search

Raportari contabile la 30 iunie 2023: structura, modul de completare si termenul limita de depunere

Raportarile contabile la 30 iunie 2023, pe care trebuie sa le faca firmele cu o cifra de afaceri de peste un milion de euro, se vor depune online, dupa cum reiese din Ordinul 2195/2023 publicat in Monitorul Oficial nr. 677 din 24 iulie 2023. Modalitatea de depunere a raportarilor contabile este in forma electronica, pe portalul www.e-guvernare.ro, pana la 16 august 2023. Formatul electronic al raportarilor contabile depuse consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml. 
 
Atentie! Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2023 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ce formulare cuprind raportarile contabile la 30 iunie 2023

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20);
c) Date informative (cod 30)

Depunere raportari contabile la 30 iunie 2023

Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2023, incadrarea in criteriul de mai sus se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizand cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

Indicatorii total active, cifra de afaceri neta si numar mediu de salariati, in functie de care se stabilesc formulele aplicabile pentru raportarea contabila, se determina pe baza situatiilor financiare anuale ale exercitiului financiar precedent. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Structura si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2023

Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a folosi prescurtari sau initiale. In casute se trec codurile care delimiteaza incadrarea entitatilor.

Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute in vedere, de asemenea, de subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu  sediul in strainatate, precum si de sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, care completeaza forma de proprietate corespunzatoare societatilor carora le apartin.

Entitatile care, potrivit actului constitutiv, reprezinta filiale ale unor societati cu capital integral sau majoritar de stat completeaza la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, dupa caz.

Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” cu datele prevazute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca raportarea contabila la 30 iunie 2023 nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.

In cazul sediilor permanente din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, codul CAEN inscris in raportarile contabile la 30 iunie 2023 intocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din Romania corespunde propriei activitati desfasurate de acesta.

Entitatile completeaza, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderenta efectiv desfasurata.

Entitatile completeaza, codul LEI daca entitatile dispun de acesta. Codul LEI reprezinta „identificatorul entitatii juridice” (Legal Entity Identifier), un cod de referinta format din 20 de caractere pentru identificarea unica a entitatilor distincte din punct de vedere juridic care se angajeaza in tranzactii financiare si datele de referinta asociate si care se bazeaza pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizatia Internationala de Standardizare.

Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.
Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2023, puse in acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” cu informatiile corespunzatoare datelor de 1 ianuarie 2023 si 30 iunie 2023.

Formularul „Contul de profit si pierdere”/„Contul prescurtat de profit si pierdere”, respectiv „Situatia veniturilor si cheltuielilor” cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2023.

Datele care se raporteaza in formularul „Contul de profit si pierdere”/„Contul prescurtat de profit si pierdere”, respectiv „Situatia veniturilor si cheltuielilor” sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

Indicatorul „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)” prezentat pe randul 71 din cadrul formularului „Contul de profit si pierdere” se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma
reprezentand impozitul pe venitul acestora. 

Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Contul de profit si pierdere”/„Contul prescurtat de profit si pierdere”, respectiv formularul „Situatia veniturilor si cheltuielilor” cu informatiile corespunzatoare perioadelor 1 ianuarie 2022 - 30 iunie 2022, respectiv 1 ianuarie 2023 - 30 iunie 2023.

Entitatile inscriu la randul 25 „Salarii si indemnizatii” din cadrul formularului „Contul de profit si pierdere”/randul 05 „Cheltuieli cu personalul” din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit si pierdere”, respectiv la randul 31 „Salarii si indemnizatii” din cadrul formularului „Situatia veniturilor si cheltuielilor” toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La aceleasi randuri va fi cuprinsa si contravaloarea tichetelor acordate salariatilor, potrivit legii.

Informatiile reprezentand contravaloarea tichetelor acordate salariatilor sunt prezentate, de asemenea, la randurile 40 si 41 din formularul „Date informative” (cod 30).

In formularul „Date informative”, la randurile 01, 02 si 03 coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati inscriu cifra 1, indiferent de numarul acestora.

Randul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completeaza numai de entitatile care in perioada curenta de raportare nu au inregistrat nici profit, nici
pierdere (rezultat financiar zero).
La randurile privind platile restante din formularul „Date informative” se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.

Raportarile contabile la 30 iunie 2023 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:

 - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii contabilitatii;
 - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Raportarile contabile la 30 iunie 2023 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, verifica si centralizeaza informatiile aferente acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2023, cu respectarea prevederilor din ordin.

Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2023, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor.

Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro.

Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2023 se completeaza in lei.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2023, cele care in tot semestrul I al anului 2023 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2023, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2023.


Foto: pixabay.com
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice