search

Ordinul nr. 1.013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici

Ordinul nr. 1.013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici
in baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. -
Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -
(1) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevazut la art. 1 se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(2) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevazut la art. 1 se aplica, de asemenea, societatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(3) Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2013, incadrarea in criteriul prevazut la alin. (1) si (2) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite in intelesul acestuia entitati.

Art. 3. -
Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile prezentului ordin se aplica si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii. Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European verifica incadrarea in criteriul prevazut la art. 2 pe baza indicatorilor determinati conform raportarii anuale la 31 decembrie 2012.

Art. 4. -
Operatorii economici prevazuti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economicofinanciare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, vor asigura si respectarea prevederilor acesteia.

Art. 5. -
Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2013 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare si reasigurare, pentru domeniul pensiilor private si pentru domeniul pietei de capital.

Art. 6. -
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:

- art. IV din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 29 decembrie 2010;
- ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012.
Art. 7. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    
    Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu

Bucuresti, 18 iulie 2013.
Nr. 1.013.

ANEXA

SISTEMUL de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici

CAPITOLUL I

A. Norme metodologice privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2013

1. Generalitati

1.1. Entitatile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 din ordin au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2013 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate.

1.2. Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile pct. 1.1. se aplica si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.

1.3.
(1) Entitatile depun raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

(2) Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml.
(3) Entitatile pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

(4) Entitatile depun raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.

2. Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2013
2.1.
(1) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2013 care cuprind urmatoarele formulare, prevazute la cap. II lit. A:
a) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) contul de profit si pierdere (cod 20);
c) date informative (cod 30).
(2) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (2) din ordin intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2013 care cuprind urmatoarele formulare, prevazute la cap. II lit. B:
a) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20);
c) date informative (cod 30).
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.

2.2.
(1) Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare fara a folosi prescurtari sau initiale. in casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatilor.

(2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute in vedere si de subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, care vor completa forma de proprietate corespunzatoare societatilor carora le apartin.
(3) Entitatile care, potrivit actului constitutiv, reprezinta filiale ale unor societati cu capital integral sau majoritar de stat completeaza la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, dupa caz.
2.3. Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" cu datele prevazute la pct. 2.2. alin. (1) conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca raportarea contabila la 30 iunie 2013 nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.4. Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati) din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.
2.5.
(1) Formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

(2) Formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2013, puse in acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiarcontabile aferente perioadei de raportare.
(3) Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" cu informatiile corespunzatoare datelor de la 1 ianuarie 2013 si 30 iunie 2013.
2.6.
(1) Formularul "Contul de profit si pierdere", respectiv "Situatia veniturilor si cheltuielilor", cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2013.

(2) Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere", respectiv "Situatia veniturilor si cheltuielilor", sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

(3) Randul 66 "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)" din cadrul formularului "Contul de profit si pierdere" se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.
2.7.
(1) Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul "Contul de profit si pierdere" cu informatiile corespunzatoare perioadelor 1 ianuarie 2012 - 30 iunie 2012, respectiv 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013. Prevederile acestui punct se aplica si la completarea formularului "Situatia veniturilor si cheltuielilor".

(2) Entitatile inscriu la randul 19 "Salarii si indemnizatii" din cadrul formularului "Contul de profit si pierdere", respectiv la randul 24 "Salarii si indemnizatii" din cadrul formularului "Situatia veniturilor si cheltuielilor", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand va fi cuprinsa si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Informatiile reprezentand contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor sunt prezentate, de asemenea, la randul 56 din formularul "Date informative" (cod 30).
2.8.
(1) in formularul "Date informative", la randurile 01, 02 si 03 coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.

(2) Randul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completeaza numai de entitatile care in perioada curenta de raportare nu au inregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
(3) La randurile privind platile restante din formularul "Date informative" se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.

2.9.
(1) Raportarile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora. Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

2.10. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, verifica si centralizeaza informatiile aferente acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2013, cu respectarea prevederilor din prezentul ordin.
2.11.

(1) Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2013, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

2.12. Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2013 se completeaza in lei.
2.13. Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2013, cele care in tot semestrul I al anului 2013 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2013, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2013.
3. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2013
3.1. Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 16 august 2013.
3.2. Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2013 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2013

4.1. Entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevazut la cap. IV din reglementarile respective.

4.2. Entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, folosesc Planul de conturi prevazut la cap. V din reglementarile respective.

5. Operatorii economici prevazuti de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice si de raportare a unor indicatori economico-financiari prevazuti in bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, vor asigura si respecta prevederile acestui ordin.


B. Nomenclator - forme de proprietate

Codul                 Denumirea

10 PROPRIETATE DE STAT
11 Regii autonome
12 Societati comerciale cu capital integral de stat
13 Institute nationale de cercetare-dezvoltare
14 Companii si societati nationale
15 Societati comerciale reprezentand filiale ale unor societati comerciale cu capital integral de stat
     Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale sau regii autonome
16 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat)
     PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
20 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
     Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
21 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
22 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
23 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)
24 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
     Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
25 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
26 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
27 Societati comerciale reprezentand filiale ale unor societati comerciale cu capital majoritar de stat
28 PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA (cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain, societati agricole)
29 Societati comerciale in nume colectiv
30 Societati comerciale in comandita simpla
31 Societati comerciale in comandita pe actiuni
     Societati comerciale pe actiuni
32 Societati comerciale cu raspundere limitata
     Societati agricole
33 Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul anului curent
34 PROPRIETATE COOPERATISTA
35 Cooperative de consum
36 Cooperative mestesugaresti
37 Cooperative si asociatii agricole netransformate
40 Cooperative de credit
41 PROPRIETATE OBSTEASCA (societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)
42
43
44
50     

CAPITOLUL II
Continutul de informatii al formularelor de raportare contabila la data de 30 iunie 2013

A. Continutul de informatii al formularelor de raportare contabila la data de 30 iunie 2013 intocmite de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei

6.1. Structura formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" (cod 10), prevazut la pct. 2.1. alin. (1) lit. a), este urmatoarea:
Judetul ####. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..### I_I_I
Entitatea #. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .####. .
Adresa: localitatea #. .. .. .. .. .. .. ..##. ., sectorul ##. .. .. .. .#. ., str. ##. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .#. nr. #. .. .. ..##, bl. ##. .. .. ., sc. #. .. .. .. .. .. ..##, ap. ####. .
Telefon #. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .#. .. .., fax #. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .##. .
Numar din registrul comertului #. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .##
Forma de proprietate #. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..##. I_I_I
Activitatea preponderenta (denumire clasa CAEN) ####
Cod clasa CAEN ##. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..## I_I_I_I_I
Cod unic de inregistrare . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013

Text in curs de procesare

* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
** Solduri debitoare ale conturilor respective.
*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd. 06. - Sumele inscrise la acest rand si preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

        
    Administrator
Numele si prenumele
########.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnatura
#######.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
stampila unitatii
#######.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..     intocmit
Numele si prenumele
#######.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Calitatea
#######.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnatura
#########.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nr. de inregistrare in organismul profesional . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2013 se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

6.2. Structura formularului "Contul de profit si pierdere" (cod 20), prevazut la pct. 2.1. alin. (1) lit. b), este urmatoarea:

Contul de profit si pierdere la data de 30 iunie 2013

Text in curs de procesare

1 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

        
    Administrator
Numele si prenumele
########.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnatura
#######.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
stampila unitatii
#######.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..     intocmit
Numele si prenumele
#######.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Calitatea
#######.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnatura
#########.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nr. de inregistrare in organismul profesional . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2013 se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

6.3. Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevazut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este urmatoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2013


Text in curs de procesare

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile 124 20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.
*****) Operatorii economici nu cuprind entitatile prevazute la art. 5 din ordin, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.
1) in categoria "Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)" nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate.

        
    Administrator
Numele si prenumele
########.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnatura
#######.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
stampila unitatii
#######.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..     intocmit
Numele si prenumele
#######.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Calitatea
#######.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnatura
#########.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nr. de inregistrare in organismul profesional . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2013 se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

B. Continutul de informatii al formularelor de raportare contabila la data de 30 iunie 2013 intocmite de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei

6.4. Structura formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" (cod 10), prevazut la pct. 2.1. alin. (2) lit. a), este urmatoarea:
Judetul ####. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..### I_I_I
Entitatea #. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .####. .
Adresa: localitatea #. .. .. .. .. .. .. ..##. ., sectorul ##. .. .. .. .#. ., str. ##. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .#. nr. #. .. .. ..##, bl. ##. .. .. ., sc. #. .. .. .. .. .. ..##, ap. ####. .
Telefon #. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .#. .. .., fax #. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .##. .
Numar din registrul comertului #. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .##
Forma de proprietate #. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..##. I_I_I
Activitatea preponderenta (denumire clasa CAEN) #. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..###
Cod clasa CAEN ##. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..## I_I_I_I_I
Cod unic de inregistrare . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013

Text in curs de procesare

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
1 in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punctul de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

        
    Administrator
Numele si prenumele
########.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnatura
#######.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
stampila unitatii
#######.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..     intocmit
Numele si prenumele
#######.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Calitatea
#######.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnatura
#########.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nr. de inregistrare in organismul profesional . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2013 se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

6.5. Structura formularului "Situatia veniturilor si cheltuielilor" (cod 20), prevazut la pct. 2.1 alin. (2) lit. b), este urmatoarea:

Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30 iunie 2013

Text in curs de procesare

1 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

        
    Administrator
Numele si prenumele
########.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnatura
#######.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
stampila unitatii
#######.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..     intocmit
Numele si prenumele
#######.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Calitatea
#######.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnatura
#########.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2013 se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

6.6. Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevazut la pct. 2.1 alin. (2) lit. c), este urmatoarea:

Date informative la data de 30 iunie 2013

Text in curs de procesare

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 124 20 lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004.
*****) Operatorii economici nu cuprind entitatile prevazute la art. 5 din ordin, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.
1) in categoria "Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)" nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate.

        
    Administrator
Numele si prenumele
########.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnatura
#######.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
stampila unitatii
#######.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..     intocmit
Numele si prenumele
#######.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Calitatea
#######.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnatura
#########.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nr. de inregistrare in organismul profesional . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2013 se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice