search

Categorii de entitati si obligatii privind depunerea situatiilor financiare. Auditul obligatoriu

Ce declaratii fiscale au termen limita de depunere joi, 25 iulie

Autoritatile fiscale aduc la cunostinta persoanelor interesate, in aceasta perioada, urmatoarele:

I. Situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2015

1) Persoanele juridice al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic intocmesc situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru exercitiul financiar al anului 2015 entitatile intocmesc situatii financiare anuale corespunzatoare categoriei in care se incadreaza potrivit pct. 9 din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015, incadrarea in criteriile de marime se efectueaza numai pe baza balantei de verificare incheiate la data de 31 decembrie 2015.

Micro entitatile astfel cum sunt definite la pct. 9 alin.(2) * din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 intocmesc situatii financiare care cuprind:

-bilant prescurtat (cod 10);
-cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20);
-formularul "Date informative" (cod 30);
-formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

* Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

Entitatile mici astfel cum sunt definite la pct.9 alin.(3) * din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 intocmesc situatii financiare care cuprind:
- bilant prescurtat (cod 10)
- cont de profit si pierdere (cod 20);
- formularul "Date informative" (cod 30);
- formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40);
- note explicative la situatiile financiare anuale.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie. Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei ;
b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei ;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Entitatile mijlocii si mari astfel cum sunt definite la pct.9 alin.(4) * din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, precum si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare care cuprind:

- bilant (cod 10);
- cont de profit si pierdere (cod 20);
- formularul "Date informative" (cod 30);
- formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40);
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- note explicative la situatiile financiare anuale

Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei ;
b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei ;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

2) Persoanele juridice fara scop patrimonial prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilitatii nr.  82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu desfasoara activitati economice, intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilant prescurtat si contul prescurtat al rezultatului exercitiului, in formatul prevazut de Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.969/2007, cu modificarile ulterioare.

Persoanele juridice fara scop patrimonial care desfasoara activitati economice, precum si persoanele juridice fara scop patrimonial de utilitate publica intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilant si contul rezultatului exercitiului, in formatul prevazut in anexa nr. 5 la ordin. Pentru activitatile economice desfasurate, potrivit legii, de catre persoanele juridice fara scop patrimonial, reglementarile prevazute la alin. (1) se completeaza, dupa caz, cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Anexa nr 1 Pct. 1.3.

Alte aspecte
? Situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii. Acestea se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii. Anexa nr.1 pct. 1.9., Anexa nr.2 pct. 2.5

? Potrivit art. 29 si art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite de:
- raportul administratorilor,
- raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz,

Entitatile mijlocii si mari, precum si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare anuale in structura prevazuta la pct. 21 din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Respectivele situatii financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

Sunt supuse auditului si situatiile financiare anuale ale entitatilor mici care, pe baza balantei de verificare intocmite la data de 31 decembrie 2015, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. Anexa nr.1 Pct. 2.6 (4), (5) - propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile,
- o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, prin care acestea isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Anexa nr.1 Pct. 3.5.

Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale:

>>> Societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (30 mai 2016)
>>> Celelalte persoane prevazute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, printre care si asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar (29 aprilie 2016)

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al raportarilor contabile anuale, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat:
– un fisier.xml (care contine formularele cod 10 , cod 20, cod 30, cod 40)
– un fisier cu extensia .zip (care contine documentele cerute de lege scanate alb-negru si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip).

Depunerea situatiilor financiare anuale si a documentelor cerute de lege, precum si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se efectueaza astfel:
>>> in format hartie si in format electronic (format pdf cu fisier xml atasat, pe suport CD) la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.
>>> in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Erorile contabile constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale se corecteaza la data constatarii lor, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Se interzice depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a mai multor seturi de situatii financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.(art. 36^1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata).

Nedepunerea situatiilor financiare anuale si a declaratiei de catre entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: AJFP BISTRITA-NASAUD

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice