search

Noutati legislative importante din perioada 26.10 - 06.11.2015

Ministerul Finantelor propune cresterea subventiei la acciza pentru combustibil pentru transportatorii si distribuitorii din Romania

Un nou buletin informativ aduce in atentia dumneavoastra cele mai importante noutati legislative 26.10 - 06.11.2015. Regasiti mai jos lista completa:

    Legea nr. 244/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (M. Of. nr. 797 din 27 octombrie 2015)

    Legea nr. 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015 (M. Of. nr. 808 din 30 octombrie 2015)

√ in scopul indeplinirii obligatiei de efectuare a schimbului de informatii, suma si caracterizarea platilor efectuate cu privire la un Cont Raportabil din Statele Unite pot fi stabilite conform principiilor legislatiei fiscale din Romania, iar suma si caracterizarea platilor efectuate cu privire la un Cont Raportabil din Romania pot fi stabilite in conformitate cu principiile legilor federale din Statele Unite privind impozitarea veniturilor.

 

    Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje (M. Of. nr. 809 din 30 octombrie 2015)

√ circulatia ambalajelor reutilizabile, paleti, navete si ambalaje primare reutilizabile intre operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare (M. Of. nr. 806 din 29 octombrie 2015)

 

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 bugetare (M. Of. nr. 807 din 29 octombrie 2015)

 

    Hotararea Guvernului nr. 880/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acorda in agricultura (M. Of. nr. 793 din 26 octombrie 2015)

√ rata accizei reduse pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare este de 99,498 lei/1.000 litri;

√ in anul 2015, diferenta dintre rata accizei standard prevazuta in anexa nr. 1 la titlul VII "Accize si alte taxe speciale” din Codul fiscal si rata accizei reduse se acorda ca ajutor de stat sub forma de rambursare.

 

    Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.(M. Of. nr. 818 din 3 noiembrie 2015)
        Au fost adaugate noi domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala pentru care se poate presta munca necalificata cu caracter ocazional.
        Lipsa acordului pe care zilierul si beneficiarul trebuie sa-l exprime in scris pentru ca plata remuneratiei sa se realizeze cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 de lei.

 

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii (M. Of. nr. 816 din 3 noiembrie 2015)
        in cazul nejustificarii avansurilor de catre beneficiarii submasurii 19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare” si in cazul nejustificarii avansurilor de beneficiarii masurilor din cadrul POPAM, recuperarea sumelor prin executarea scrisorilor de garantie sau a politelor de asigurare, dupa caz, de catre AFIR, respectiv MADR, se face cu perceperea de dobanzi si penalitati, calculate si datorate conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
        Procesul-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, necontestat, emis de AFIR precum si hotararea judecatoreasca ramasa definitiva cu privire la deciziile pronuntate in solutionarea contestatiilor se inainteaza organelor competente ale A.N.A.F. in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul in vederea efectuarii procedurii de executare silita.

        Beneficiarii sumelor necesare acoperirii platii taxei pe valoarea adaugata, aferente livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea publica, care, potrivit prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, isi exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectelor finantate din FEADR si FEPAM, au obligatia sa restituie la bugetul de stat sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata dedusa, a carei contravaloare a fost platita beneficiarilor potrivit prezentei ordonante de urgenta, in conditiile stabilite prin normele metodologice.

 


    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala (M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015)

        Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

- sunt considerate venituri neimpozabile pentru unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior, particulare, acreditate, precum si cele autorizate, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale;”.

- impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut platit unei persoane juridice romane.

- cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

        a) 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv;
        b) 2% pentru microintreprinderile care au un salariat;
        c) 3%, pentru microintreprinderile care nu au salariati.

- daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite.

- veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final.

- in cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul retinut fiind impozit final.

- se excepteaza de la plata contributiilor de asigurari sociale si   ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, in cazul decesului personalului din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, decedat ca urmare a participarii la actiuni militare, si indemnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a participarii la actiuni militare.

- persoanele fizice fara venituri care incep sa realizeze venituri de natura celor mentionate la art. 155 sau se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei ori cu plata contributiei suportata din alte surse vor depune la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere de incetare a calitatii de persoana fizica fara venituri, in vederea recalcularii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

- baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari pentru somaj cuprinde si indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre directorii care au raporturi juridice stabilite cu entitati din strainatate, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;

- contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de stat, prevazuti la art. 201, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru urmatoarele categorii de venituri:

     a) veniturile din salarii sau asimilate salariilor;
     b) indemnizatia de somaj primita de someri pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii.

- contribuabilii/platitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale datoreaza contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale si in cazul in care acestea sunt realizate de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit.

- cota redusa de 9% se aplica si pentru livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura.

 

    Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

- actul administrativ fiscal este nul daca nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare la numele, prenumele si calitatea persoanei imputernicite a organului fiscal, numele si prenumele ori denumirea contribuabilului/platitorului, a obiectului actului administrativ sau a semnaturii persoanei imputernicite a organului fiscal, cu exceptia prevazuta la art. 46  alin. (6), precum si organul fiscal emitent;

- A.N.A.F., in calitate de reprezentant autorizat al Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, al ministrului finantelor publice, este autoritatea competenta din Romania pentru efectuarea schimbului de informatii in scopuri fiscale cu statele cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international, altele decat statele membre ale Uniunii Europene, pentru informatiile prevazute de respectivele instrumente juridice de drept international.

- verificarea fiscala prealabila documentara consta in compararea intre, pe de o parte, veniturile declarate de persoana fizica sau de platitori si, pe de alta parte, veniturile estimate determinate in baza situatiei fiscale personale a persoanei fizice.

- suma negativa de taxa pe valoarea adaugata inscrisa in decontul de taxa pe valoarea adaugata aferenta perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolventei se compenseaza in conditiile prezentului articol cu obligatiile fiscale ale debitorului nascute anterior deschiderii procedurii.

- cazurile speciale de executare silita, precum si structura abilitata cu ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

- in cazul contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creante fiscale, potrivit prezentului cod, inclusiv pe timpul solutionarii actiunii in contencios administrativ, executarea silita se suspenda sau nu incepe pentru obligatiile fiscale contestate daca debitorul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garantie/polita de asigurare de garantie la nivelul obligatiilor fiscale contestate si neachitate la data depunerii garantiei.

- structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal contestatarii este competenta pentru solutionarea contestatiilor ce au ca obiect:

    a) creante fiscale in cuantum de pana la 5 milioane lei;
    b) masura de diminuare a pierderii fiscale in cuantum de pana la 5 milioane lei si deciziile de reverificare, cu exceptia celor pentru care competenta de solutionare apartine Directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul A.N.A.F.

- structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este competenta sa solutioneze contestatiile formulate de marii contribuabili ce au ca obiect:

    a) creante fiscale in cuantum de pana la 5 milioane lei, cu exceptia celor emise in conformitate cu legislatia in materie vamala pentru care competenta de solutionare apartine directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul A.N.A.F.
    b) masura de diminuare a pierderii fiscale in cuantum de pana la 5 milioane lei.

- Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul A.N.A.F. este competenta pentru solutionarea contestatiilor care au ca obiect:

    a) creante fiscale in cuantum de 5 milioane lei sau mai mare;
    b) masura de diminuare a pierderii fiscale in cuantum de 5 milioane lei sau mai mare;
    c) decizia de reverificare, in cazul contestatiilor formulate de marii contribuabili;
    d) creante fiscale si masura de diminuare a pierderii fiscale indiferent de cuantum, precum si decizia de reverificare, in cazul contestatiilor formulate de contribuabili impotriva actelor emise de organele fiscale din aparatul central al A.N.A.F.;
     e) deciziile de regularizare emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, in cazul contestatiilor formulate de marii contribuabili, indiferent de cuantum.

 

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2015 privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (M. Of. nr. 823 din 4 noiembrie 2015)
        La articolul 7 alineatul (1) din Codul fiscal dupa punctul 34 se introduc doua noi puncte, punctele 35 si 36, cu urmatorul cuprins:

"35. retinere la sursa, numita si retinere prin stopaj la sursa -  metoda de colectare a impozitelor si contributiilor sociale obligatorii prin care platitorii de venituri au obligatia, potrivit legii, de a le calcula, retine, plati si declara;

       impozite si contributii sociale obligatorii cu retinere la sursa sau retinute prin stopaj la sursa - acele impozite si contributii sociale reglementate in prezentul cod pentru care platitorii de venituri au obligatia sa aplice metoda privind retinerea la sursa sau retinerea prin stopaj la sursa.”


Sursa: CECCAR Bihor

 Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice