search

Ordinul MFP nr. 271/2015 - modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome

Venituri din drepturi de proprietate intelectuala: care este monografia contabila?

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 271/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 185 din 18 martie 2015.


In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 181, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(6) in situatia in care la finele anului institutia publica beneficiara nu a utilizat in intregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilitati, va proceda la restituirea acestora, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare in care au fost incasate in contul de venituri bugetare al institutiei publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Aceasta operatiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unitatile Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice."

2. La articolul 20, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins: "(11) in situatia in care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decat cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai institutiilor publice autonome si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii vor prezenta unitatii Trezoreriei Statului, ca anexa la bugetul aprobat in conditiile legii, o nota avizata de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu exceptia ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este in sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigura sursa de finantare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar fata de veniturile aprobate. (12) Institutiile publice autonome si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, inrolate ca institutii publice pilot in sistemul national de raportare prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu modificarile ulterioare, vor depune la unitatile Trezoreriei Statului si un buget echilibrat, in care sumele din excedentul anilor precedenti necesare pentru efectuarea de cheltuieli in anul curent se cuprind in buget ca sursa de finantare la partea de venituri bugetare, la o pozitie distincta, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile si cheltuielile bugetare in structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finantare aprobata la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli»."

3. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) in situatiile prevazute la alin. (1), (11) si (12), in executie, sumele ce se utilizeaza din excedentul anilor precedenti se transfera de catre institutiile publice, prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului in contul de venituri bugetare corespunzator subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe masura necesitatilor de finantare."

4. La articolul 421, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(6) in situatia in care la finele anului institutia publica beneficiara nu a utilizat in intregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilitati, va proceda la restituirea acestora, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare in care au fost incasate in contul de venituri bugetare al institutiei publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Aceasta operatiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unitatile Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice."
5. La articolul 44, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins: "(11) in situatia in care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decat cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai institutiilor publice finantate partial din venituri proprii vor prezenta unitatii Trezoreriei Statului, ca anexa la bugetul aprobat in conditiile legii, o nota avizata de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu exceptia ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este in sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigura sursa de finantare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar fata de veniturile aprobate. (12) Institutiile publice finantate partial din venituri proprii, inrolate ca institutii publice pilot in sistemul national de raportare prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu modificarile ulterioare, vor depune la unitatile Trezoreriei Statului si un buget echilibrat, in care sumele din excedentul anilor precedenti necesare pentru efectuarea de cheltuieli in anul curent se cuprind in buget ca sursa de finantare la partea de venituri bugetare, la o pozitie distincta, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile si cheltuielile bugetare in structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finantare aprobata la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli»."

6. La articolul 44, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) in situatiile prevazute la alin. (1), (11) si (12), in executie, sumele ce se utilizeaza din excedentul anilor precedenti se transfera de catre institutiile publice, prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului in contul de venituri bugetare corespunzator subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe masura necesitatilor de finantare."

7. Dupa articolul 56 se introduc trei noi articole, articolele 561, 562 si 563, cu urmatorul cuprins: "Art. 561. - (1) in cazul in care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor institutii publice subordonate unei institutii publice care are infiintate activitati finantate integral din venituri proprii sunt inferioare cheltuielilor bugetare aferente anului bugetar, institutia publica ierarhic superioara poate redistribui sume pentru echilibrarea bugetului propriu al activitatilor finantate integral din venituri proprii si a bugetelor activitatilor finantate integral din venituri proprii ale institutiilor publice subordonate, din disponibilitatile realizate la nivelul acesteia sau din veniturile redistribuite de ordonatorii de credite ierarhic inferiori potrivit art. 562, cu respectarea legislatiei specifice

(2) Redistribuirea veniturilor bugetare, ca sursa de finantare, in conditiile alin. (1), se efectueaza astfel:
a) prin cuprinderea in bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii al institutiei publice ierarhic superioare de la care vor fi efectuate transferurile de venituri bugetare, la subdiviziunea de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativa;

b) prin cuprinderea in bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii ale institutiilor publice subordonate care vor primi transferurile de venituri bugetare, la subdiviziunea de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare pozitiva

(3) Sumele care fac obiectul transferului se cuprind in bugetele individuale ale institutiilor publice mentionate la alin. (2)

(4) Redistribuirea de venituri bugetare, in conditiile alin. (2), poate fi efectuata in tot cursul anului bugetar, cu conditia ca aceasta sa nu afecteze plata angajamentelor legale si bugetare si sa nu genereze deficit in bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii ale institutiilor publice de la care se efectueaza redistribuirea

(5) In executie, sumele prevazute la subdiviziunea de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii» se vireaza pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in conturile corespunzatoare de venituri bugetare ale institutiilor publice beneficiare, pe masura necesitatilor de finantare a cheltuielilor aprobate in bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii ale acestora si cu conditia incadrarii in disponibilitatile anului curent ale bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii ale institutiilor publice de la care se efectueaza redistribuirea

(6) In situatia in care la finele anului institutia publica beneficiara nu a utilizat in intregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilitati, va proceda la restituirea acestora, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare in care au fost incasate in contul de venituri bugetare al institutiei publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Aceasta operatiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unitatile Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Art. 562. -

(1) In cazul in care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor institutii publice subordonate unei institutii publice care are infiintate activitati finantate integral din venituri proprii sunt mai mari decat cheltuielile bugetare aferente anului bugetar ale acestora, institutia publica ierarhic superioara poate dispune redistribuirea de sume in vederea echilibrarii bugetului propriu al activitatilor finantate integral din venituri proprii al acesteia sau al bugetelor activitatilor finantate integral din venituri proprii ale altor institutii publice din subordine

(2) Redistribuirea veniturilor bugetare in conditiile alin. (1) se efectueaza astfel:

a) prin cuprinderea in bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii al institutiilor publice din subordine a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativa, la subdiviziunea de venituri bugetare unde se estimeaza a fi incasate;

b) prin majorarea, cu sumele care fac obiectul transferului, a subdiviziunii de venituri bugetare corespunzatoare in bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii al institutiei publice ierarhic superioare

(3) Redistribuirea de venituri bugetare in conditiile alin. (2) poate fi efectuata in tot cursul anului bugetar, cu conditia ca aceasta sa nu afecteze plata angajamentelor legale si bugetare si sa nu genereze deficit in bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii al institutiilor publice de la care se efectueaza redistribuirea

(4) in executie, sumele prevazute la alin. (2) se vireaza de catre institutiile publice din subordine, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile de venituri bugetare in care au fost incasate in conturile corespunzatoare de venituri bugetare ale activitatilor finantate integral din venituri proprii ale institutiilor publice ierarhic superioare. Art. 563. - Prevederile art. 561 si 562 se aplica in mod corespunzator si veniturilor proprii ale Ministerului Sanatatii constituite in baza art. 361 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare."

8. La articolul 57, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins: "(11) in situatia in care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decat cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite vor prezenta unitatii Trezoreriei Statului, ca anexa la bugetul aprobat in conditiile legii, o nota avizata de ordonatorul de credite al institutiei publice pe langa care a fost infiintata activitatea finantata integral din venituri proprii, cu exceptia ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este in sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigura sursa de finantare pentru acoperirea cheltuielile aprobate suplimentar fata de veniturile aprobate. (12) Institutiile publice inrolate ca institutii publice pilot in sistemul national de raportare prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu modificarile ulterioare, vor depune la unitatile Trezoreriei Statului si un buget echilibrat al activitatii finantate integral din venituri proprii, in care sumele din excedentul anilor precedenti necesare pentru efectuarea de cheltuieli in anul curent se cuprind in buget ca sursa de finantare la partea de venituri bugetare, la o pozitie distincta, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile si cheltuielile bugetare in structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finantare aprobata la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli»."

9. La articolul 57, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) in situatiile prevazute la alin. (1), (11) si (12), in executie, sumele ce se utilizeaza din excedentul anilor precedenti se transfera de catre institutiile publice, prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului in contul de venituri bugetare corespunzator subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe masura necesitatilor de finantare."

10. La articolul 69, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins: "(11) in cazul in care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare, precum si in cazul bugetului fondului de risc, iar veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decat cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite vor prezenta unitatii Trezoreriei Statului, ca anexa la bugetul aprobat in conditiile legii, o nota avizata de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu exceptia ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este in sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigura sursa de finantare pentru acoperirea cheltuielile aprobate suplimentar fata de veniturile aprobate. (12) Institutiile publice inrolate ca institutii publice pilot in sistemul national de raportare prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu modificarile ulterioare, vor depune la unitatile Trezoreriei Statului si un buget echilibrat, in care sumele din excedentul anilor precedenti necesare pentru efectuarea de cheltuieli in anul curent se cuprind in buget ca sursa de finantare la partea de venituri bugetare, la o pozitie distincta, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile si cheltuielile bugetare in structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finantare aprobata la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli»."

11. La articolul 69, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) in situatiile prevazute la alin. (1), (11) si (12), in executie, sumele ce se utilizeaza din excedentul anilor precedenti se transfera de catre institutiile publice, prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului in contul de venituri bugetare corespunzator subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe masura necesitatilor de finantare."


12. In tot cuprinsul normelor metodologice sintagma "41.07.00 «Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii»" se inlocuieste cu sintagma "41.07.00 «Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii».".
 
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Ministrul finantelor publice, Darius-Bogdan Valcov
 
Bucuresti, 17 martie 2015.
Nr. 271.Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice