search

Ordinul 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anualeVa prezentam mai jos Ordinul nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial, in vigoare de la 12.04.2016.

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aproba Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.

Procedura prevazuta la art. 1 se aplica entitatilor aflate in aria de reglementare contabila a Ministerului Finantelor Publice, nu si celor prevazute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    
    Ministrul finantelor publice,
Anca Dana Dragu

 ANEXA
PROCEDURA DE CORECTARE
a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial


Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial din 31.03.2016

In vigoare de la 12.04.2016


I. Dispozitii generale

 1. Prezenta procedura se aplica in cazul in care operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial depun la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice un alt set de situatii financiare anuale, respectiv raportari contabile anuale, pentru aceeasi perioada de raportare cu cea corespunzatoare depunerii initiale.

2. Depunerea pentru aceeasi perioada de raportare a unui alt set de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor mentionate in prezenta procedura, nu si pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementarile contabile aplicabile.

3. In intelesul prezentei proceduri, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronata a:

a) denumirii entitatii raportoare;

b) activitatii CAEN (denumire clasa CAEN si/sau cod CAEN);

c) formei de proprietate;

d) numarului de salariati si/sau a altor indicatori raportati prin formularul "Date informative".

4. Constituie, de asemenea, obiectul corectarii si situatiile determinate de urmatoarele tipuri de erori:

a) transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale in loc de declaratie de inactivitate, precum si transmiterea electronica a declaratiei de inactivitate in loc de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale;

b) transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale folosind un format de raportare cuprins in programul de asistenta, diferit de cel corespunzator tipului de entitate sau netransmiterea electronica a tuturor documentelor prevazute de lege (raportul administratorilor, declaratia pe propria raspundere, raportul auditorului statutar etc.).

5. Erorile contabile, asa cum sunt definite la pct. 66 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la pct. 55 din Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.969/2007, cu modificarile ulterioare, se corecteaza potrivit reglementarilor respective. Entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, corecteaza erorile contabile conform prevederilor pct. 134 din reglementarile respective. Ca urmare, in cazul corectarii acestora nu poate fi depus un alt set de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale corectate.

II. Procedura de corectare a erorilor constatate

6. In cazul corectarii unor erori, ulterior depunerii situatiilor financiare anuale/raportarilor contabile anuale, operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial pot depune numai la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice un alt set de situatii financiare anuale si documentele cerute de lege, respectiv raportari contabile anuale, dupa caz, care vor cuprinde informatii corectate.

Entitatile depun situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in format electronic, impreuna cu situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate potrivit legii.

In vederea depunerii situatiilor financiare anuale/raportarilor contabile anuale in format hartie si in format electronic, entitatile folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a entitatii, precum si un fisier cu extensia zip.

Pentru situatiile financiare anuale fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege, asa cum acestea sunt intocmite de entitati si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

Concomitent, administratorul trebuie sa depuna si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectarii erorilor constatate, precum si faptul ca acestea reflecta realitatea entitatii raportoare. Aceasta declaratie pe propria raspundere se va include in fisierul zip atasat bilantului PDF. Un exemplar in format tiparit al acestei declaratii va fi depus la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, impreuna cu situatiile financiare/raportarile anuale corectate.

Termenul maxim de depunere a situatiilor financiare anuale/raportarilor contabile anuale care cuprind informatii corectate este sfarsitul exercitiului financiar/anului urmator celui la care se refera situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale la care s-au constatat erori.

7. Prevederile pct. 6 se aplica si in cazul depunerii ulterioare de declaratii de inactivitate.

8. Dupa completarea datelor de identificare, entitatea raportoare se asigura ca acestea corespund entitatii respective, urmarindu-se in acest sens pasii cuprinsi in programul de asistenta.

 9. Avand in vedere ca, potrivit legii contabilitatii, declaratiile de inactivitate se depun doar in cazul in care entitatea nu a desfasurat activitate de la constituire, daca entitatea raportoare depune o asemenea declaratie, in conditiile in care pentru aceeasi entitate exista situatii financiare anuale depuse in anii precedenti, declaratia de inactivitate va fi respinsa si va fi generat un mesaj de eroare.

10. In cazul corectarii de erori, indicatorii publicati pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP) potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finantelor Publice a informatiilor privind platitorii de impozite si taxe inregistrati (agenti economici si institutii publice) au la baza informatiile retransmise de operatorii economici. in aceste situatii, pe site-ul MFP apare mentiunea ca "indicatorii publicati se bazeaza pe informatiile retransmise la data de ".

11. Operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial poarta intreaga raspundere pentru situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale redepuse ca urmare a corectarii erorilor.

12. Prevederile prezentei proceduri se aplica si pentru corectarea erorilor prevazute de procedura, corespunzatoare raportarilor aferente exercitiului financiar al anului 2014. Termenul de depunere a acestor raportari este cel tarziu 29 aprilie 2016.

13. Corectarea de catre operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial a erorilor constatate nu exonereaza entitatile respective de sanctiunile contraventionale prevazute de legea contabilitatii.

III. Alte aspecte legate de depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale

14. In cazul in care o entitate depune situatii financiare anuale/raportari contabile anuale/declaratie de inactivitate inscriind codul unic de inregistrare al altei entitati, se considera ca aceasta din urma si-a indeplinit obligatiile de raportare daca aceasta depune situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale/declaratia de inactivitate in termenul prevazut de legea contabilitatii. in aceasta situatie, prima entitate urmeaza sa fie atentionata in acest sens printr-un mesaj.

15. La entitatile care au, potrivit legii, capital, valoarea acestui indicator (capital social/patrimoniu) inscris in formularul de bilant, respectiv Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, si corespunzator perioadei curente de raportare va fi intotdeauna mai mare de zero.Noutati contabile 1719090000
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice