search

Prevederi Directiva contabila si OMFP 1198/2015: Raportarea platilor catre entitati mijlocii si mari si de interes public

Examen Consultant Fiscal 2024: conditii pentru inscriere si exemple de teste-grila

Va informam ca in noua editie a Revistei de Finante Publice si Contabilitate, sub egida Ministerului de Finante, sunt prezentate mai multe noutati privind raportarea platilor catre guverne, fiind detaliat impactul aplicarii noilor prevederi asupra entitatilor mijlocii si mari si a celor de interes public.

Materialul intocmit de dr. Alexandrina Teodora Borfoaia, Directia de Legislatie si Reglementari Contabile, in cadrul Ministerului de Finante Publice, informeaza astfel ca prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.198/30.09.2015 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile s-a amanat apli-carea prevederilor privind raportarea platilor efectuate catre guverne prevazute de Directiva 2013/34/UE. Articolul detaliaza impactul aplicarii la nivel national a acestor prevederi asupra entita-tilor mijlocii si mari si entitatilor de interes public active in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare, incepand cu exercitiul financiar al anului 2016.

In vederea asigurarii unei transparente mai mari a platilor efectuate catre guverne, intreprinderile mari si entitatile de interes public care isi desfasoara activitatea in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare sunt obligate sa prezinte anual platile semnificative catre guvernele tarilor in care isi desfasoara activitatea, intr-un raport separat. Astfel de prevederi se regasesc la Capitolul 10 "Raportarea platilor efectuate catre guverne" din Directiva 2013/34/UE2 a Parlamentului European si a Consiliului privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directive-lor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului.

Pentru operatorii economici, prevederile cuprinse in Directiva contabila au fost transpuse prin Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate3, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modi-ficarile ulterioare, respectiv Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/20124, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul 10 "Raportarea platilor efectuate catre guverne" din Directiva contabila este transpus la Capitolul 13 "Raportarea platilor efectuate catre guverne" din cadrul Reglementarilor contabile, respectiv la Capitolul III1 "Raportarea platilor efectuate catre guverne" din Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

In septembrie 2015 a fost amanata aplicarea prevederilor celor doua capitole din cele doua acte normative mentionate mai sus, prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.198/2015 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile. Astfel, aceste prevederi se vor
aplica incepand cu exercitiul financiar al anului 2016.

Vom prezenta in continuare impactul pe care il are aplicarea prevederilor acestor capitole asupra entitatilor mijlocii si mari si entitatilor de interes public active in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare, asa cum sunt acestea definite de Reglementarile contabile.

In conformitate cu Reglementarile contabile, entitatile de interes public sunt urmatoarele: societatile/companiile nationale, societatile cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome. Potrivit Directivei contabile, din aceasta categorie fac parte si entitatile cotate, institutiile de credit, intreprinderile de asigurare, care nu intra insa in aria de cuprindere a Reglementarilor contabile.

De asemenea, Directiva contabila prevede ca statele membre pot desemna entitati de interes public la nivel national. Acesta este cazul intreprinderilor care au o relevanta semnificativa pentru public prin natura activitatii lor, dimensiunea sau numarul de salariati.

Pentru a defini o "entitate activa in industria extractiva", respectiv o "entitate activa in sectorul exploatarii padurilor primare", Directiva contabila, asa cum este ea transpusa in Reglementarile contabile, face trimitere la Regulamentul (CE) nr. 1893/20065 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activitatilor economice
NACE a doua revizuire si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum si a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice6, astfel:

* o entitate activa in industria extractiva inseamna o entitate care desfasoara activitati ce implica explorarea, prospectarea, descoperirea, exploatarea si extractia zacamintelor de minerale, petrol, gaze naturale sau alte materiale, in cadrul activitatilor economice enumerate in anexa I la Regulament, la sectiunea B Industria extractiva si exploatarea in cariere, diviziunile 05 Extractia carbunelui si lignitului, 06 Extractia titeiului si a gazelor naturale, 07 Extractia minereurilor metalifere si 08 Alte activitati din industria extractiva;

* o entitate activa in sectorul exploatarii padurilor primare inseamna o intreprindere care desfasoara, in padurile primare, activitati prevazute in anexa I la Regulament, respectiv sectiunea A -  Agricultura, silvicultura si pescuit, diviziunea 02 Silvicultura si exploatare forestiera, grupa 02.2 Exploatare forestiera.

De asemenea, este importanta definirea pe care o ofera Directiva contabila pentru "plata", respectiv aceasta inseamna o suma platita fie in numerar, fie in natura, pentru activitatile menti-onate mai sus, de urmatoarele tipuri:
a) drepturi de productie;
b) impozite percepute asupra venitului, productiei sau profiturilor societatilor, cu exceptia impozitelor percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe ve-nitul personal sau impozitul pe vanzari;
c) redevente;
d) dividende;
e) prime de semnare, descoperire si productie;
f) taxe de licenta, taxe de inchiriere, taxe de inregistrare si alte taxe aferente licentelor si/ sau concesiunilor; si
g) plati pentru imbunatatiri aduse infrastructurii.

Toate aceste plati sunt cele prevazute de legislatia in vigoare, aplicabila entitatii. Platile respective presupun transfer de beneficii economice incluzand fluxuri de trezorerie, transferuri de bunuri sau prestari de servicii efectuate in cursul exercitiului financiar de raportare, indiferent de perioada in care a fost inregistrata obligatia corespunzatoare.
O entitate care este parte a unei asocieri in participatie sau a unei entitati controlate in co-mun este activa in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare daca acea asociere in participatie sau entitate controlata in comun se califica pentru clasificarea NACE.

Reglementarile contabile prevad ca entitatile mijlocii si mari, indiferent de natura actionarilor, precum si societatile/companiile nationale, societatile cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome, active in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare au obligatia de a intocmi si a publica anual un raport asupra platilor catre guverne.


Reglementarile contabile definesc prin "guvern" orice autoritate nationala, regionala sau lo-cala a unui stat membru sau a unei tari terte. Sunt incluse departamentele, agentiile sau intreprinderile controlate de acea autoritate, in sensul prevederilor Sectiunii 8.2 "Obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate" din aceleasi reglementari.

In cazul in care o entitate devine entitate incadrata in categoria entitatilor mijlocii si mari, cerintele de raportare prevazute de Capitolul 13 din Reglementarile contabile se aplica daca, doua exercitii financiare consecutive, sunt depasite, la data bilantului, cel putin doua dintre ur-matoarele trei criterii de marime:

a) totalul activelor: 4.000.000 EUR;
b) cifra de afaceri neta: 8.000.000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Cerintele de raportare prevazute de Capitolul 13 din Reglementarile contabile se aplica si in cazul in care entitatea este parte a unei asocieri in participatie care isi desfasoara activitatea in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare. in acest caz, platile cuprinse in raportul asupra platilor efectuate catre guverne se prezinta in proportia corespunzatoare participarii sale la acea asociere in participatie.

Obligatia de a intocmi si a publica anual asupra platilor catre guverne nu se aplica entitatilor care sunt filiale sau societati-mama, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) societatea-mama intra sub incidenta legislatiei nationale; si
b) platile efectuate de entitate catre guverne sunt incluse in raportul consolidat asupra platilor catre guverne, intocmit de societatea-mama respectiva in conformitate cu Sectiunea 13.4 "Raportul consolidat asupra platilor catre guverne" din Reglementarile contabile.

In raport, nu este necesar ca o plata, indiferent daca este plata unica sau o serie de plati conexe, sa fie luata in considerare daca este mai mica de 100.000 EUR in cursul unui exercitiu financiar.

Consultati aici continuarea si documentul integral in format PDF.Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice