search

Angajari la ANAF: Peste 100 de posturi sunt scoase la concurs

ANAF informeaza ca au fost scoase la concurs peste 100 posturi, iar in randurile de mai jos vom afla ce conditii trebuie sa indeplineasca participantii. Perioada de înscriere a început deja de vineri, 24 martie 2023, si se va incheia pe 12 aprilie 2023.
 
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile ale art.618 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante.
 
Durata normala a timpului de munca aferenta posturilor vacante pentru care se organizeaza concursul de recrutare anuntat prin prezentul este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.
 

Calendarul de desfasurare a concursului:

 
1. Depunerea dosarelor de inscriere la concurs: are loc in perioada 24 martie 2023 - 12 aprilie 2023, inclusiv. Dosarele se depun la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti, parter .
 
2. Selectia dosarelor de inscriere: va avea loc in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, respectiv in perioada 13.04.2023 - 21.04.2023, inclusiv.
 
3. Proba scrisa: se va sustine in data de 27 aprilie 2023, ora 1000. La proba scrisa vor participa doar acei candidati care au fost declarati ”admis” la selectia dosarelor. Locatia in care se va desfasura concursul se va afisa ulterior, in termen util.
 
4. Proba de interviu: se va sustine in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, doar de catre candidatii care au obtinut minimum 50 puncte la proba scrisa. Data, ora si locul desfasurarii interviului se vor afisa odata cu rezultatele finale la proba scrisa .
 

Conditii de participare la concurs:

 
Candidatii care participa la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor de executie vacante din anexa nr. 1 la prezentul anunt trebuie sa indeplineaca urmatoarele conditii generale si specifice:
 
I. Conditiile generale sunt cele prevazute de art. 465 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea functiilor publice, respectiv:
 
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 
d) are capacitate deplina de exercitiu;
 
e) este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica.
 
Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie;
 
f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
 
g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
 
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
 
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
 
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.
 
 
II. Conditiile specifice sunt cele prevazute in anexa nr.1 la prezentul anunt in dreptul fiecarui post.
 
Dosarele de inscriere la concurs contin in mod obligatoriu urmatoarele:
 
a) formularul de inscriere pentru participarea la concurs (imprimat fata-verso si semnat de candidat), al carui model este prevazut in anexa nr.2 la prezentul anunt si care se poate descarca de pe site-ul www.anaf.ro sectiunea Despre ANAF - Organizare - Resurse umane - Concursuri;
 
b) curriculum vitae, modelul comun european;
 
c) copia actului de identitate;
 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 
e) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;
 
Vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor dobandita anterior datei de 01.01.2011 va fi atestata prin inscrierile din cartea de munca, iar vechimea dobandita in munca si/sau in specialitatea studiilor dupa data de 01.01.2011 va fi atestata prin adeverinte care vor avea formatul standard prevazut in Anexa nr. 2D la Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Adeverintele care au un alt format decat cel mentionat trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in formatul standard si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
 
f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.
 
g) cazierul judiciar;
 
Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. in acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 
h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica;
 
i) copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate.
 
In cazul in care exista un candidat cu dizabilitati, prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilitati poate inainta comisiei de concurs, in termenul prevazut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilitatii probelor de concurs.
 
Copiile documentelor cuprinse in dosarul de inscriere se prezinta in copii legalizate sau insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
 
Sunt considerate complete dosarele de concurs care contin toate documentele prevazute, pana la termenul limita al perioadei de inscriere stabilit in anuntul de concurs.
 
Identificarea candidatului, in toate etapele concursului, se va realiza in baza numarului de inregistrare a dosarului primit in momentul inscrierii.
 
Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti, parter, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului, respectiv in perioada 24.03.2023- 12.04.2023, inclusiv, in zilele lucratoare, in intervalele orare 8:00 - 17:00 (luni-joi) si 8:30- 14:30 (vineri).
 
Bibliografiile/tematicile aferente posturilor vacante de executie pentru care se organizeaza concurs de recrutare postrivit prezentului anunt sunt cele prevazute in anexa nr.3 la prezentul anunt.
 
Atributiile aferente posturilor vacante de executie pentru care se organizeaza concurs de recrutare postrivit prezentului anunt sunt cele prevazute in anexa nr.4 la prezentul anunt.
 
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.387.20.26, 021.387.20.11, 021.387.20.47 precum si pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea Despre ANAF - Organizare - Resurse umane - Concursuri, e-mail: resurseumane.anaf@anaf.ro, persoane de contact:
 
Damian Daniela - expert superior
Onofrei Daniela - consilier superior
Nica Vali - consilier superior
Chitroceanu Dana-Florentina - expert superior
Chiran Ionela Mihaela - consilier superior
Mihai Laura Andreea - expert superior
El Lakkis Aurelia - expert superior
Voinescu Ana Narcisa - consilier superior
 
Pentru inscrierea candidatilor in cele mai bune conditii, fara afectarea timpului de depunere si asigurarea depunerii in termenul prevazut de lege, ANAF face apel catre persoanele care se inscriu la concurs sa ia toate masurile in vederea utilizarii intregii perioade de depunere a dosarelor de inscriere, astfel incat sa se evite eventualele aglomeratii in ultima zi prevazuta pentru inscriere.
 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice