search

Microintreprinderi. Inregistrarea in contabilitate si deducerea TVA aferente protocolului

Ce declaratii fiscale au termen de depunere luni, 22 aprilie 2024

    O microintreprindere platitoare de TVA are dreptul sa i si deduca TVA aferenta protocolului? Microintreprinderea are sold debitor l a 121 si este infiintata in apr ilie 2011. Cum se inregistreaza factura de protocol in acest caz?
    
    SOLUTIE CONTABILA
    
    In conformitate cu prevederile art. 128 alin. (8) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nu constituie livrare de bunuri acor darea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, in conditiile stabilite prin norme.
    
    In acest sens, pct. 6 alin. (15) lit. a) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in c are aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, astfel cum este stabilit la titlul II din Codul fiscal. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul microintreprinderilor sau al persoanelor impozabile care nu trebuie sa depuna situati i financiare anuale conform prevederilor legale.
    
    Alin. (16) al acestui punct precizeaza ca incadrarea in plafoanele prevazute la alin. (15) se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in a ceste plafoane sponsorizarile, actiunile de mecenat sau alte actiuni prevazute prin legi, acordate in numerar, precum si bunurile pentru care taxa nu a fost dedusa. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa, daca s -a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele. Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale, respectiv in anul urmator celui in care au fost efectuate cheltuielile.
    
    Potrivit art. 21 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, cheltuielile de protocol sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in limita unei cote de 2 % aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.
    
    Astfel cum prevede art. 155 alin. (2) din Codul fiscal, persoana inregistrata conform art. 153 trebuie sa autofactureze fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.
    
    Punctul 70 din normele mai sus mentionate prevede urmatoarele: "Auto-factura pentru livrari de bunuri sau presta ri de servicii catre sine trebuie emisa numai daca operatiunile in cauza sunt taxabile si numai in scopul taxei, fiind obligatorie mentionarea urmatoarelor informatii:
    a) numarul facturii, care va fi un numar secvential acordat in baza uneia sau mai multor serii, care identifica in mod unic o factura;
    b) data emiterii;
    c) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile, la rubrica furnizor;
    d) pentru situatiile prevazute la 128 alin. (4) lit. a), c) si d) din Codu l fiscal, si la prima teza a art. 129 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal , la rubrica cumparator se inscriu informatiile mentionate la lit. c);
    e) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale beneficiarului, la rubrica cumparator, pentru situatiile prevazute la art . 128 alin. (4) lit. b), si a doua teza a art. 129 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal;
    f) denumirea si descrierea bunurilor livrate sau serviciilor prestate;
    g) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa;
    h) cota de taxa aplicabila;
    i) valoarea taxei colectate.
    
    (2) Informatiile din factura emisa prin autofacturare se inscriu in jurnalele pentru vanzari si sunt preluate corespunzator in decontul de taxa prevazu t la art. 1562 din Codul fiscal, ca taxa colectata.
    
    (3) In cazul depasirii plafoanelor stabilite la pct. 6 alin. (15) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (8) lit. f) si art. 129 ali n. (5) lit. a) din Codul fiscal, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal au obligatia sa intocmeasca autofactura conform prevederilor alin. (1) numai in scopuri de TVA.
    
    Autofactura va cuprinde la rubrica "Cumparator" informatiile de la alin. (1) lit. c), iar in cazul bunurilor/serviciilor acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol, sponsorizare, mecenat, in loc de denumirea si descrierea bunurilor livrate sau serviciilor prestate se poate mentiona, dupa caz: depasire plafon protocol, sponsorizare sau mecenat." Asadar, in cazul cheltuielilor de protocol, TVA aferenta achizitiilor care depasesc plafonul stabilit la titlul II din Codul fiscal, se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale.
    
    Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitii lor care depasesc plafoanele. TVA colectata se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care societatea va depune sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale. Obligatia colectarii TVA pentru depasirea cheltuielilor de protocol, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele, revine si microintreprinderilor care se incadreaza in prevederile Titlului IV1 din Codul fiscal.
    
    Inregistrari contabile
    
    Inregistrarea contabila a unei facturi de protocol, care contine si bauturi alcoolice:
    
    % = 401
    4426 "Furnizori"
    "TVA deductibila"
    623
    "Cheltuieli cu protocolul"
    analitic distinct
    pentru TVA aferenta bauturilor alcoolice:
    623 = 4426
    
    "Cheltuieli cu protocolul" "TVA deductibila"
    
    Inregistrarile contabile pe baza autofacturii pentru depasire plafon protocol anual sunt:
    
    La 31.12.N:
    
    623 = 4428
    
    "Cheltuieli cu protocolul..." "TVA neexigibila"
    
    In luna depunerii situatiilor financiare (anul N+1):
    
    4428 "TVA neexigibila" = 4427 "TVA colectata"
    
    NOTA!
    
    In acest caz, societatea nu are drept de deducere integral, pentru TVA aferenta facturilor de protocol, avand in vedere, ca societatea a inregistrat pierdere in anul 2011.
    

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice