Salt la continut


Otilia Alupei

Inregistrat la: 17 Aug 2004
Offline Ultimul click: Private
*****

Topicele mele

Calendarul obligatiilor fiscale pt 27.11.2017

Astazi, 01:06 PM

https://static.anaf....le_2017.htm#nov

Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea si la sosirea din/î...

Astazi, 12:46 PM

https://static.anaf...._01_11_2017.pdf

Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România și la sosirea în România - sesiune de asistență și îndrumare online - 01 noiembrie 2017

Depunerea electronica a declarațiilor fiscale - sesiune de asistență și...

Astazi, 12:41 PM

https://static.anaf...._25_10_2017.pdf

Depunerea electronica a declarațiilor fiscale - sesiune de asistență și îndrumare online - 25 octombrie 2017

Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal - sesiune de asistență...

Astazi, 12:38 PM

https://static.anaf...._18_10_2017.pdf

Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal - sesiune de asistență și îndrumare online - 18 octombrie 2017

Impozitare venituri din drepturi de autor - 2018 !

17 November 2017 - 12:40 PM

Dragilor, ma gandesc ca v-ar interesa cam cum arata impozitarea veniturilor din drepturi de autor, cf. OUG 79/2017 pentru modificarea CF. Incep prin a va da baza legala valabila din 2018, astfel cum am gasit referirile pt DDA.

ART. 72 - Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
(1) Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au și obligațiile de a calcula, de a reține și de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reținere la sursă, reprezentând plăți anticipate, din veniturile plătite. Norme metodologice

(2) Impozitul care trebuie reținut se stabilește prin aplicarea cotei de impunere de 10% la venitul brut.
“(2) Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut.”

ART. 73 - Opțiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
(1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală în condițiile menționate la art. 72 pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Opțiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract și este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activității desfășurate pe baza acestuia.
(2) Impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, după caz, și contribuțiile sociale obligatorii reținute la sursă potrivit prevederilor titlului V - Contribuții sociale obligatorii.
“(2) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut . ”
(3) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final.
(4) Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.
(5) Contribuabilii nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

ART. 74 - Plăți anticipate ale impozitului pe veniturile din activități independente
Contribuabilii care realizează venituri din activități independente au obligația să efectueze plăți anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 121 , cu excepția veniturilor prevăzute la art. 72 , pentru care plata anticipată se efectuează prin reținere la sursă sau pentru care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 73.

ART. 147 - Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
(2) În situația persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a contribuțiilor sociale, declararea contribuțiilor individuale de asigurări sociale se face de către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea declarației prevăzute la alin. (1), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.
La articolul 147, alineatul (2) se abrogă.

ART. 149 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o reprezintă diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 70 și nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.
Articolul 149 se abrogă.

ART. 151 - Plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale
(9) Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă datorează contribuții de asigurări sociale individuale în cursul anului, sub forma plăților anticipate, plătitorii de venituri având obligația calculării, reținerii și plății sumelor respective potrivit regulilor prevăzute la art. 72 .
(10) Pentru persoanele prevăzute la alin. (9), obligațiile reprezentând contribuția individuală de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuție prevăzute la art. 138 asupra veniturilor prevăzute la art. 149 , se rețin și se plătesc de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, acestea fiind obligații finale.
(11) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (10), încadrarea în plafonul lunar reprezentând echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri.

Articolul 151 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 151. Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente
(1) Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente potrivit prevederilor art. 148, care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale prevăzute la art. 150, se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei prevăzute la art. 148 alin. (3). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se evidenţiază lunar, iar plata acesteia se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Contribuţia de asigurări sociale stabilită prin decizia de impunere prevăzută la alin. (1), se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul prevăzute la art. 148 alin. (1).
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei potrivit art 148, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declarație în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale stabilite conform alin. (2). Modelul declarației se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..”
Art. 148
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente](1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.
(2) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din una sau mai multe surse de venit, datorează contribuția de asigurări sociale dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii, după caz:
.................
d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70 (n.n. adica 40%), raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția (n.n. 1.900 lei), în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabilește potrivit prevederilor art. 72 și 73.
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1), obligate la plata contribuției, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuţia de asigurări sociale, declaraţia privind venitul asupra căruia datorează contribuția, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2).
(6) Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activități independente, sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (1) nu au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (3) şi nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru anul în curs.
(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) pot opta pentru depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (3) și pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul în curs, în aceleași condiții prevăzute pentru persoanele care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepția situației prevăzute la art. 151 alin. (3).
(8) Încadrarea în plafonul lunar prevăzut la alin. (1), se efectuează prin însumarea veniturilor din activități independente menționate la alin. (2).”

Articolul 155 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 155. Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
(1) ....
(2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) -d), care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime
brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 și 671;

ART. 153 - Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate
(1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz:
a) cetățenii români cu domiciliul în țară;
"a) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România;".
b) cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere temporară ori au domiciliul în România; Norme metodologice
c) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat și au obținut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni; Norme metodologice
d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână; Norme metodologice

Articolul 156 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 156. Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate
Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi.”

Articolul 170 se modifică și va avea următorul cuprins:


Art. 170. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)
(1) Baza lunară de calcul pentru care persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2) datorează contribuția, este salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează.
(2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevăzut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri menționate la art. 155 alin. (2), respectiv:
a) venitul net din activităţi independente, stabilit potrivit art. 68-70, după caz;
..........
(3) Încadrarea în plafonul lunar prevăzut la art. 155 alin. (2) se efectuează prin raportarea la 12 luni a sumei veniturilor anuale menționate la alin. (2), realizate in anul fiscal precedent.
(4) Persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuţia de asigurări sociale de sănătate, declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, în conformitate cu alin. (3).
(5) În cazul contribuabililor care încep să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri în cursul anului fiscal, declaraţia prevăzută la alin. (4) se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
(6) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.,
(7) Persoanele fizice, care realizează venituri lunare sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară pot opta pentru depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (4) și pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul în curs, în aceleași condiții prevăzute pentru persoanele care realizează venituri lunare peste nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara.. Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepția situației prevăzute la art. 174 alin. (3).”

Articolul 174 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 174. Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei prevăzute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere prevăzută la alin. (1), se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 asupra bazei de calcul prevăzute la art. 170 alin. (1).
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea sau intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum și persoanele care încep să realizeze venituri din cele menționate la art. 155 alin. (1), și nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei potrivit art. 155 alin. (2), depun la organul fiscal competent, în termen de 30 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declarație în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, stabilită conform alin. (2). Modelul declarației se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..”

Art. 220
Dispoziții tranzitorii
(1) Pentru veniturile aferente anului fiscal 2017, contribuțiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile.
(2) Prevederile prezentului titlu se vor aplica veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Cometa SQL
Privacy Policy RO | Termeni si conditii