search

Noi modificari privind declaratiile la Fisc. ANAF cere declararea animalelor de rasa!

ANAF a actualizat Ghidul e-Factura: Termenul limita pentru transmiterea facturilor si sanctiuni de la 1 iulie 2024

In Codul fiscal vor fi introduse noi categorii de bunuri pe care statul urmeaza sa le impoziteze.

MFP a publicat proiectul de Ordin privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale.

In cazul in care acest proiect va fi aprobat, persoanele fizice vor fi obligate sa declare la Fisc inclusiv animelel de rasa detinute si a caror valoare depaseste 15.000 lei.

Redam mai jos continutul acestui ordin.

Proiect de Ordin privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale.

Avand in vedere dispozitiile art. 109^1 alin. (5^1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 109^1 alin. (5^2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite prezentul ordin:

Art. 1- (1) Elementele de patrimoniu care se declara de catre persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale sunt urmatoarele:

a) bunuri imobile: terenuri, cladiri, alte bunuri imobile;

b) bunuri mobile:
b.1 - mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) inmatriculate/inregistrate, potrivit legii;
b.2 - bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, antichitati, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare de achizitie insumata depaseste 15.000 lei;
b.3 - animale, inclusiv animale de rasa sau care participa la competitii/curse, a caror valoare insumata depaseste 15.000 lei;

c) active financiare:

c.1 - conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire;
c.2 - plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate;

d) alte bunuri, titluri si/sau detineri a caror valoare individuala depaseste 10.000 lei;

e) polite de asigurare, cu exceptia asigurarilor de raspundere civila auto;

f) cheltuieli:
f.1 - cheltuieli personale;
f.2 - cheltuieli cu persoanele aflate in intretinere;

g) datorii.

(2) Elementele de patrimoniu prevazute la alin. (1) se declara pe fiecare categorie, indiferent de locul situarii sau realizarii, in tara sau in strainatate.

Art. 2 - (1) Elementele de venituri care se declara de catre persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale sunt urmatoarele:

a) venituri realizate pentru care se aplica regimul de retinere la sursa a impozitului;
b) venituri realizate care nu sunt impozabile;
c) venituri scutite de impozit, potrivit legii.

(2) Elementele de venituri prevazute la alin. (1) se declara pe fiecare categorie si sursa de venit, indiferent daca sunt obtinute in tara sau in strainatate.

Art.3 - Modelul si continutul formularului "Declaratie de patrimoniu si de venituri" sunt prevazute in Anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4 - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE,
DANIEL CHITOIU

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice