search

Documentele financiar-contabile: noi reguli propuse de un proiect de ordin

Politici contabile pentru ONG: modele EDITABILE, usor de personalizat, elaborate in doar 5 minute
Regasiti mai jos elementele de noutate aduse de un nou proiect de ordin in ce priveste intocmirea documentelor financiar-contabile. Iata care sunt modificarile pe care noul proiect le propune:


I. Cadrul legal in vigoare

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

In prezent, normele metodologice privind intocmirea si utilizarea registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila sunt reglementate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare (O.M.E.F. nr. 3.512/2008).

Modificarile si completarile aduse in ultimii ani unor acte normative care erau in vigoare la data emiterii O.M.E.F. nr. 3.512/2008, precum si noile reglementari adoptate cu privire la activitatea financiara si contabila, au impus revizuirea prevederilor ordinului mentionat.

II. Aspecte reglementate prin proiectul de ordin

Referitor la documente:
1. prevederile cuprinse in proiectul de ordin au fost actualizate in functie de legislatia actuala si au fost corelate si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aplicabile;

2. prevederile referitoare la continutul documentelor si prelucrarea informatiilor din acestea au fost actualizate, in conditiile in care cea mai mare parte a operatiunilor de prelucrare se efectueaza cu ajutorul tehnicii de calcul;

3. prevederile referitoare la documentele justificative au fost formulate in cea mai mare parte prin trimitere la modul de organizare a entitatilor si specificul activitatii acestora;

4. modul de intocmire a formularelor financiar-contabile comune pe economie a fost simplificat prin eliminarea obligativitatii completarii unor informatii in situatia in care nu este necesara prezentarea acestora.

Directia Generala de Legislatie Cod Procedura Fiscala,
Reglementari Nefiscale si Contabile
Directia de Legislatie si Reglementari Contabile
Ministerul Finantelor Publice

Elemente de noutate aduse prin proiectul de ordin:

Prin proiectul de ordin se urmareste actualizarea si simplificarea normelor de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile.

Astfel, in procesul de revizuire a prevederilor O.M.E.F. nr. 3.512/2008 s-au avut in vedere urmatoarele:
1. eliminarea continutului minimal obligatoriu din cadrul normelor de intocmire si utilizare a fiecarui formular;

2. mentionarea expresa a elementelor principale pe care trebuie sa le cuprinda documentele justificative si documentele contabile (fise, registre, jurnale etc.) la pct. 2 si 10 din Anexa nr. 1 la proiectul de ordin "Normele generale de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile";

3. eliminarea obligativitatii intocmirii/emiterii unui anumit numar de exemplare dintr-un document;
4. eliminarea prevederilor referitoare la circuitul si locul de arhivare ale fiecarui document;

5. introducerea obligatiei ca fiecare entitate sa isi stabileasca, in functie de necesitati si de modalitatea de tinere a evidentei contabile (manual sau cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor), proceduri proprii privind elementele prezentate la pct. 3 si 4 de mai sus;

6. eliminarea obligativitatii aplicarii prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, cu modificarile ulterioare in cazul pastrarii pe suport electronic a documentelor financiar-contabile, inclusiv a celor care au fost convertite din format hartie in format electronic;

7. completarea Anexei nr. 4 "Documentele financiar-contabile care se pastreaza timp de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare";

8. eliminarea din Nomenclatorul documentelor financiar-contabile a acelor formulare care se pot intocmi de catre entitati numai in functie de necesitati si conform procedurilor stabilite (proces-verbal de plati, fisa de cont analitic pentru cheltuieli de productie, fisa de cont analitic pentru cheltuieli etc.);
9. eliminarea din Nomenclatorul documentelor financiar-contabile a Registrului jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b), document care este reglementat in prezent de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla;

10. eliminarea prevederilor care nu mai sunt in vigoare ca urmare a abrogarii unor acte normative (ex: Legea nr. 260/2007 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice);

11. actualizarea prevederilor in conformitate cu modificarile aduse legii contabilitatii (au fost actualizate perioadele la care este obligatoriu sa se intocmeasca balanta de verificare, au fost actualizate termenele de reconstituire a documentelor financiar-contabile);

12. introducerea obligatiei ca persoanele care arhiveaza in baza unui contract oneros documentele financiar-contabile ale unei entitati sa fie autorizate, potrivit legii (conform art. 80 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

13. eliminarea obligatiei de a aplica stampila pe documentele financiar-contabile, ca urmare a abrogarii prevederilor legale referitoare la obligatia aplicarii stampilei de catre persoanele si entitatile prevazute la art. V alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscalbugetare
si modificarea si completarea unor acte normative (ex.: ordin de deplasare, chitanta, decont pentru operatiuni in participatie);

14. eliminarea prevederilor referitoare la aplicarea vizei de control financiar-preventiv pe documentele financiar-contabile, avand in vedere ca exercitarea controlului financiar preventiv este reglementata prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. Continutul proiectului de ordin
Prin proiectul de ordin se reglementeaza aspecte referitoare la:

a) Normele generale de intocmire si utilizare a documentelor financiarcontabile, respectiv:
- elementele principale pe care trebuie sa le cuprinda documentele financiar-contabile;
- modalitatea de corectare a documentelor financiar-contabile;
- obligatia aprobarii de catre entitati a unor proceduri interne privind numerotarea, circuitul si arhivarea documentelor;
- reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse;
- modalitatea de pastrare si arhivare a registrelor de contabilitate si a celorlalte documente financiar-contabile;
- registrele de contabilitate pe care le intocmesc entitatile:
- registrele de contabilitate obligatorii pentru entitatile care conduc evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla:
- Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
- Registrul-inventar (cod 14-1-2); si
- Cartea mare (cod 14-1-3);
- registrele de contabilitate obligatorii pentru persoanele care conduc evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla, reglementate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla:
- Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b); si
- Registrul-inventar (cod 14-1-2/b);
- formele de inregistrare in contabilitate, unde sunt cuprinse prevederi referitoare la regulile generale privind principalele forme de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare in cazul entitatilor care conduc contabilitatea in partida dubla: "pe jurnale", "maestru-sah" si forma combinata "maestru-sah cu jurnale";
- criteriile minimale privind programele informatice utilizate in activitatea financiara si contabila.

b) Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile

Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile au fost simplificate, in cadrul acestora fiind incluse numai prevederi referitoare la reflectarea in documentele financiar-contabile a operatiunilor economice desfasurate de entitati.

c) Modelele documentelor financiar-contabile

In proiectul de ordin sunt prezentate modelele documentelor financiarcontabile. In functie de necesitati acestea pot fi adaptate de catre entitati, cu obligatia respectarii elementelor prezentate la pct. 2 si pct. 10 din Anexa nr. 1 la proiectul de ordin.

d) Documentele financiar-contabile care se pastreaza timp de 5 ani

Conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili, in mod justificat, registrele de contabilitate si documentele justificative care se pastreaza timp de 5 ani.

Fata de ordinul anterior, in proiectul de ordin sunt cuprinse si alte documente financiar-contabile care au termenul de pastrare de 5 ani.

Avand in vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de ordin al ministrului finantelor publice privind documentele financiar-contabile, pe care vi-l supunem spre aprobare.Noutati contabile 1716325200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice