search

Lista CECCAR cu cele mai importante noutati legislative din perioada 19 - 25 septembrie 2014

Impozitul MICRO 2024: conditii pentru incadrarea ca microintreprindere

Legea nr. 123/2014,  Legea nr. 124/2014 si Legea nr. 125/2014  sunt doar cateva dintre actele normative importante publicate in ultima perioada si incluse de CECCAR intr-o lista a noutatilor legislative semnificative.

1. Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr.  687 din  19 septembrie 2014)

√ incepand cu luna octombrie 2014 cotele de contributii de asigurari sociale obligatorii datorate de angajator au fost reduse cu 5 puncte procentuale, astfel ca angajatorul va calcula contributia de asigurari sociale cu urmatoarele cote:

- 15,8% pentru conditii normale de munca (anterior cota a fost de 20,8%);

- 20,8% pentru conditii deosebite de munca (anterior cota a fost de 25,8%);

- 25,8% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca (anterior cota a fost de 30,8%).

2. Legea nr. 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice (M. Of. nr.  700 din  24 septembrie 2014)

√ s-a aprobat exonerarea de la plata pentru:

- sumele reprezentand venituri de natura salariala, pe care persoanele ale caror venituri de natura salariala au fost stabilite in baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar trebuie sa le restituie drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control a unor prejudicii;

- sumele platite din fonduri publice personalului absolvent al unei forme de invatamant superior, care a sustinut si promovat examenul de licenta, incadrat pe functii corespunzatoare nivelului de studii absolvit si care nu poate face dovada detinerii unei diplome de licenta, ca urmare a neeliberarii acesteia de catre institutiile abilitate;

- sumele nerecuperate de catre institutiile publice reprezentand contravaloarea tichetelor cadou acordate in anii 2008 si 2009 prin hotarari ale consiliilor locale;

- sumele nerecuperate de catre institutiile publice reprezentand plata indemnizatiilor pentru concediile medicale ale salariatilor suportate integral din credite primite de la bugetul de stat si nerecuperate din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, in termenul legal de prescriptie, respectiv la finele lunii decembrie 2013;

- sumele nerecuperate de catre institutiile publice reprezentand plata de despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, alte drepturi, precum si despagubiri morale catre salariatii disponibilizati din administratia publica centrala si locala;

- sumele reprezentand plata salariilor si a altor drepturi salariale acordate salariatilor care au fost numiti in functii publice in temeiul unor acte normative emise de Guvernul Romaniei si care au continuat exercitarea functiilor si dupa respingerea sau declararea lor ca fiind neconstitutionale.

 

3. Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii (M. Of. nr.  700 din  24 septembrie 2014)

√ nu se recupereaza debitele constituite sau care urmeaza a fi constituite in sarcina pensionarilor aflati in evidenta sistemului public de pensii la data intrarii in vigoare a prezentei legi, reprezentand sume incasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru insotitor.

 

4. Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului (M. Of. nr.  700 din  24 septembrie 2014)

√ nu se suspenda plata indemnizatiei pentru cresterea copilului in cazul in care persoana indreptatita se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

a) primeste diverse sume in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu;

b) primeste indemnizatii in calitate de consilier local sau judetean, indiferent de nivelul acestora;

c) realizeaza venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, de maximum 6 ISR intr-un an calendaristic.

 

5. Hotararea Guvernului nr. 790/2014 pentru abrogarea alin. (2), (3) si (5) ale art. 565 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006 (M. Of. nr.  689 din  22 septembrie 2014)

√ sau abrogat alineatele (2), (3) si (5) ale articolului 565 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alineatele (2), (3) si (5) ale art. 565 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, mentionau ca:

(2) Persoanele juridice pot reprezenta alte persoane in relatia acestora cu autoritatea vamala numai daca au obtinut autorizatia de comisionar in vama.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), persoanele juridice romane care nu au obtinut autorizatia de comisionar in vama pot reprezenta alte persoane numai daca reprezinta in relatia cu autoritatea vamala o singura persoana. in acest caz reprezentantul actioneaza in relatia cu autoritatea vamala in cadrul reprezentarii indirecte.

(5) Reprezentarea altor persoane in relatia acestora cu autoritatea vamala nu poate fi exercitata de persoanele fizice ca activitate profesionala.

 

6. Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat (M. Of. nr.  685 din  19 septembrie 2014)

√ colectarea contributiilor persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum si a contributiilor datorate de persoanele fizice obligate sa se asigure in conditiile legii se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ANAF, si organele fiscale subordonate acesteia, in contul unic deschis pe seama CNAS, cu respectarea dispozitiilor Codului de procedura fiscala;

√ competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX^2 al Codului fiscal, revine ANAF, potrivit Codului fiscal. Prin administrarea contributiilor se intelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale in legatura cu: inregistrarea fiscala, declararea, stabilirea, verificarea si colectarea contributiilor, precum si solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale, in conditiile legii;

√ documentele prin care se atesta calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania sunt, dupa caz, adeverinta de asigurat eliberata prin grija casei de asigurari in evidenta careia este inscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS, constituit in baza Registrului unic de evidenta al asiguratilor;

√ dovada calitatii de asigurat prin documentele care atesta calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate reprezinta o masura tranzitorie pana la inlocuirea acestora cu cardul national de asigurari sociale de sanatate.

 

7. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  nr. 2869/2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M. Of. nr.  693 din  23 septembrie 2014)

√ se completeaza dispozitiile privind solutionarea contestatiei la decizia de angajare a raspunderii solidare;

√ se introduce un nou capitol care reglementeaza stingerea creantelor fiscale in cadrul procedurii de angajare a raspunderii solidare.

 

8. Republicarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului (M. Of. nr.  694 din  23 septembrie 2014)

 

9. Decizia Curtii Constitu?ionale nr. 463/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr.  704 din  25 septembrie 2014)

√ dispozitiile art. IV alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt neconstitutionale.

Potrivit art. IV alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013:

(1) Pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corectie care se aplica punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este:

a) 1,12 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 inclusiv;

b) 1,17 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 inclusiv;

c) 1,17 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2013 – 22 ianuarie 2013 inclusiv.

(3) Drepturile de pensie, rezultate in urma aplicarii indicilor de corectie prevazuti la alin. (1), se cuvin incepand cu data de 7 noiembrie 2013.


Sursa: CECCAR BihorAtentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice