search

File de contabilitate: Obligatii la anularea inregistrarii in scopuri de TVA

Formularul 394: Marti, 30 iulie 2024, este termenul limita pentru depunere


In randurile urmatoare, vom reaminti contribuabililor, persoane impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata (TVA), obligatiile pe care le au in situatia in care codul de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat de organele fiscale competente, din oficiu, sau la solicitarea acestora.

Anularea din oficiu

Potrivit prevederilor Codului Fiscal, organele fiscale competente pot anula, din oficiu, inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, daca:

1. este declarata inactiva conform prevederilor art. 78^1 din Codul de Procedura Fiscala. Organul fiscal competent anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA de la data declararii ca inactiva a persoanei impozabile.

Potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala, contribuabilii se declara inactivi daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

- nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;

- se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

- organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

2. a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii. in aceasta situatie, anularea inregistrarii in scopuri de TVA produce efecte de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului.

3. asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau fapte care au determinat atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;

4. nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa. Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane impozabile in scopuri de TVA daca nu a depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanei care are perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic.

Anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA este valabila:

- din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al saselea decont de TVA, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica;

- din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de TVA in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic.

5. in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic.

Organul fiscal anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA astfel:

- din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de TVA in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica;

- din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic.

Anularea la cerere

Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile in urmatoarele situatii:


1. daca persoana impozabila nu era obligata si nici nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, respectiv realizeaza doar operatiuni scutite fara drept de deducere; in aceasta situatie, anularea inregistrarii in scopuri de TVA se realizeaza fie la solicitarea persoanei impozabile fie din oficiu de catre organele fiscale competente. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA este valabila de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente.

2. atunci cand persoana impozabila solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire prevazut la art. 152 din Codul Fiscal.

Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de a fost anulata conform art. 153 alin. (9) din Codul Fiscal, au obligatia ca in ultimul decont de TVA depus sa efectueze toate ajustarile de taxa conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161. in situatia in care persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat nu au efectuat ajustarile de TVA in ultimul decont de TVA depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a efectuat ajustari incorecte trebuie sa depuna formularul 307 "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata". Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit obligatia de declarare a sumelor rezultate din ajustarea TVA.

Persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat sunt inscrise de organul fiscal competent in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata dupa comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii. Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata este public si este afisat pe website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, sectiunea Informatii publice/Informatii privind agentii economici.

Persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva, dar au obligatia de a colecta si de a plati TVA aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata TVA efectuate in perioada in care nu au un cod valabil de TVA. in acest sens, trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul 311 "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal".

Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei si numai daca in perioada respectiva a efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata TVA.

Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA din oficiu de organele fiscale competente si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor efectuate in cadrul procedurii de executare silita.

*

Baza legala: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,art. 153 alin. (9); Ordin al presedintelui ANAF nr. 640/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 307 "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata" publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 316/11.05.2012; Ordin al presedintelui ANAF nr. 418/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 311 "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata" a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 199/27.03.2012.

Sursa: DGFP Valcea
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice