search

Ce procedura urmam pentru contestarea rapoartelor de inspectie fiscala

Creditare societate: poate primi imprumuturi de la persoane fizice si juridice independente de aceasta?

    Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, in conditiile legii.
    
    Prin lipsa actului administrativ fiscal se intelege nesolutionarea in termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal (de exemplu, neemiterea Solutiei fiscale individuale anticipate sau a Acordului de pret in avans in termenul legal).
    
    In ceea ce priveste posibilitatea contestatarului de a adresa contestatia pe cale administrativa, sau de a se adresa direct instantei de contencios administrativ competente, mentionam ca art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza Procedura prealabila, respectiv inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie sa solicite autoritatii publice emitente sau autoritatii ierarhic superioare, daca aceasta exista, in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia.
    
    Totusi, asupra obligativitatii procedurii prealabile nu exista o practica unitara a instantelor, de aceea este de preferat urmarea caii administrative de atac si dupa pronuntarea deciziei emise in solutionarea contestatiei, aceasta poate fi atacata la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.
    
    Baza de impunere si impozitul, taxa sau contributia stabilite prin decizie de impunere se contesta numai impreuna. In contestatiile care au ca obiect sume se va specifica cuantumul sumei totale contestate, individualizata pe categorii de impozite, taxe, datorie vamala, contributii, precum si accesorii ale acestora. In situatia in care se constata nerespectarea acestei obligatii, organele fiscale de solutionare competente vor pune in vedere contestatorului, printr-o adresa, saprecizeze, in termen de 5 zile de la comunicarea acesteia, cuantumul sumei contestate, individualizata.
    
    In situatia in care contestatia este formulata printr-un imputernicit al contestatorului, organele de solutionare competente vor verifica imputernicirea, care trebuie sa poarte semnatura si stampila persoanei juridice contestatoare, dupa caz.
    
    Atentie! In contestatie, obligatoriu trebuie mentionata suma contestata.
    
    Forma si continutul contestatiei. Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
    
- datele de identificare a contestatorului;

- obiectul contestatiei;

- motivele de fapt si de drept;

- dovezile pe care se intemeiaza;

- semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

    Contestatia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. In situatia in care contestatia nu indeplineste cerintele care privesc depunerea imputernicirii, semnatura, precum si stampilarea, in original, organele de solutionare competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ca in termen de 5 zile de la comunicarea acesteia sa indeplineasca aceste cerinte. In caz contrar, contestatia va fi respinsa, fara a se mai analiza fondul cauzei. In cazul in care contestatorul nu a prezentat in contestatie motivele de fapt si de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv, organul de solutionare va solicita contestatorului, pe baza de scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prezentarea, in termen de cinci zile de la data comunicarii acesteia, a motivelor de fapt si de drept, sub sanctiunea respingerii contestatiei ca nemotivata.
    
    Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii, la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat.
    

Noutati contabile 1718312400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice