search

Monografia contabila a anului 2013: Activitatea cu detasati in strainatateIncasarile si platile in valuta nu sunt limitate. Prevederile Ordonantei  Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica operatiunilor derulate in valuta.

Documentul  justificativ  intocmit  pentru  incasarea/plata  sumelor  in  numerar  in  valuta  este "Chitanta pentru operatiuni in valuta".

Pentru  inregistrarea  si evidenta  operatiunilor  derulate  in  numerar,  in  valuta,  se utilizeaza "Registrul de casa in valuta".

Modelele de documente justificative utilizate pentru decontarea cheltuielilor efectuate in valuta, "Chitanta  in  valuta",  precum  si pentru  Registrul  de casa in  valuta  sunt prevazute  in  OMEF nr. 3.512/2008.

Intocmirea facturii si efectuarea taxarii inverse sunt reglementate prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Locul de prestare a serviciilor este stabilit prin art. 133 din Codul fiscal.

Astfel, in cazul unui santier, locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de socie- tatile care asigura supravegherea pe santier.

Pentru a incadra o tranzactie in categoria celor intracomunitare este necesar ca entitatile parti- cipante la tranzactia europeana sa fie inregistrate ca platitori de TVA si sa detina un cod valabil de TVA la momentul realizarii tranzactiei.

Prestarea de servicii se va realiza fara TVA, furnizorul inregistrand o vanzare scutita de TVA, iar cumparatorul va contabiliza o achizitie cu taxare inversa din punctul de vedere al TVA.

1) inregistrarea facturii de 2.500 de euro se face la cursul de schimb valutar comunicat de BNR pen- tru data la care a fost emisa factura. (Presupunem un curs de schimb valutar comunicat de BNR pentru data emiterii facturii de 4,1263 lei/euro).
2.500 euro x 4,1263 lei/euro = 10.316 lei
411    =     704    10.316
"Clienti"    "Venituri din servicii prestate"


Incasarea:

2) incasarea facturii in cursul aceleiasi luni, la un curs de schimb valutar de 4,1285 lei/euro
2.500 euro x 4,1285 lei/euro = 10.321 lei

Diferenta favorabila de curs: 10.321 - 10.316 = 5 lei5314                          =             %    10.321
"Casa in valuta"                             411    10.316
                                             "Clienti"
 

                               "Venituri din diferente de curs valutar"


3) incasarea facturii in cursul lunii urmatoare, la un curs de schimb valutar de 4,1285 lei/euro.

La sfarsitul lunii in care s-a emis factura, conform prevederilor OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 186, este obligatorie evaluarea creantelor in valuta in functie de cursul de schimb valutar comunicat de BNR pentru finele lunii.

Presupunem un curs de schimb valutar de 4,1233 lei/euro pentru ultima zi lucratoare a lunii.

2.500 euro x 4,1233 lei/euro = 10.308 lei
Diferenta nefavorabila de curs: 10.316 - 10.308 = 8 lei

- inregistrarea diferentei de curs de schimb valutar aferenta creantei:


665                              =                 411     8
"Cheltuieli din diferente                      " Clienti"
de curs valutar"


Aceasta evaluare a creantelor in valuta se face la finele fiecarei luni, pana la incasarea creantei.

- incasarea in luna urmatoare la un curs de 4,1285 lei/euro

Suma incasata 2.500 euro x 4,1285 = 10.321 lei
Valoarea evaluata la finele lunii anterioare = 10.308 lei
Diferenta favorabila 10.321 - 10.308 = 13 lei(5124)  5314                =                %             10.321
(Conturi la banci in valuta)/           411              10.308
"Casa in valuta"                "Clienti"    
                                    765                     13
                    "Venituri din diferente de curs valutar"    Obligatii de declarare: declaratia recapitulativa 390, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care a luat nastere exigibilitatea TVA.
Decontul de TVA se depune la termenul legal.
 


Contabilitatea disponibilitatilor aflate in casierie si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate, se tine distinct in lei si in valuta.

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii.

Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar.

La finele fiecarei luni, disponibilitatile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza.

Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Detasarea

Pentru ca angajatii sa lucreze la o societate din Franta, exista 3 variante:

1) Detasarea se efectueaza potrivit prevederilor art. 45-47 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata. Astfel, detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angaja- torului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. in mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.

Principalele prevederi referitoare la detasare:

- Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.
- Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

- Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.
- Pe durata detasarii, salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.
- Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.
- Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.
- in cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile, salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite.
- in cazurile detasarii unui salariat in strainatate, raporturile de munca ale acestuia la societatea din Romania vor fi sus- pendate conform prevederilor art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, republicat.

Obligatiile angajatorului din Romania:
- plata cheltuielilor de transport, cazare:
625                              =             401
"Cheltuieli cu deplasari,        "Furnizori"
detasari si transferari"
        
401                      =               5311 (5314)
"Furnizori"                    "Casa in lei (Casa in valuta)"
 


- plata unei indemnizatii de detasare daca este specificata in contractul de munca:


625                            =    5311
"Cheltuieli cu deplasari,        "Casa in lei"
detasari si transferari"        


Plata salariilor este in sarcina societatii la care s-a dispus detasarea.
Societatea care a efectuat detasarea se adreseaza institutiei locale competente a statului membru in care se afla sediul firmei, solicitand eliberarea unui "Certificat cu privire la normele juridice aplicabile" (formularul E 101). Formularul E 101 este valabil pentru un interval de maximum 12 luni si trebuie solicitat inainte de inceperea perioadei de detasare.

In situatia in care este necesar ca durata detasarii sa fie mai mare de douasprezece luni, angajatul detasat poate ramane supus sistemului de securitate sociala din statul in care isi desfasoara in mod obisnuit activitatea, cu conditia existentei acordului institutiei competente din statul in care este detasat.

Suplimentar fata de formularul E 101, pentru a obtine in statul de angajare prestatii in caz de boala si pentru ingrijirea copilului, pentru sine si pentru familia lor, angajatii detasati trebuie sa solicite institutiei competente din statul in care isi desfasoara activitatea in mod obisnuit eliberarea unui certificat cu privire la dreptul de prestatii materiale in caz de boala, respectiv formularul E 111 (Cardul european pentru asigurare de sanatate).

Cererea pentru obtinerea Formularului E 101 trebuie completata de catre angajator, in cazul detasarii unuia/mai multor lucratori salariati si se depune la sediul CNPAS.

2) Delegarea se efectueaza conform prevederilor art. 43-44 din Codul  muncii, republicat.

Astfel, delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.

Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Cheltuielile  cu diurna  si cazarea  deductibile  la nivelul  societatilor  comerciale  sunt cele prevazute  de Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare si de HG nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Personalul delegat va beneficia in tara de salariul stabilit potrivit contractului individual de munca pe toata durata deplasarii, iar in strainatate va beneficia de o indemnizatie zilnica in valuta si o suma zilnica in valuta numita plafon de cazare, in limita careia isi va acoperi cheltuielile de cazare.

Prin HG nr. 518/1995 se stabilesc plafoanele diurnei si al tarifelor de cazare pentru personalul institutiilor publice, distinct pe fiecare stat in parte.

Pentru agentii economici este deductibila diurna acordata in limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin H.G. nr. 518/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,  conform prevederilor art. 21 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.- inregistrarea cheltuielilor de transport, cazare:


625                                =          401
"Cheltuieli cu deplasari,        "Furnizori"
detasari si transferari"
        
401                        =    5311 (5314)
"Furnizori"        "Casa in lei (Casa in valuta)"

- plata unei indemnizatiei de deplasare la nivelul celei prevazute in contractul de munca:


625                        =          5311 (5314)             
"Cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari"        "Casa in lei (Casa in valuta)"

- inregistrarea cheltuielilor salariale aferente:        

641                                          =    421
"Cheltuieli cu salariile personalului"        "Personal-salarii datorate"

- Retinerile din salariu:        
21                                =            %
"Personal-salarii datorate"                  4312
                              "Contributia personalului
                                      la asigurarile sociale"
                                           4314
                          "Contributia angajatilor pentru
                          asigurarile sociale de sanatate"
                                      4372
                           "Contributia personalului
                          la fondul de somaj
                                         444
                                 "Impozitul pe venituri
                              de natura salariilor"
 

Contributiile societatii:


6451                             =        4311
"Contributia unitatii la
asigurarile sociale"                         "Contributia unitatii la asigurarile sociale"


6453                                  = 4313 "Contributia angajatorului pentru
asigurarile sociale de sanatate"            asigurarile sociale de sanatate"


6452

"Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj" =          4371
                                                   "Contributia unitatii la
                                                         fondul de somaj"

Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate:


6453
"Contributia angajatorului pentru
asigurarile sociale de sanatate"    
=    
4313/analitic
"Contributia angajatorului pentru
asigurarile sociale de sanatate"


Contributia pentru fondul de garantare a creantelor salariale:

6453
"Contributia angajatorului pentru
asigurarile sociale de sanatate"    =    4381/analitic
                                             "Alte datorii sociale"


- contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale:6451
"Contributia unitatii
la asigurarile sociale"    
=    
4311
"Contributia unitatii
la asigurarile sociale"Plata salariului (eventual pe card):


421
"Personal-salarii datorate"    
=    
5121
"Conturi la banci in lei"

In ambele cazuri, majoritatea obligatiilor dvs. ca angajator raman valabile, in functie de solutia aleasa (mai putin protectia muncii si, in cazul detasarii, plata salariului).

3) Introducerea clauzei de mobilitate la contractul individual de munca

Conform prevederilor art. 25, prin clauza de mobilitate, partile, in contractul individual de munca, stabilesc ca, in considerarea  specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca. in acest caz, salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare in bani sau in natura.

Cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura sunt specificate in contractul individual de munca.

in cazul in care salariatul urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate, angajatorul are obligatia de a-i comunica in timp util, inainte de plecare, si informatii referitoare la:
a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate;
b) moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;
c) prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate.
Aceste trei categorii de informatii trebuie prevazute in contractul individual de munca;
d) conditiile de clima;
e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;
f) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala;
g) conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.

Trebuie avute in vedere prevederile legislatiei fiscale specific franceze daca nu exista obligatia inregistrarii unui sediu permanent in Franta. in functie de durata santierului de constructii poate exista obligatia inregistrarii unui sediu permanent.

Inregistrarile contabile sunt cele aferente punctului 2) de mai sus.Noutati contabile 1718485200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice