search

Doua microintreprinderi cu asociat comun: 3 aspecte de care sa tineti cont in 2024

Predarea contabilitatii unei SRL: Expertul contabil este obligat sa predea baza de date si in format electronic?
Daca doua microintreprinderi au asociat comun, adica o persoana care detine o cota parte semnificativa in ambele intreprinderi, acest lucru poate influenta statutul lor de microintreprinderi. Conform Legii nr. 346/2004 si Codului Fiscal, aspectele importante de luat in considerare sunt discutate prin intermediul studiului de caz de mai jos.
 
Studiu de caz: "La final de an 2023, o persoana fizica este asociat in doua companii: 
1. microintreprindere - parti sociale detinute 100%; 
2. microintreprindere - parti sociale detinute 25%. 
 
Avand in vedere noile prevederi, societatea in care detine 25% din capital isi va putea pastra statutul de microintreprindere in anul 2024?"

Conditii microintreprindere 2024 - raspunsul specialistului

1. Intreprinderi Autonome vs. Intreprinderi Legate (Legea nr. 346/2004):
 
O intreprindere este considerata autonoma daca detine mai putin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot in alte intreprinderi si viceversa. In cazul in care o persoana fizica detine peste 25% din capitalul sau drepturile de vot in mai multe intreprinderi, acestea pot fi considerate intreprinderi legate, in functie de alte criterii de control sau influenta.
 
2. Cumularea Cifrei de Afaceri (Codul Fiscal):
 
Conform Art. 47 lit. c) din Codul Fiscal, pentru a fi clasificata microintreprindere platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, o entitate nu trebuie sa aiba venituri anuale care sa depaseasca echivalentul in lei a 500.000 euro. De asemenea, veniturile intreprinderilor legate se cumuleaza pentru determinarea daca o intreprindere indeplineste conditia de venit pentru statutul de microintreprindere.
 
3. Regulile specifice pentru microintreprinderi (Codul Fiscal):
 
Conform Art. 47 lit. h) din Codul Fiscal, asociatii sau actionarii care detin, direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau drepturilor de vot, trebuie sa stabileasca o singura microintreprindere care sa aplice prevederile specifice acestui statut.
 
In cazul mentionat, daca persoana fizica detine 100% din capitalul unei microintreprinderi si 25% din alta, este posibil ca acestea sa fie considerate intreprinderi legate prin asociatul comun. Daca sunt considerate intreprinderi legate, atunci cifra de afaceri se cumuleaza in sensul prevazut de art. 47 alin. 1 lit. c) ceea ce ar putea influenta capacitatea celei de-a doua intreprinderi de a mentine statutul de microintreprindere.

Impozitarea microintreprinderilor incepand cu 1 ianuarie 2024 explicata impecabil! Ce modificari esentiale au adus Legea 296/2023 si OUG 115/2023? Gasiti in acest ghid practic informatii complete, solutii clare, recomandari de la cei mai buni specialisti, precum si studii de caz din practica!
 
Important:
 
Conform Art. 54 alin. 2) din Codul Fiscal, verificarea conformitatii cu prevederile Art. 47 alin. (1) lit. h) si i), alin. (4) si Art. 52 alin. (7) se face pe baza unei proceduri stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Aceasta inseamna ca detaliile exacte si procesul de verificare sunt determinate de aceasta procedura. Dar, pana in momentul actual, aceasta procedura de verificare nu a fost publicata. Conform OUG 115/2023, ordinul ANAF trebuie sa fie emis in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei, care a fost la 15 decembrie 2023. Publicarea acestui ordin este importanta pentru ca va clarifica modul in care se aplica regulile pentru microintreprinderi, in special in cazuri complexe cum ar fi cel descris de dvs., unde o persoana fizica detine parti sociale in mai multe microintreprinderi.
 
Temei legal:
 
Codul fiscal: Art. 47. - Definitia microintreprinderii
 
In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;
d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
e) nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.
f) a realizat venituri, altele decat cele din consultanta si/sau management, cu exceptia veniturilor din consultanta fiscala, corespunzatoare codului CAEN: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
g) are cel putin un salariat, cu exceptia situatiei prevazute la art. 48 alin. (3);
h) are asociati/actionari care detin, in mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot si este singura persoana juridica stabilita de catre asociati/actionari sa aplice prevederile prezentului titlu;
i) a depus in termen situatiile financiare anuale, daca are aceasta obligatie potrivit legii.
(1 indice 1) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifica luand in calcul veniturile realizate de persoana juridica romana, cumulate cu veniturile intreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Nu intra sub incidenta prezentului titlu urmatoarele persoane juridice romane:
a) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguratilor, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica.
f) persoana juridica romana care desfasoara activitati in domeniul bancar;
g) persoana juridica romana care desfasoara activitati in domeniul asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, precum si persoana juridica romana care desfasoara activitati de intermediere/distributie in aceste domenii, cu exceptia intermediarilor secundari de asigurari si/sau reasigurari, definiti potrivit legii, care au realizat venituri din activitatea de distributie de asigurari/reasigurari in proportie de pana la 15% inclusiv din veniturile totale;
h) persoana juridica romana care desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc;
i) persoana juridica romana care desfasoara activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si gaze naturale.
(4) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. h), asociatii/actionarii persoanei juridice romane care detin, in mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atat la persoana juridica romana analizata, cat si la alte persoane juridice romane care indeplinesc conditiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, trebuie sa stabileasca, pana la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal urmator, o singura persoana juridica romana care aplica prevederile prezentului titlu. Persoanele juridice romane care nu au fost stabilite de catre asociati/actionari, pana la termenul de 31 martie, intra sub incidenta prevederilor titlului II.
 
Art. 52. - Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderii in cursul anului
 
(7) In situatia in care, in cursul anului fiscal, oricare dintre asociatii/actionarii unei microintreprinderi detine, in mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot si la alte microintreprinderi, asociatii/actionarii trebuie sa stabileasca microintreprinderea/microintreprinderile care iese/ies de sub incidenta prezentului titlu si care urmeaza sa aplice prevederile titlului II incepand cu trimestrul in care se inregistreaza situatia respectiva, astfel incat conditia de detinere a unei singure microintreprinderi sa fie indeplinita. Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor se comunica organului fiscal competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 54. - Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor
 
(2) Verificarea aplicarii prevederilor art. 47 alin. (1) lit. h) si i), alin. (4) si art. 52 alin. (7) se efectueaza pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
La art. LIV din OUG 115/2023 se mentioneaza ca Ordinul ANAF se va emite in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (In vigoare de la 15 decembrie 2023)
 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
 
Art. 4 indice 1.
In functie de relatia lor cu alte intreprinderi, raportata la capitalul sau la drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, pot exista 3 tipuri de intreprinderi:
a) intreprinderi autonome;
b) intreprinderi partenere;
c) intreprinderi legate.
Art. 4 indice 2. (1) O intreprindere autonoma este orice intreprindere care nu este clasificata ca intreprindere legata sau ca intreprindere partenera, in sensul acestei legi.
(2) O intreprindere este autonoma daca detine mai putin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) in una ori in mai multe intreprinderi sau daca una ori mai multe intreprinderi nu detin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale intreprinderii in cauza.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), o intreprindere este considerata autonoma, neavand, prin urmare, nici o intreprindere partenera, chiar daca acest prag de 25% este atins sau depasit de catre urmatoarele categorii de investitori, cu conditia ca acesti investitori sa nu fie legati, in sensul art. 4 indice 4 , individual sau in comun, de intreprinderea in cauza:
a) societati publice de investitii, societati de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizeaza, conform declaratiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investitii in capital de risc (business angels) si care investesc fonduri proprii in societati necotate la bursa, cu conditia ca investitia totala a acestor investitori in aceeasi intreprindere sa nu depaseasca echivalentul in lei a 1.250.000 euro;
b) universitati sau centre de cercetare fara scop lucrativ;
c) investitori institutionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regionala;
d) autoritati ale administratiei publice locale, respectiv consilii locale ale unitatilor administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul in lei a 10 milioane euro si cu o populatie mai mica de 5.000 de locuitori.
Art. 4 indice 3. Intreprinderile partenere sunt toate intreprinderile care nu sunt clasificate ca intreprinderi legate si intre care exista urmatoarea relatie: intreprinderea (din amonte) detine, individual sau in comun cu una ori mai multe intreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte intreprinderi (din aval).
Art. 4 indice 4. (1) Intreprinderile legate sunt intreprinderile intre care exista oricare dintre urmatoarele raporturi:
a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor celeilalte intreprinderi;
b) o intreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte intreprinderi;
c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra celeilalte intreprinderi, in temeiul unui contract incheiat cu aceasta intreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
d) o intreprindere este actionara sau asociata a celeilalte intreprinderi si detine singura, in baza unui acord cu alti actionari ori asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intreprinderii respective.
(2) Se prezuma ca nu exista o influenta dominanta daca investitorii prevazuti la alin. (3) al art. 4 indice 2 nu sunt implicati direct sau indirect in conducerea intreprinderii respective, fara ca drepturile pe care le detin in calitatea lor de actionar sau asociat sa fie prejudiciate.
(3) Sunt considerate intreprinderi legate si intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor intreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevazuti la alin. (3) al art. 4 indice 2.
(4) Intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza de comun acord, sunt, de asemenea, considerate intreprinderi legate, daca isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente.
(5) O piata adiacenta, in sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cauza.
Art. 4 indice 5. Cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (3) al art. 4 indice 2, o intreprindere nu poate fi considerata mica sau mijlocie daca cel putin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, in comun ori cu titlu individual, de catre una sau mai multe organisme ori colectivitati publice.

 
Raspuns oferit in luna februarie 2024 de catre specialistii site-ului PortalCodulFiscal.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Foto: pexels.comAtentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024