- gistrare. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte ince- pand cu data comunicarii deciziei catre persoana in cauza.
 
Chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in baza prevederilor art. 153 sau 1531, se considera ca o persoana nu are un cod valabil de TVA in situatia in care nu figureaza in Registrul operatorilor intracomunitari.

Contraventii si sanctiuni

Efectuarea operatiunilor intracomunitare de catre persoanele care sunt obligate sa se inscrie in Registrul operatorilor intracomunitari,  dar nu s-au inscris pana la momentul constatarii reprezinta contraventie reglementata prin O.G. nr. 92/2003 privind Codul fiscal, articolul 2192 alineatul (1).
Contraventia constatata se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Noutati contabile 1717016400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice