search

Care sunt noile prevederi aduse de OANAF nr. 3582 din 2013?A fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii in Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din 26.11.2013.

Avand in vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 11 alin (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. -
(1) incepand cu data de 1 ianuarie 2014, administratiile judetene ale finantelor  publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, administreaza contribuabilii, persoane juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a judetelor sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, denumiti in continuare contribuabili mijlocii, inclusiv entitatile rezultate in urma divizarii ori a fuziunii cu alti contribuabili si sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si indeplinesc criteriile de selectie prevazute la alin. (4).

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in categoria contribuabililor mijlocii intra si contribuabilii nerezidenti pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Criteriile de selectie a contribuabililor mijlocii prevazuti la art. 1 se pot actualiza anual, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4) Contribuabilii mijlocii definiti conform alin. (1) sunt selectati potrivit urmatoarelor criterii de selectie:

A. Criteriul de baza, denumit si criteriul valoric agregat, este rezultatul agregarii a 2 indicatori, selectati din punct de vedere economic si bugetar in urmatoarele proportii: - volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili – 50%;

- cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea – 50%.

Prin exceptie de la prevederile prezentei litere, contribuabilii in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contribuabilii declarati inactivi potrivit dispozitiilor art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu vor fi selectati drept contribuabili mijlocii.

B. Criteriul insolventei: sunt contribuabili cu domiciliul fiscal pe raza fiecarui judet, aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, care au creante fiscale totale, respectiv creante fiscale inscrise la masa credala, cat si acumulate ulterior deschiderii procedurii insolventei, mai mari de 3 milioane lei.

Art. 2. -
(1) Lista nominala a contribuabililor mijlocii prevazuti la art. 1 se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz, in a caror raza teritoriala acestea isi desfasoara activitatea.

(3) Lista nominala a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevazuti la art. 1 se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 3. -
(1) Contribuabilii rezultati in urma divizarii unui contribuabil mijlociu vor fi administrati in continuare in conditiile prezentului ordin.

(2) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea unui contribuabil mijlociu cu un alt contribuabil va fi administrat de catre administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz.

(3) Daca un contribuabil care nu se inscrie in categoria contribuabililor mijlocii absoarbe prin fuziune un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, in termen de 10 zile de la data inregistrarii acestei operatiuni la registrul comertului.

Art. 4. -
(1) Contribuabilii mijlocii aflati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contribuabilii declarati inactivi potrivit dispozitiilor art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi scosi din administrarea administratiilor judetene ale finantelor publice sau a Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei regionale a finantelor publice Bucuresti, dupa caz, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care au devenit inactivi sau au intrat in inactivitate temporara si vor fi predati spre administrare, pe baza de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenta in administrarea acestora.

(2) in situatia in care, de la data actualizarii listelor si pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, unii dintre contribuabilii care urmeaza a fi preluati in administrare de administratiile judetene ale finantelor publice sau Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, au fost declarati inactivi potrivit dispozitiilor art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau au intrat in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor ramane in administrarea fostului organ fiscal teritorial.

Art. 5. -
(1) Contribuabilii mijlocii care nu mai indeplinesc criteriile de selectie prevazute la art. 1 vor fi scosi din administrarea administratiilor judetene ale finantelor publice sau a Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti, dupa caz, dupa 2 ani consecutivi in care nu indeplinesc aceste criterii de selectie.

(2) Administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii vor notifica contribuabilii prevazuti la alin. (1), prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

(3) Lista contribuabililor se actualizeaza anual, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform criteriilor de selectie prevazute la art. 1.

(4) Lista contribuabililor mijlocii prevazuta la alin. (3) si la art. 3 se intocmeste pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(5) Lista nominala a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevazuti la art. 1 se actualizeaza anual si se publica, pana la data de 30 noiembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 6. -
(1) Predarea-primirea intre organele fiscale implicate se face pe baza de protocol.

(2) Pentru contribuabilii selectati conform prevederilor art. 1 si pentru sediile secundare ale acestora, informatiile aflate in sistemul informatic de administrare a creantelor fiscale vor fi transferate in format electronic intre organele fiscale implicate in procedura de predare-primire, in primele 5 zile lucratoare ale anului pentru care se efectueaza selectia.

(3) Pana la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizeaza selectia se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii si ale sediilor secundare ale acestora.

Art. 7. -
(1) Procedura de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii si ale sediilor secundare ale acestora intre organele fiscale implicate se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Procedura de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii prevazuti in prezentul ordin se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 8. -
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, administratiile judetene ale finantelor publice, precum si administratiile finantelor publice implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. -
(1) La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 820 si 820 bis din 8 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

(2) Contribuabilii mijlocii prevazuti in anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, vor ramane in administrarea organelor fiscale competente pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

Art. 10. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2014.


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice