search

Infiintarea unui IFN - legislatie si monografie contabila

Analizam in randurile urmatoare cazul unei societati care doreste sa infiinteze un IFN. Expertul nostru dezbate reglementarile care vizeaza acest domeniu si prezinta un model de monografie contabila.

Infiintarea unui IFN - legislatie


Orice entitate care doreste sa ia fiinta, in functie de natura si domeniul de activitate (societate, ONG, persoana fizica autorizata etc) trebuie sa respecte atat trei mari categorii de reglementari juridice comune si / sau speciale, cat si reglementari privind procedura generala (comuna) si / sau specifica de infiintare si functionare, reglementari super specifice (particulare) de autorizari / avizari, obtinute de la autoritati (foruri) tutelare si, nu in ultimul rand, reglementarile comune, dar si caracteristice, particulare, specifice privind functionarea entitatii si activitatea sa financiar-contabila si de raportare – emise, de regula, de un for tutelar suprem (cum ar fi Ministerul de Finante) si de un for tutelar specific (cum ar fi, in cazul societatilor de expertiza contabila, CECCAR).

In cele ce urmeaza vom face referire doar la reglementarile care vizeaza speta de fata, si anume IFN-urile:

I) reglementari juridice:

    1. reglementarea generala (denumita si dreptul comun) – concretizata in Noul cod civil – articolele referitoare la infiintarea / autorizarea activitatii / functionarea persoanei juridice (art. 187 – art. 231), contractul de societate (art. 1881 – 1948) si la reorganizarea acesteia (art. 232 – art. 251)

    2. reglementarea specifica tuturor societatilor (denumita si dreptul specific) – concretizata de Legea nr. 31/1990 a societatilor – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – articolele comune tuturor tipurilor de societati, dar si cele specifice doar societatilor pe actiuni;

    3. reglementarea super specifica, in cazul de fata, aplicabila doar IFN-urilor – concretizata in Legea nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare – care impune (statueaza) forul tutelar (autoritatea tutelara), ca fiind BNR (banca Nationala a Romaniei), conditiile, criteriile de infiintare / functionare pentru un IFN, cum ar fi: denumirea, forma juridica (doar SA), elementele minime cuprinse in actul constitutiv, conditii privind actionariatul, conditii privind administrarea, limitari ale obiectului de activitate, conditii privind capitalul social si altele, complexe si specifice.

II) reglementari procedurale:

    1. reglementarea procedurala generala (comuna) – concretizata in Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului – Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – si normele de aplicare concretizate in NORME METODOLOGICE din 10 octombrie 2008 privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor, aprobate prin Ordinul nr. 2594/C/2008, care statueaza procedurile concrete si documentatia aferenta infiintarii si inmatricularii oricarei societati, indiferent de forma si obiectul de activitate, la Registrul Comertului;

    2. reglementarea procedurala specifica in cazul de fata, aplicabila doar IFN-urilor – concretizata in Legea nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare si REGULAMENTUL nr. 20 din 13 octombrie 2009 privind institutiile financiare nebancare, emis de BN;

    3. procedura de avizare / autorizare a activitatii – concretizata intr-o sumedenie de prevederi legale referitoare la ITM, SSM, medicina muncii, incendii, paza etc – anterioare si post infiintare / inmatriculare societate; toate aceste reglementari de avizare cad EXCLUSIV in sarcina unor profesionisti in aceste domenii;

    4. reglementari super specifice de avizare / autorizare a activitatii – fata de cele de mai sus, se au in vedere si reglementarile emise forul tutelar (BNR), din legea nr. 93/2009 si din Regulamentul BNR nr. 20/2009; aceste doua acte normative reglementeaza, intre multe alte aspecte, si obligativitatea inregistrarii si autorizarii unui IFN de catre BNR, prin inscrierea acestuia in Registrul general (similar tabloului titut de CECCAR).


III) reglementari privind functionarea si activitatea sa financiar-contabila si de raportare:

    1. reglementare generala (comuna) – concretizata in cele mai importante, cum ar fi: Legea (suprema) a contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; legea fiscala suprema Codul fiscal; Codul de procedura fiscala; Codul Muncii; Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare si NORMELE din 22 ianuarie 2020 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru entitatile raportoare supravegheate si controlate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aprobate prin Ordinul nr.102/2020; si toate ordinele date in aplicarea acestor reglementari comune;

    2. reglementare specifica, in cazul de fata, aplicabila doar IFN-urilor – concretizata in cele mai importante, cum ar fi: Legea nr. 93/2009 si Regulamentul BNR nr. 20/2009; Ordinul BNR nr. 6 din 17 iulie 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene – baza contabilitatii unui IFN; Ordinul BNR nr. 8 din 30 octombrie 2019 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre institutiile financiare nebancare, modificat prin Ordinul BNR nr. 3/2020; REGULAMENTUL BNR nr. 5 din 8 martie 2012 privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare; REGULAMENTUL BNR nr. 4 din 31 iulie 2014 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei; ORDINUL BNR nr. 18 din 30 noiembrie 2007 pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, cu modifiarile si complearile ulterioare; Ordinele periodice emise de BNR pentru aprobarea raportarilor semestriale si anuale;

    3. alte tipuri de raportari catre BNR – care pot fi consultate si descarcate de pe site-ul BNR: BNR – Statistica – Raportari catre BNR – Institutii financiare nebancare si BNR – Legislatie – Legislatie financiar bancara – Institutii financiare nebancare. Tot in sectiunea legislatie, poate fi consultata si legislatia europeana adecvata acestei forme de activitate.

IV) alte reglementari specifice activitatii – neexhaustive:

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
- ORDONANTA nr. 13 din 24 august 2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar
- REGULAMENTUL BNR nr. 17 din 12 decembrie 2012 privind unele conditii de creditare.

Ce rezulta din aceste precizari?

Rezulta ca un IFN, in linii mari:

    • este o societate cu un domeniu specific de activitate
    • are ca for tutelar BNR
    • are conditii si criterii foarte specifice si stricte de infiintare si functionare (cum ar fi forma de organizare doar SA
    • capital social minim obligatoriu de 200.000 euro, respectiv 3.000.000 euro in cazul institutiilor financiare nebancare care acorda credite ipotecare – integral varsat numai in numerar
    • se infiinteaza, ca orice societate, la ONRC, apoi se inregistreaza la BNR, in Registrul general si Registrul special, conform procedurii prevazute de Regulamentul 20/2009
    • actul constitutiv trebuie sa contina elementele obligatorii prevazute de legea 31/1990, insa individualizate pe elemente specifice unui IFN, conform legii 93/2009, respectiv: capitalul social-minim obligatoriu, actionariatul, obiectele de activitate, administrarea si altele
    • contabilitatea este organizata conform directrivelor europene, in baza reglementarilor contabile (are plan de conturi specific, diferit de al unei societati oarecare) emise de BNR (Ordinul 6/2015)
    • bilanturile anuale trebuie, obligatoriu, auditate – legea 93/2009
    • periodic, se fac diverse raportari catre BNR, potrivit normelor emise in acest sens si in baza formularelor puse la dispozitie de BNR
    • si multe altele.

Asadar, inainte de infiintarea unei astfel de societati, trebuie analizata atat legislatia comuna, cat, mai ales, legislatia specifica, deoarece furnizeaza informatii clare si precise privind toate aspectele legate de infiintarea, inregistrarea, functionarea si activitatea financiar-contabila ale unei astfel de entitati.

Elementele specifice sunt multe, complexe si trebuie citite si analizate cu legea “in mana”.

Bref:

Infiintarea unui IFN presupune, pe foarte scurt:

    • intocmire act constitutiv – conform legii 31/1990 si a legii 93/2009
    • varsare integrala capital social-minim
    • depunere documente comune si specifice la ONRC
    • apoi, in termen de 30 de zile, trebuie notificata BNR in vedererea inregistrarii INF-ului in Registrul general / special tinut de BNR – conform intregii proceduri prevazute de legea 93/2009 si a regulamentului 20/2009.

Infiintarea unui IFN - Monografie contabila


Presupun ca va referiti la o monografie contabila super generala specifica unui IFN care acorda credite populatiei.

Contabilitatea, asa cum am precizat, se organizeaza in baza Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinului 6/2015, emis de BNR.

Atentie: la un IFN se lucreaza atat cu conturi bilantiere, cat si cu conturi extrabilantiere (clasa 9).

Pe scurt, o monografie contabila in linii mari ar fi urmatoarea:

1) subscrierea creditului (evidentierea angajamentului), pe baza contractului de acordare, la semnarea acestuia, si a dobanzii dfe incasat de catre IFN (extrabilantier):
1.1) subscrierea creditului:
90300 = 99900

1.2) subscrierea dobanzii:
99890 = 99900
2) la acordarea (plata) efectiva a creditului catre client:
2.1) la validarea contractului de credit, stingerea (reluarea) angajamentului extrabilantier:
99900 = 90300

2.2) inregistrarea (recunoasterea) creantei efective din credit (o subscriere bilantiera a creditului – bilantier:
20311 = 26210
din care:
2.3) evidentierea comisionului (taxei) de analiza ca venit in avans – care se retine din datoria privind plata creditului:
26210 = 37600
2.4) plata (varsarea) efectiva a banilor reprezentand creditul, in contul clientului, mai putin comisionul retinut:
26210 = 27110
3) inregistrarea comisionului de tranzactie:
3.1) la data validarii contractului de creditare – subscrierea acestui comision:

Potrivit punctului 342 alin. (2) lit. a) din reglementarile contabile:

“Costurile de tranzactie se inregistreaza in debitul contului "Cheltuieli inregistrate in avans", urmand a diminua corespunzator conturile de venituri din dobanzi din clasa 7.”

O cheltuiala in avans in contrapartida cu o datorie:

375 = 377 sau 3566
3.2) la momentul varsarii banilor in contul clientului, se inregistreaza stingerea datoriei cu acest comision si diminuarea venitului din dobanzi in contrapartida cu diminuarea cheltuielii in avans:
- 377 = 3566 si 3566 = 2711
si
- 375 = 702 cu semnul minus - diminuarea contului de venit din dobanzi cu acest comision, cu minus, deoarece nu se accepta un venit pe debit.
4) la rambursarea creditului de catre client:
4.1) incasarea creditului (a sumei incasate din credit):
27110 = 20311
si /sau, daca este acordata si o diminuare a acestuia:
60290 = 20311
4.2) diminuarea extrabilantiera a dobanzii:
99900 = 99890
4.3) inregistrarea bilantiera a dobanzii:
20370 = 70214 / 70290
si / sau, daca este acordata si o diminuare a dobanzii:
602 = 20370
Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Otilia-Mihaela Roman - Expert contabil si Consultant fiscal.

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024