search

Obligatii fiscale 2014: Declararea si plata contributiilor sociale de catre persoanele fizice

Politici contabile pentru ONG: modele EDITABILE, usor de personalizat, elaborate in doar 5 minute


In materialul urmator, elaborat de ANAF, regasiti informatii complete privind declararea si plata contributiilor sociale de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si alte venituri.

1. Contribuabili la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate

Persoanele fizice care, potrivit prevederilor Codului fiscal au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, sunt:

a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;

b)membrii intreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;

d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;

f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, respectiv:

    venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
    venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent. Fac exceptie veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil obtinute de contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie;
    venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
    venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu genereaza o persoana juridica.
    venituri din asocierile fara personalitate juridica dintre persoane fizice rezidente si persoane juridice romane;

g)     persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole, respectiv venituri din :

    cultivarea produselor agricole vegetale;
    exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea;
    cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala;

h)     persoanele care realizeaza:

    venituri din silvicultura si piscicultura, reprezentand veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole;
    venituri definite la lit. g) pentru care nu au fost stabilite norme de venit si care se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II din Codul fiscal «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real.

i)          persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.

Atentie!     Persoanele prevazute la lit. a) - i) datoreaza contributii sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai daca aceste venituri sunt impozabile potrivit Codului fiscal.

Important!     Platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de natura celor prevazute la lit. f) si h), altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie.

NU datoreaza contributia de asigurari sociale:

?         persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole, respectiv venituri din:

    cultivarea produselor agricole vegetale;
    exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea;
    cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala;

?         persoanele care realizeaza venituri din silvicultura si piscicultura, reprezentand veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole;

?         persoanele care realizeaza venituri definite la lit. g) pentru care nu au fost stabilite norme de venit si care se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II din Codul fiscal «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla;

?           persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor;

?         persoanele care realizeaza venituri ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prezentate la lit. a) - h) si care realizeaza in acelasi timp venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme;

?         persoanele fizice care realizeaza venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^i din Codul fiscal, care nu genereaza o persoana juridica;

?         persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica.

ATENTIE! NU se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, daca persoanele fizice respective realizeaza si venituri din:

    salarii/asimilate salariilor;
    indemnizatii de somaj;
    pensii;
    cele mentionate la lit. a) - d), g) si h), mai sus prezentate;
    activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent, cu exceptia veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil obtinute de contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie;
    activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
    asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu genereaza o persoana juridica;
    asocierile fara personalitate juridica, respectiv asocierile dintre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica.

ATENTIE! Persoanele care realizeaza intr-un an fiscal urmatoarele venituri datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri:

    venituri din salarii;
    venituri asimilate salariilor;
    venituri din pensii;
    venituri sub forma indemnizatiilor de somaj;
    venituri mentionate la lit. a) - d), g), h) si i), mai sus prezentate;
    venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent, cu exceptia veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil obtinute de contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie;
    venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
    venituri obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica;
    venituri din asocieri cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica.

2. DECLARAREA, PLATA sI BAZA DE CALCUL A CONTRIBUtIILOR SOCIALE

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin:

    declaratia de venit estimat/norma de venit (formular D220)
    declaratia privind venitul realizat (formular D200).

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale se realizeaza prin declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

Prin OPANAF 874/2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 421/25.06.2012, s-a aprobat modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii - formular 600, care poate fi descarcat in format PDF de pe site-ul ANAF.

Venitul declarat in formularul 600, constituie baza lunara de calcul pentru stabilirea obligatiilor lunare de plata reprezentad contributie de asigurari sociale, pe care contribuabilii sunt obligati sa le efectueze in cursul anului.

Declaratia 600 - "Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii" se depune anual, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale (OMFP 882/2012 privind stabilirea termenului de depunere a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii)

Contribuabilii care se incadreaza la lit. a) - e) si care incep o activitate in cursul anului, au obligatia completarii si depunerii declaratiei 600 in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Declaratia se completeaza in doua exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent iar copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

Declaratia se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor, in conformitate cu prevederile legale.

Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal, data depunerii la posta, sau data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiilor, dupa caz.

Neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare (OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala)

 Organul fiscal competent

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa unde contribuabilul isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

Competenta de administrare in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul in Romania dar care obtin venituri in Romania, revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit.

IMPORTANT!    in cazul impunerii in sistem real, obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 5,5% pentru contributia individuala, asupra urmatoarelor baze de calcul:

    pentru persoanele prevazute la lit. a) - e), diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului, si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia;
    pentru persoanele prevazute la lit. h), diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, raportata la cele 12 luni ale anului.

IMPORTANT!     In cazul contribuabililor prevazuti la lit. g), obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (formular D221) depusa la organul fiscal competent, prin aplicarea cotei de 5,5% pentru contributia individuala, asupra bazei de calcul reprezentand valoarea anuala a normei de venit, raportata la cele 12 luni ale anului. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar in decizia de impunere, iar plata se efectueaza in doua rate egale, pana la data de 25 octombrie, inclusiv si 15 decembrie, inclusiv a anului curent;

IMPORTANT!      Pentru persoanele prevazute la lit. i), cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului, si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia Baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut;

IMPORTANT!      Pentru contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia Baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut.

Pentru persoanele prevazute la lit. f), baza de calcul al contributiilor sociale este:

a) venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti;

b)diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila egala cu:

    20% din venitul brut, in cazul veniturilor din drepturile de proprietate intelectuala
    25% din venitul brut in cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala,
    venitul din asociere,
    valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii in cazul expertizelor tehnice judiciare si extrajudiciare,
    orice alte venituri obtinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplica retinerea la sursa a impozitului pe venit.Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

in cazul persoanelor care realizeaza numai venituri de natura celor prevazute la lit. g) si h), sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar si nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta o treime din salariul de baza minim brut pe tara.

ATENTIE!    Pentru persoanele care obtin venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit din:

    drepturi de proprietate intelectuala;
    activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent. Fac exceptie veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil obtinute de contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie;
    activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut in legea bugetului asigurarilor sociale de stat; incadrarea in plafon se efectueaza de catre platitorul de venituri.

ATENTIE!    Pentru persoanele prevazute la lit. a) - e), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig.

Contribuabilii al caror venit ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestui venit, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim mentionat, nu datoreaza contributie de asigurari sociale.

Contribuabilii care desfasoara activitati impuse in sistem real, care in anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevazut de lege, nu sunt obligati sa se asigure si nu datoreaza contributie de asigurari sociale, pentru anul fiscal urmator. Contributiile de asigurari sociale platite in anul fiscal in care au fost realizate venituri sub nivelul plafonului prevazut de lege nu se restituie, acestea fiind luate in calcul la stabilirea stagiului de cotizare si la stabilirea punctajului pentru pensionare.

IMPORTANT! Castigul salarial mediu brut mentionat anterior este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Exemplu:

    pentru anul fiscal 2013, conform art.16 din Legea nr. 6 din 21 februarie 2013 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, castigul salarial mediu brut este de 2223 lei;
    Pentru anul fiscal 2014, conform art.16 din Legea nr.340 din 10 decembrie 2013 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014, castigul salarial mediu brut este de 2298 lei.

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este cel stabilit prin hotarare de guvern.

Exemplu:

    anul 2013 - Hotararea Guvernului nr. 23/22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,

    incepand cu data de 1 februarie 2013 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este de 750 lei lunar;
    incepand cu data de 1 iulie 2013 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este de 800 lei lunar.

2. anul 2014 - Hotararea Guvernului nr. 871/14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

    incepand cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 850 lei lunar;
    incepand cu data de 1 iulie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 900 lei lunar.

 

Stabilirea obligatiilor anuale de plata privind contributiile sociale se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin decizia de impunere.

In cazul obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala, regularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate, si efectueaza incadrarea in plafoanele prevazute de lege.

La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere.

Prin OPANAF 476/2013, privind modificarea OPANAF 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 244/29 aprilie 2013, s-a aprobat modelul si continutul formularului 260 “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale", utilizat de catre organul fiscal competent si pentru stabilirea obligatiilor privind platile anticipate a contributiilor sociale.

Plati anticipate cu titlu de contributii sociale

Contribuabilii, persoane fizice, mentionati la lit. a) - e), h) si lit. i), cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale.

In cazul contributiei de asigurari sociale de sanatate, platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat/norma de venit sau a declaratiei privind venitul realizat, dupa caz.

In cazul contributiei de asigurari sociale, obligatiile lunare de plata se stabilesc pe baza venitului declarat. in decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru contribuabilii prevazuti la lit. a) - e) se evidentiaza lunar, iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Pentru contribuabilii prevazuti la lit. a) - e), h) si i), cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole si a celor care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, in scop turistic, in decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

in decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, stabilite pe baza de norma anuala de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real, precum si pentru cei care inchiriaza in scop turistic, in cursul anului, un numar mai mare de 5 camere de inchiriat in locuinte proprietate personala, se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza in 2 rate egale, pana la data de 25 iulie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv.

Contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului datoreaza contributie individuala de asigurari sociale de sanatate in cursul anului, platitorii de venituri avand obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la lit. i), cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, incadrarea in plafonul maxim privind contributiile individuale de asigurari sociale de sanatate, respectiv de 5 ori castigul salarial mediu brut, se face de catre organul fiscal prin decizia de impunere.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, incadrarea in plafonul maxim privind contributiile individuale de asigurari sociale de sanatate, respectiv de 5 ori castigul salarial mediu brut, se face de catre platitorul de venit la momentul platii venitului, iar definitivarea anuala a obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate precum si incadrarea finala in plafonul maxim se face de catre organul fiscal competent.

Contribuabilii prevazuti la lit. f) datoreaza contributii sociale individuale in cursul anului, sub forma platilor anticipate, platitorii de venituri avand obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective.

Platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de natura celor prevazute la lit. f), altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie.

Prin exceptie, platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile sociale pentru persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de agent.

Contributiile retinute la sursa se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul, in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit.

FOARTE IMPORTANT! in situatia in care contribuabilii prevazuti la lit. a) - e) nu depun declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, organul fiscal stabileste prin estimare baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale la nivelul minim prevazut, respectiv 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

    COTELE DE CONTRIBUTIE

(cota integrala pentru contributia de asigurari sociale, corespunzatoare conditiilor normale de munca este de 31,3%, cota individuala, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate este de 5,5%;)

Cotele de contributie pentru contribuabilii prevazuti la lit. a) - i) sunt:

    cota integrala, pentru contributia de asigurari sociale, corespunzatoare conditiilor normale de munca, potrivit legii;
    cota individuala, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

Contribuabilii cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit datoreaza contributia individuala de asigurari sociale.

    CONTRIBUtIA DE ASIGURaRI SOCIALE DE SaNaTATE DATORATa PENTRU ALTECATEGORII DE VENITURI

Contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza si de catre persoanele care realizeaza venituri din:

    investitii;
    premii si castiguri din jocuri de noroc;
    operatiunea de fiducie;
    alte surse.

Au obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate asupra veniturilor mentionate anterior, persoanele care intr-un an fiscal nu realizeaza si:

    venituri din salarii;
    venituri asimilate salariilor;
    venituri din pensii;
    venituri sub forma indemnizatiilor de somaj;
    venituri mentionate la lit. a) - d), g), si h) , mai sus prezentate;
    venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent, cu exceptia veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil obtinute de contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie;

    venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
    venituri obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica;
    venituri din asocieri cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica.

ATENTIE! Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara.

Baza de calcul se stabileste astfel:

    pentru veniturile din investitii, baza de calcul al contributiei este, dupa caz : diferenta pozitiva dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valori, diferenta pozitiva intre pretul de rascumparare si pretul de cumparare/subscriere ( in cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii), diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare ( in cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale);
    pentru veniturile din premii si castiguri din jocuri de noroc, baza de calcul al contributiei este diferenta dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc si suma reprezentand venit neimpozabil (600 lei);
    pentru veniturile din operatiunea de fiducie, baza de calcul al contributiei este venitul brut realizat de beneficiar, cu exceptia cazului in care acesta este si constitutorul;
    pentru veniturile din alte surse, baza de calcul al contributiei este, venitul brut realizat.

Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care obtin veniturile mentionate anterior se stabileste de catre organul fiscal competent prin decizia de impunere anuala, pe baza informatiilor din declaratia privind venitul realizat sau din declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum si pe baza altor informatii din evidenta fiscala, dupa caz.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza in anul urmator celui de realizare a venitului, prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazelor de calcul mentionate anterior, se comunica de organul fiscal prin decizia de impunere anuala si se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

5. CONTRIBUTIA DE ASIGURaRI SOCIALE DE SaNaTATE DATORATa DE PERSOANELE FIZICE CARE NU REALIZEAZa VENITURI

Persoanele care nu realizeaza venituri, pentru a dobandi calitatea de asigurat, au obligatia platii contributiei individuale lunare de asigurari sociale de sanatate.

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara, stabilit prin hotarare a guvernului.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru aceasta categorie de persoane fizice, se efectueaza lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia.

FOARTE IMPORTANT! Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei, pentru a obtine calitatea de asigurat, sunt obligate ( Art.259 alin.(7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii):

1) sa achite contributia legala lunara pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale, calculata la salariul minim brut pe tara in vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere;

2) sa achite pe intreaga perioada a termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale contributia legala lunara calculata asupra veniturilor impozabile realizate, precum si obligatiile fiscale accesorii de plata prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada;

3) sa achite atat contributia legala lunara si obligatiile fiscale accesorii prevazute la pct. 2) pentru perioada in care au realizat venituri impozabile, cat si contributia legala lunara, precum si majorarile de intarziere prevazute la pct. 1) sau, dupa caz, obligatiile fiscale accesorii, pentru perioada in care nu au fost realizate venituri impozabile pe o perioada mai mare de 6 luni. Aceasta prevedere se aplica situatiilor in care in cadrul termenelor de prescriptie fiscala exista atat perioade in care s-au realizat venituri impozabile, cat si perioade in care nu s-au realizat astfel de venituri. in cazul in care perioada in care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere si obligatiile fiscale accesorii, dupa caz.

6. UNDE SE EFECTUEAZA PLATA CONTRIBUTIILOR SOCIALE?

Incepand cu data de 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora se afla adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

Conturile bugetare unde se vireaza contributiile sociale datorate de catre persoanele fizice, pentru fiecare trezorerie, se gasesc pe pagina de Internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

7. CUM SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE?

Informatii detaliate se pot obtine la:

    accesand pagina de Internet a ANAF.
    servicii/birouri servicii pentru contribuabili din cadrul unitatilor fiscale teritoriale.

Sursa: ANAF


Noutati contabile 1713819600
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice