search

In atentia contribuabililor: Declararea veniturilor obtinute in strainatate

Ce declaratii fiscale au termen limita de depunere joi, 25 iulie

Retineti ca acei contribuabili care obtin venituri din strainatate au obligatia sa le declare in Romania, pana la data de  25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului, prin depunerea formularului 201 - Declaratie privind veniturile realizate din strainatate (cf. OPANAF 52/2012) .

1. CONTRIBUABILII CARE AU OBLIGATIVITATEA DE DEPUNERE A DECLARAtIEI PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN STRaINaTATE - formularul 201

Declaratia privind veniturile realizate din strainatate se depune de catre:

1.1. persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si

1.2. persoanele fizice nerezidente  care indeplinesc cel putin una din conditiile de rezidenta, respectiv:

a) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;

b) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;

c) care realizeaza venituri din strainatate, impozabile in Romania, ca urmare a desfasurarii unor activitati in strainatate, cum ar fi:

    venituri din profesii libere;
    venituri din activitati comerciale;
    venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala;
    venituri din cedarea folosintei bunurilor;
    venituri din activitati agricole;
    venituri sub forma de dividende;
    venituri sub forma de dobanzi;
    venituri din premii;
    venituri din jocuri de noroc;
    venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
    castiguri din transferul titlurilor de valoare;
    venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare;
    alte venituri din investitii;
    venituri din pensii;
    alte venituri impozabile potrivit titlului III din Codul fiscal.

Persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la pct. 1.2. lit. a) sau b) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care acestia devin rezidenti in Romania.

Prin exceptie, nu este persoana fizica rezidenta un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania, un cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si  interguvernamental inregistrat in Romania, un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii familiilor acestora.

1.3. persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si de catre persoanele fizice  nerezidente care  indeplinesc conditiile  de  rezidenta (art. 7, alin. (1), pct. 23, lit. b) sau c) din Codul fiscal), care  desfasoara  activitate salariala in strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in  numele unui angajator care este rezident in Romania sau de un sediu permanent in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania),  in cazul in care acelasi venit din salarii a fost supus impunerii atat in Romania, cat si in strainatate.

1.3.1. in cazul in care acelasi venit din salarii este supus impunerii, atat in Romania, cat si in strainatate, statului strain revenindu-i dreptul de impunere potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri  incheiate de Romania cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de rezidentul roman  se  realizeaza  de  organul  fiscal  competent  din  Romania,  la  cererea  contribuabilului,  prin completarea corespunzatoare a declaratiei.

1.3.2. in vederea regularizarii impozitului, contribuabilii care au fost impusi pentru aceleasi venituri obtinute din salarii, atat in Romania, cat si in alt stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, vor depune, impreuna cu declaratia, certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate,  eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit in celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul, precum si urmatoarele documente justificative, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare:

    documentul intocmit si eliberat angajatului de angajatorul rezident in Romania sau de catre un sediu permanent in Romania care efectueaza plati de natura salariala;
    contractul de detasare;
    orice alte documente ce pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit in strainatate pentru veniturile platite de angajatorul rezident in Romania sau de catre un sediu permanent in Romania.

1.4. Modalitatea de declarare a veniturilor

Veniturile se declara pentru fiecare tara-sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.

Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.

1.5. Transformarea unitatilor monetare proprii fiecarui stat in moneda nationala

Sumele inscrise in Declaratia privind veniturile realizate din strainatate se exprima in moneda nationala a Romaniei (art. 9, alin. (2) din Codul fiscal).

Veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului.

Veniturile din strainatate, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel:

a) din moneda statului de sursa intr-o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa;

b) din valuta de circulatie internationala in lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv.

Pentru cursul valutar puteti accesa site-ul Bancii Nationale a Romaniei.

2. CE VENITURI REALIZATE DIN STRaINaTATE NU SE DECLARa iN ROMaNIA?

Veniturile  din  activitati  dependente  desfasurate  in  strainatate  si  platite  de  un angajator nerezident nu sunt impozabile in Romania, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declara si nu fac obiectul creditului fiscal extern.

3. CUM SE POATE OBtINE FORMULARUL 201?

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.

Formularul 201 precum si instructiunile de completare se pot obtine de la sediul unitatilor fiscale sau pot  fi  descarcate de pe pagina Formulare si programe utile aflata in meniul superior.

4. CINE COMPLETEAZA SI UNDE SE DEPUNE FORMULARUL 201?

4.1. Declaratia se completeaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/20034  privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:

-    originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal;

-    copia se pastreaza de catre contribuabil sau de imputernicitul acestuia.

4.2. Declaratia se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

5. TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARATIEI PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN STRAINATATE

Declaratia privind veniturile realizate din strainatate se depune anual pana la data de  25  mai,  inclusiv,  a  anului  urmator  celui  de  realizare  a  venitului5 .  Ori  de  cate  ori contribuabilul  constata erori in declaratia depusa anterior, poate depune un nou formular 201 - declaratie rectificativa, situatie in care va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop.

in situatia in care, ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul expira la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza6 .

Exemplu:  pentru  veniturile  realizate  in  anul  2012,  termenul  de  depunere  a formularului 201 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania" este 27 mai 2013.

6. SANCTIUNI

Nedepunerea formularului 201 - "Declaratia privind veniturile realizate din strainatate", pana la  data de pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 50 si 500 lei.

In cazul aplicarii sanctiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitarii in termen  de  48  de  ore  a  jumatate  din  minimul  amenzii,  agentul  constatator  facand mentiune  despre  aceasta  posibilitate  in  procesul-verbal  de  constatare  si  sanctionare contraventionala.

Sursa: ANAFAtentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice