search

Noul ANAF, reglementat prin Ordonanta nr. 74 din 2013

ANAF: lista contribuabililor cu obligatii fiscale restante la 31 martie 2024


Va prezentam continutul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 389 din 29 iunie 2013.

Avand in vedere necesitatea consolidarii cadrului legal privind lupta impotriva evaziunii, tinand seama de importanta existentei unui mecanism unic de control care sa inlature paralelismele si sa elimine astfel evaluarea fiscala diferita sau chiar contrara a aceleiasi operatiuni economice, apreciind ca neluarea de urgenta a unor masuri de imbunatatire a activitatii Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si a structurilor sale conduce la neindeplinirea obiectivelor asumate de Romania, legate de rezolvarea problemei arieratelor, reducerea evaziunii fiscale si cresterea veniturilor colectate,

avand in vedere angajamentul asumat de Romania in raport cu Fondul Monetar International prin Scrisoarea suplimentara de intentie transmisa in data de 8 iunie 2012, ratificata prin Legea nr. 205/2012 privind ratificareaScrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 9 iunie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 14 septembrie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 2 decembrie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 28 februarie 2012, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012, si a Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 8 iunie 2012, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 22 iunie 2012, pentru a facilita implementarea proiectului de modernizare a administrarii fiscale derulat cu sprijinul unui imprumut acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare,

precum si pentru respectarea angajamentelor asumate prin DPL-DDO Development Policy Loan - Deferred Drawdown Option ratificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de imprumut (imprumut pentru politici de dezvoltare cu optiune de amanare a tragerii) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 2012,

aprobata cu modificari prin Legea nr. 11/2013, tinand seama ca elementele sus-mentionate constituie premisele unei situatii extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat si ca neadoptarea acestor masuri ar avea consecinte negative asupra bugetului consolidat, reorganizarea fiind absolut necesara pentru reglementarea in mod unitar si identificarea unor solutii viabile de administrare de care sa profite atat contribuabilii, cat si administratia fiscala,

in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare Agentia, se reorganizeaza ca urmare a fuziunii prin absorbtie si preluarea activitatii Autoritatii Nationale a Vamilor si prin preluarea activitatii Garzii Financiare, institutie publica care se desfiinteaza.

Art. 2. -
(1) Preluarea personalului Autoritatii Nationale a Vamilor in cadrul Agentiei sau in structurile subordonate, dupa caz, se va face in limita numarului de posturi aprobat, in conditiile legii.

(2) Personalul din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor va fi incadrat pe functii publice generale sau specifice, in limita numarului de posturi aprobat pentru Agentie - aparat propriu si structuri subordonate, in conditiile legii.

Art. 3. -
(1) in cadrul Agentiei se infiinteaza Directia generala antifrauda fiscala, structura fara personalitate juridica, cu atributii de prevenire si combatere a actelor si faptelor de evaziune fiscala si frauda fiscala si vamala.
(2) Directia generala antifrauda fiscala este coordonata de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, si condusa de un inspector general antifrauda, ajutat de inspectori generali adjuncti antifrauda.

(3) In cadrul structurii centrale a Directiei generale antifrauda fiscala functioneaza pe langa structurile de prevenire si control Directia de combatere a fraudelor, care acorda suport tehnic de specialitate procurorului in efectuarea urmaririi penale in cauzele avand ca obiect infractiuni economicofinanciare.

In acest scop inspectorii antifrauda din cadrul acestei directii sunt detasati in cadrul parchetelor, in conditiile legii, pe posturi de specialisti.

(4) In exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii antifrauda din cadrul Directiei de combatere a fraudelor efectueaza, din dispozitia procurorului:
a) constatari tehnico-stiintifice, care constituie mijloace de proba, in conditiile legii;
b) investigatii financiare in vederea indisponibilizarii de bunuri;
c) orice alte verificari in materie fiscala dispuse de procuror.

Art. 4. -
(1) Functiile utilizate de Directia generala antifrauda fiscala in realizarea atributiilor stabilite de lege sunt functii publice specifice de inspector antifrauda si functii publice generale.

(2) Personalul care ocupa functii publice de inspector antifrauda are drepturi si indatoriri specifice de serviciu care se stabilesc prin statut special, aprobat prin lege.
(3) Personalul care ocupa functii publice de inspector antifrauda beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functionarii publici. Prin hotarare a Guvernului se vor stabili modul de constituire si criteriile de repartizare a unui fond de stimulente salariale pe seama sumelor atrase suplimentar la bugetul de stat din activitatea desfasurata.
(4) Poate fi numita in functia de inspector antifrauda persoana care indeplineste conditiile prevazute la alin. (5) si (7).

(5) Numirea personalului antifrauda se face pe baza de concurs sau examen, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 13 alin. (1), organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotarare a Guvernului. Presedintele si vicepresedintele comisiilor de concurs sau de examen vor fi vicepresedintele Agentiei care coordoneaza Directia generala antifrauda fiscala si inspectorul general antifrauda.

(6) Numirea personalului antifrauda se face potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Ocuparea functiilor publice in cadrul structurii antifrauda se face cu respectarea urmatoarelor conditii minime:

a) absolvirea de studii universitare de licenta cu diploma, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lunga durata, cu diploma de licenta ori echivalenta;
b) promovarea evaluarilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
c) promovarea evaluarilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Directiei generale antifrauda fiscala din punct de vedere psihologic si al comportamentului simulat, de catre personal sau cabinete de specialitate, autorizate in conditiile legii.
(8) Functionarilor publici care ocupa functii publice in cadrul structurii antifrauda li se considera vechime in specialitatea studiilor absolvite intreaga perioada in care isi desfasoara activitatea in structura antifrauda.
(9) In scopul efectuarii cu celeritate si in mod temeinic a activitatilor de descoperire si de urmarire a infractiunilor economico-financiare, pentru clarificarea unor aspecte tehnice in activitatea de urmarire penala, inspectorii antifrauda din cadrul Directiei de combatere a fraudelor isi vor desfasura activitatea in cadrul parchetelor, prin detasare.

(10) Inspectorii antifrauda prevazuti la alin. (9) isi desfasoara activitatea sub autoritatea exclusiva a conducatorului parchetului in cadrul caruia functioneaza.

(11) Numirea inspectorilor antifrauda in cadrul Directiei de combatere a fraudelor se face prin ordin al presedintelui Agentiei, cu avizul vicepresedintelui Agentiei care conduce Directia generala antifrauda fiscala si al procurorului general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, iar detasarea acestora in functii se face prin ordin comun al procurorului general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si al presedintelui Agentiei.

(12) Inspectorii antifrauda sunt detasati in interesul serviciului pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii detasarii in functie, cu acordul acestora.

(13) Detasarea inceteaza inaintea implinirii perioadei prevazute la alin. (12) prin revocarea din functie dispusa prin ordin comun motivat al procurorului general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si al presedintelui Agentiei.

(14) Pe durata detasarii la parchet inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala nu pot primi de la organele ierarhic superioare din cadrul Agentiei nicio insarcinare.
(15) Modul de exercitare a atributiilor privind cariera inspectorilor antifrauda pe durata detasarii la parchete se stabileste prin legea privind statutul acestei categorii de functionari publici.

Art. 5. -
(1) Personalul Agentiei care ocupa functii publice de inspector antifrauda poarta, in timpul serviciului, uniforma, insemne distinctive, ecusoane si, dupa caz, armament si alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de aparare, protectie si comunicare, care se atribuie gratuit. in anumite situatii, in realizarea atributiilor de serviciu, inspectorii antifrauda pot imbraca tinuta civila.
(2) Dotarea cu armament se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 295/2004 privind regimul  armelor si al munitiilor, republicata, cu modificarile ulterioare.

(3) Personalul prevazut la alin. (1) este in permanenta la dispozitia serviciului.
(4) Normele generale si speciale de dotare a personalului care ocupa functii publice de inspector antifrauda, insemnele distinctive, modelul ecusonului, uniformei, al legitimatiei de control/serviciu si al ordinului de serviciu se stabilesc prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 13 alin. (1).

Art. 6. -
(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul din cadrul Agentiei care ocupa functii publice de inspector antifrauda este investit cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie, potrivit legii.

(2) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, personalul prevazut la alin. (1) are dreptul:
a) sa efectueze controale in toate spatiile in care se produc, se depoziteaza sau se comercializeaza bunuri si servicii ori se desfasoara activitati care cad sub incidenta actelor normative nationale, inclusiv transpuse din legislatia comunitara, in vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care sunt interzise de acestea;
b) sa verifice, in conditiile legii, respectarea reglementarilor legale privind circulatia marfurilor pe
drumurile publice, pe cai ferate si fluviale, in porturi, gari, autogari, aeroporturi, interiorul zonelor libere, in vecinatatea unitatilor vamale, antrepozite, precum si in alte locuri in care se desfasoara activitati economice;

c) sa verifice legalitatea activitatilor desfasurate, existenta si autenticitatea documentelor justificative in activitatile de productie si prestari de servicii ori pe timpul transportului, depozitarii si comercializarii bunurilor si sa aplice sigilii pentru asigurarea integritatii bunurilor;
d) sa dispuna masuri, in conditiile legislatiei fiscale, cu privire la confiscarea, in conditiile legii, a bunurilor a caror fabricatie, depozitare, transport sau desfacere este ilicita, precum si a veniturilor realizate din activitati comerciale ori prestari de servicii nelegale si sa ridice documentele financiar-contabile si de alta natura care pot servi la dovedirea contraventiilor sau, dupa caz, a infractiunilor;

e) sa dispuna, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala), luarea masurilor asiguratorii ori de cate ori exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda, sa isi instraineze ori sa isi risipeasca patrimoniul, iar daca in desfasurarea activitatii specifice constata imprejurari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul evaziunii fiscale, sa sesizeze organele de urmarire penala;

f) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea administratorilor entitatilor controlate, precum si a oricaror persoane implicate in savarsirea faptelor de frauda si evaziune fiscala si vamala constatate si sa solicite acestora explicatii scrise, dupa caz;

g) sa retina documente, in conditiile Codului de procedura fiscala, sa solicite copii certificate de pe documentele originale, sa preleveze probe, esantioane, mostre si alte asemenea specimene si sa solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizarii actului de control. Analiza si examinarea probelor, esantioanelor si mostrelor, precum si expertizele tehnice se fac in laboratoare de specialitate agreate, cheltuielile privind efectuarea acestora, inclusiv cele legate de depozitarea si manipularea marfurilor confiscate fiind suportate din fondurile special alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli;

h) sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit competentelor prevazute de lege;

i) sa aplice masurile prevazute de normele legale, sa verifice din punct de vedere fiscal, sa documenteze, sa intocmeasca acte de control operativ planificat sau inopinat privind rezultatele verificarilor, sa aplice masurile prevazute de normele legale si sa sesizeze organele competente in vederea valorificarii constatarilor;

j) sa opreasca mijloacele de transport, in conditiile legii, pentru verificarea documentelor de insotire a bunurilor si persoanelor transportate;
k) sa solicite, in conditiile legii, date sau, dupa caz, documente, de la orice entitate privata si/sau publica, in scopul instrumentarii si fundamentarii constatarilor cu privire la savarsirea unor fapte care contravin legislatiei in vigoare in domeniul financiar fiscal si vamal;
l) in timpul exercitarii atributiilor de serviciu sa poarte uniforma, sa pastreze, sa foloseasca si sa faca uz de armamentul si mijloacele de aparare din dotare, in conditiile legii;
m) sa utilizeze mijloacele auto purtand insemne si dispozitive de avertizare sonore si luminoase specifice, in conditiile legii;
n) sa constituie si sa utilizeze baze de date, inclusiv ale altor institutii publice, necesare pentru prevenirea evaziunii fiscale, infractiunilor economico-financiare si a altor fapte ilicite in domeniul fiscal si vamal. Accesul la bazele de date ale altor institutii sau persoane juridice se face pentru indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal si informatiile clasificate, conditiile concrete urmand a fi stabilite prin protocoale incheiate cu respectivele institutii sau persoane;
o) sa efectueze verificari necesare prevenirii si descoperirii faptelor de frauda si evaziune fiscala si vamala;
p) sa efectueze operatiuni de control tematic.

Art. 7. -
(1) Functiile publice de executie specifice utilizate in cadrul Agentiei, pentru birourile vamale de frontiera si de interior, sunt urmatoarele:

a) functii publice de executie din clasa I: inspector vamal;
b) functii publice de executie din clasa a II-a: agent vamal;
c) functii publice de executie din clasa a III-a: controlor vamal.
(2) Functiile publice specifice de conducere sunt:
a) sef birou vamal;
b) sef adjunct birou vamal;
c) sef de tura.

(3) Functiile publice specifice utilizate in cadrul Agentiei pentru Directia generala antifrauda fiscala
sunt urmatoarele:

a) functii de executie din clasa I: inspector antifrauda;
b) functii publice de conducere: inspector general antifrauda, inspector general adjunct antifrauda, inspector sef antifrauda.

(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inspectorul general antifrauda si inspectorii generali adjuncti antifrauda se numesc prin decizie a prim-ministrului.

Art. 8. -
(1) La orice actiune de control participa minimum 2 inspectori antifrauda.
(2) La actiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de control pot fi insotite de membri ai subunitatilor specializate de interventie rapida aflate in subordinea Ministerului Afacerilor Interne, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre acesta si Agentie.

(3) La constatarea unor imprejurari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal sau vamal se intocmesc procese-verbale si acte de control in baza carora sesizeaza organele de urmarire penala cu privire la faptele constatate.

(4) impreuna cu actul de sesizare se trimit organelor de urmarire penala: procesul-verbal sau actul de control incheiat potrivit prevederilor alin. (3), documentele ridicate in conditiile art. 6 alin. (2) lit. d) si explicatiile scrise solicitate in conditiile art. 6 alin. (2) lit. f), precum si alte inscrisuri care au valoare probatorie de inscrisuri in procesul penal.

Art. 9. -
Agentia, in cazurile in care exista indicii temeinice de savarsire a unor fapte prevazute de legea  penala, poate sa solicite Ministerului Afacerilor Interne sa asigure personalul necesar pentru protectia si siguranta operatiunilor desfasurate de functionarii publici in realizarea actului de control. Personalul necesar se asigura din cadrul subunitatilor specializate de interventie rapida. Conditiile concrete si modalitatile in care personalul subunitatilor specializate de interventie rapida participa la actiunile de control se stabilesc prin protocol de Ministerul Afacerilor Interne si Agentie.

Art. 10. -
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazuta la art. 13 alin. (1) se infiinteaza in subordinea Agentiei directiile generale regionale ale finantelor publice, institutii publice cu personalitate juridica, si care sunt conduse, prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de un director general, functionar public.

(2) Directiile generale regionale ale finantelor publice se infiinteaza prin transformarea directiei generale a finantelor publice a judetului in care va fi stabilit sediul directiei generale regionale, prin fuziunea prin absorbtie a celorlalte directii generale judetene ale finantelor publice din aria de competenta stabilita potrivit prevederilor alin. (3).

(3) Orasele in care au sediul directiile generale regionale ale finantelor publice, aria de competenta a acestora, precum si lista directiilor generale judetene ale finantelor publice care se reorganizeaza ca directii generale regionale ale finantelor publice se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(4) Directiile generale regionale ale finantelor publice, infiintate potrivit prevederilor alin. (3), preiau activitatea si competentele tuturor directiilor generale judetene ale finantelor publice absorbite din aria de competenta, precum si a tuturor structurilor teritoriale subordonate acestora.

(5) Directiile generale regionale ale finantelor publice preiau prin fuziune prin absorbtie directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale din aria de competenta stabilita potrivit prevederilor alin. (3).

(6) Modul de organizare si functionare a directiilor generale regionale ale finantelor publice, precum si a structurilor subordonate ale acestora se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului.

(7) Directiile generale judetene ale finantelor publice care se reorganizeaza prin fuziune prin absorbtie in cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice isi pierd personalitatea juridica.

(8) Personalul directiilor generale ale finantelor publice, precum si personalul directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, care se reorganizeaza prin fuziune prin absorbtie, se preia in cadrul directiilor  generale regionale ale finantelor publice, in limita numarului de posturi aprobat, in conditiile legii.

Art. 11. -
(1) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, executia bugetara pana la data reorganizarii si orice alte bunuri ale Autoritatii Nationale a Vamilor si ale directiilor generale ale finantelor publice judetene sunt preluate de Agentie si directiile generale regionale ale finantelor publice, dupa caz.

(2) Procedurile aflate in derulare la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor, precum si la nivelul directiilor generale ale finantelor publice care se reorganizeaza vor fi continuate de Agentie, respectiv de directiile generale regionale ale finantelor publice, dupa caz, care se subroga in drepturile si obligatiile acestora, actele indeplinite anterior ramanand valabile.

(3) Pentru litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata, Agentia si directiile generale regionale ale finantelor publice se subroga in toate drepturile si obligatiile Autoritatii Nationale a Vamilor si ale directiilor generale ale finantelor publice, dupa caz, si dobandesc calitatea procesuala a acestora, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazuta la art. 13 alin. (1).

De la aceeasi data, in litigiile in care directiile generale ale finantelor publice judetene au fost mandatate sa asigure reprezentarea structurilor ierarhic superioare, calitatea de reprezentant al acestora se transmite catre directia generala regionala a finantelor publice care a preluat activitatea directiilor generale ale finantelor publice judetene respective.

(4) Protocoalele de predare-preluare vizeaza predarea-preluarea patrimoniului, arhivei, prevederilor bugetare, executiei bugetare si se incheie in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 13 alin. (1). Protocolul de predare-primire privind executia bugetara se efectueaza pe baza instructiunilor aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 12. -
Pana la incheierea protocoalelor prevazute la art. 11 alin. (4), finantarea autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta se asigura din bugetele ordonatorilor de credite existenti inainte de reorganizarea Agentiei, potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Art. 13. -
(1) Organizarea, modul de functionare, numarul de posturi al Agentiei, inclusiv cele aferente structurii antifrauda, precum si alte aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Incadrarea personalului Agentiei in numarul maxim de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 14. -
in vederea realizarii atributiilor, pentru prevenirea actelor si faptelor de evaziune si frauda fiscala, Agentia efectueaza controlul operativ si inopinat cu privire la:

a) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte de evaziune fiscala si frauda fiscala si vamala;
b) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea evaziunii fiscale si fraudelor fiscale si vamale;
c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici;
d) participarea, in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala si vamala.

Art. 15. -

(1) Agentia, in exercitarea atributiilor proprii, incheie, ca urmare a controalelor efectuate, procese verbale de control/acte de control pentru stabilirea starii de fapt fiscale, pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor, precum si pentru constatarea imprejurarilor privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala.

(2) Bunurile intrate in proprietatea privata a statului ca urmare a activitatii Agentiei se valorifica potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Agentia va delega reprezentanti in comisiile constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 14/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si participa la activitatea de valorificare a bunurilor confiscate.

Art. 16. -
Procedura de intocmire, forma si continutul proceselor-verbale incheiate de structura antifrauda se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 17. -
(1) In cuprinsul actelor normative in vigoare urmatoarele denumiri se inlocuiesc, dupa cum urmeaza:

a) "Autoritatea Nationala a Vamilor" cu "Agentia Nationala de Administrare Fiscala";
b) "directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale" cu "directiile generale regionale ale finantelor publice".

(2) Actele normative in care sunt prevazute institutiile publice care se reorganizeaza ori isi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, dupa caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se modifica in mod corespunzator.

Art. 18. -
Pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 13 alin. (1), activitatea Autoritatii Nationale a Vamilor este supusa dispozitiilor cuprinse in actele normative privind organizarea si functionarea acesteia.

Art. 19. -
(1) in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazuta la art. 13 alin. (1)se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cu data prevazuta la alin. (1), Garda Financiara se desfiinteaza.

(3) Eliberarea din functie a personalului se va realiza cu respectarea procedurilor prevazute de lege pentru fiecare categorie de personal.

(4) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, executia bugetara pana la data desfiintarii si orice alte bunuri ale Garzii Financiare sunt preluate de Agentie, pe baza de protocol, incheiat in termenul prevazut la alin. (1).

(5) Procedurile aflate in derulare la nivelul Garzii Financiare vor fi continuate de Agentie, care se subroga in drepturile si obligatiile acesteia, actele indeplinite anterior ramanand valabile.
(6) Pentru litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata, Agentia se subroga in toate drepturile si obligatiile Garzii Financiare si dobandeste calitatea procesuala a acesteia.

Art. 20. -
(1) Ordinele si instructiunile emise in temeiul actelor normative de organizare si functionare a Agentiei, a Autoritatii Nationale a Vamilor si a Garzii Financiare isi pastreaza valabilitatea, in masura in care nu contravin dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.

(2) Orice alte acte normative se modifica corespunzator, conform prezentei ordonante de urgenta.
(3) Agentia se subroga in drepturile si obligatiile Autoritatii Nationale a Vamilor si Garzii Financiare de la momentul fuziunii prin absorbtie, respectiv de la momentul desfiintarii.

(4) Directiile generale regionale ale finantelor publice se subroga in drepturile si obligatiile structurilor absorbite prin fuziune, de la momentul fuziunii.

Art. 21. -
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. -
(1) Activitatea autoritatii vamale se exercita prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si structurile subordonate."

2. La articolul 6, alineatul (1) se abroga.

Art. 22. -

Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 18, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Agentia este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primministrului.

Presedintele Agentiei este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului. Vicepresedintii exercita atributiile delegate de presedintele Agentiei. Raspunderile si atributiile  vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.

Presedintele Agentiei beneficiaza de prevederile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca in cadrul Agentiei, in subordinea presedintelui Agentiei se organizeaza si functioneaza cabinetul demnitarului. Prin derogare de la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in subordinea vicepresedintilor se organizeaza si functioneaza cabinetul demnitarului. Numarul maxim de posturi din cabinetul presedintelui si vicepresedintilor Agentiei este cel prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 32/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru functia de secretar de stat din cadrul ministerelor, in cazul presedintelui, si pentru conducatorii organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, in cazul vicepresedintilor."

2. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21. -
(1) Prin atributiile incredintate, Agentia asigura: administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare date prin lege in competenta sa, aplicarea politicii si legislatiei vamale si exercitarea atributiilor de autoritate vamala, precum si controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda si evaziunea fiscala, precum si a altor fapte date prin lege in competenta sa.

(2) Agentia controleaza, de asemenea, modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici.
(3) Agentia poate, la solicitarea procurorului, sa efectueze constatari cu privire la faptele care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza, intocmind proceseverbale, prin care poate estima prejudiciul cauzat aferent operatiunilor verificate, acte procedurale care constituie mijloace de proba, potrivit legii.

(4) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate formula plangere potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. 23. -
Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Agentia sa ocupe prin recrutare posturile vacante necesare functionarii structurii antifrauda.

Art. 24. -
Dupa articolul 120 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1201, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1201. -
In cadrul parchetelor isi pot desfasura activitatea specialisti in domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si in alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice in activitatea de urmarire penala."

Art. 25. -
(1) Oficiul National pentru Jocuri de Noroc preia, dupa caz, in limita numarului de posturi aprobat, in conditiile legii, de la Ministerul Finantelor Publice, aparat central, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precum si de la structurile teritoriale si unitatile subordonate acesteia un numar de pana la 120 persoane, precum si prevederile bugetare aferente cheltuielilor de personal.

(2) Drepturile salariale ale personalului preluat conform alin. (1) se stabilesc prin asimilare, in mod corespunzator, cu cele ale personalului din cadrul structurilor din care provin.

(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul propriu si in bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

NOU: Balanta de verificare de la A la Z.
Analize, corelatii, studii de caz


Ghid practic pentru valorificarea eficienta
a informatiilor din balanta de verificare

...vezi detalii AICI >>


 
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice